PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2008 | 8 | 1 | 46-56
Article title

Relacje z rodzicami i rówieśnikami - ich wpływ na funkcjonowanie adolescentów

Content
Title variants
EN
Adolescent-parents and adolescent-peer relations – their influence on adolescent functioning
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article presents interpersonal relationship issues related to the period of adolescence and their influence on social functioning, mental health and self-perception of adolescents. To begin with, interpersonal relationships are outlined and their various characteristics are presented. Relationships and their influence on the later functioning of teens are presented with reference to J. Bowlby’s attachment theory, which was develop by Mary Ainsworth. This theory emphasizes the importance of early caregiver (parent) – child relationship for the development of personality and the social functioning of the child. The article describes adolescence period and in particular presences the relationships with parents and peers during this period, with emphasis on their changing nature. Authors concentrate mainly on the differences in the relationship between adolescence and their parents and peers. The relationships with mother, father and peers are discussed in separate chapters and are presented in the context of social functioning, mental health and self-perception. Numerous pieces of research and case studies are presented and they show the relation between early interaction patterns and the later functioning of teens. Authors also presented case studies showing connection between early patterns of relationships and present self-assessment, self-perception general functioning of young person. Both researches and case studies support the fundamental importance of positive relationships with parents and peers in the adolescence.
PL
W artykule zaprezentowano problematykę dotyczącą relacji w okresie adolescencji oraz wyjaśniono, jaki jest ich wpływ na funkcjonowanie społeczne, zdrowie psychiczne i obraz siebie dorastającej młodzieży. W części wstępnej wyjaśniono, czym są relacje interpersonalne, jakie jest ich znaczenie oraz dokonano ich krótkiej charakterystyki. Zagadnienie relacji oraz ich wpływu na dalsze funkcjonowanie młodych osób przedstawione zostało głównie z punktu widzenia teorii przywiązania J. Bowlby'ego, którą następnie rozwinęła Mary Ainsworth. Teoria ta akcentuje znaczenie wczesnych interakcji opiekuna (rodzica) z dzieckiem zarówno dla dalszego rozwoju osobowości, jak i funkcjonowania społecznego. Artykuł prezentuje także problematykę związaną z okresem dorastania, a w szczególności specyfikę relacji z rodzicami i rówieśnikami w tym okresie. Skoncentrowano się głównie na różnicach zachodzących w relacjach pomiędzy dorastającymi młodymi osobami a ich rodzicami i rówieśnikami. Dla zachowania większej przejrzystości artykułu poszczególne rozdziały opisują oddzielnie relacje z rodzicami, z uwzględnieniem różnicy w relacji z matką i ojcem, oraz z rówieśnikami w kontekstach funkcjonowania społecznego, zdrowia psychicznego oraz samooceny. Przedstawiono liczne przykłady badań, które dotyczą związku między rodzajem przywiązania rodzica do dziecka a wpływem tego kontaktu na dalsze funkcjonowanie jednostki w okresie adolescencji. Zaprezentowano także przykłady z praktyki klinicznej ilustrujące związek między wczesnymi wzorami interakcji a aktualną samooceną, obrazem siebie, ogólnym funkcjonowaniem młodej (hospitalizowanej) osoby. Zarówno badania, jak i obserwacje kliniczne potwierdzają fundamentalne znaczenie, jakie ma posiadanie pozytywnych relacji z rodzicami oraz z rówieśnikami w okresie dorastania.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
46-56
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
References
 • 1. Offer D., Schonert-Reichl K.A.: Debunking the myths of adolescence: findings from recent research. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 1992; 31: 1003-1014.
 • 2. Greenberg M.T., Siegel J.M., Leitch C.J.: The nature and importance of attachment relationships to parents and peers during adolescence. Journal of Youth and Adolescence 1983; 12: 373-386.
 • 3. Raja S.N., McGree R., Stanton W.R.: Perceived attachments to parents and peers and psychological well-being in adolescence. Journal of Youth and Adolescence 1992; 21: 471-485.
 • 4. Field T., Diego M., Sanders C.: Adolescents' parent and peers relationships. Adolescence 2002; 37: 121-130.
 • 5. Laible D.J., Carlo G., Roesch S.C.: Pathways to self-esteem in late adolescence: the role of parent and peer attachment, empathy, and social behaviours. J. Adolesc. 2004; 27: 703-716.
 • 6. Wilkinson R.B., Walford WA.: Attachment and personality in the psychological health of adolescents. Personality and Individual Differences 2001; 31: 473-484.
 • 7. Corsano P., Majorano M., Champretavy L.: Psychological well-being in adolescence: the contribution of interpersonal relations and experience of being alone. Adolescence 2006; 41: 341-353.
 • 8. Ainsworth M.D.S., Bowlby J.: An ethological approach to personality development. Am. Psychol. 1991; 46: 333-341.
 • 9. Bowlby J.: Attachment and Loss. Vol. 1. Attachment. Basic Books, New York 1969/1982.
 • 10. Laursen B., Collins W.A.: Parent-child communication during adolescence. W: Vangelisti A.L. (red.): Handbook of Family Communication. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ 2004: 333-348.
 • 11. Armsden G.G., Greenberg M.T.: The inventory of parent and peer attachment: individual differences and their relationship to psychological well-being in adolescence. Journal of Youth and Adolescence 1987; 16: 427-454. 12. Blain M.D., Thompson J.M., Whiffen V.E.: Attachment
 • and perceived social support in late adolescence: the interaction between working models of self and others. Journal of Adolescent Research 1993; 8: 226-241.
 • 13. Bradford E., Lyddon W.J.: Current parental attachment: its relation to perceived psychological distress and relationship satisfaction in college students. J. Coll. Stud. Dev. 1993; 34: 256-272.
 • 14. Lapsley D.K., Rice K.G., Fitzgerald D.P.: Adolescent attachment, identity, and adjustment to college: implications for the continuity of adaptation hypothesis. Journal of Counseling and Development 1990; 68: 561-565.
 • 15. Lamborn S.D., Mounts N.S., Steinberg L., Dornbusch S.M.: Patterns of competence and adjustment among adolescents from authoritative, authoritarian, indulgent, and neglectful families. Child Dev. 1991; 62: 1049-1065.
 • 16. Harter S.: Causes, correlates, and the functional role of global self-worth: a lifespan perspective. W: Kolligian J., Sternberg R. (red.): Perceptions of Competence and Incompetence Across the Lifespan. Yale University Press, New Haven, CT 1990: 67-98.
 • 17. Hamilton C.E.: Continuity and discontinuity of attachment from infancy through adolescence. Child Dev. 2000; 71: 690-694.
 • 18. Waters E., Hamilton C.E., Weinfield N.S.: The stability of attachment security from infancy to adolescence and early adulthood: general introduction. Child Dev. 2000; 71: 678-683.
 • 19. Thompson B.: Canonical correlation analysis. W: Grimm L.G., Yarnold P.R. (red).: Reading and Understanding More Multivariate Statistics. American Psychological Association, Washington, DC 2000: 285-316.
 • 20. Lewis M., Feiring C., Rosenthal S.: Attachment over time. Child Dev. 2000; 71: 707-720.
 • 21. Elliott G.R., Feldman S.S.: Capturing the adolescent experience. W: Feldman S.S., Elliott G.R. (red.): At the Threshold: The Developing Adolescent. Harvard University Press, Cambridge, MA1990: 1-13.
 • 22. Habermas T., Bluck S.: Getting a life: the emergence of the life story in adolescence. Psychol. Bull. 2000; 126: 748-769.
 • 23. Namysłowska I.: Adolescencja - wiek dorastania. W: Namysłowska I. (red.): Psychiatria dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004: 231-246.
 • 24. Ostoja-Zawadzka K.: Cykl życia rodzinnego. W: de Barbaro B. (red.): Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999: 18-30.
 • 25. Allen J.P., Land D.: Attachment in adolescence. W: Cassidy J., Shaver PPR. (red.): Handbook of Attachment: Theory, Research, and Clinical Applications. Guilford Press, New York 1999: 319-335.
 • 26. Carlo G., Fabes R.A., Laible D., Kupanoff K.: Early adolescence and prosocial/moral behavior II: the role of social and contextual influences. Journal of Early Adolescence 1999; 19: 133-147.
 • 27. Nickerson A.B., Nagle R.J.: Parent and peer attachment in late childhood and early adolescence. Journal of Early Adolescence 2005; 25: 223-249.
 • 28. Furman W., Buhrmester D.: Age and sex differences in perceptions of networks of personal relationships. Child Dev. 1992; 63: 103-115.
 • 29. Noller P.: Relationships with parents in adolescence: process and outcome. W: Montemayor R., Adams G.R., Gullotta T.P. (red.): Personal Relationships During Adolescence. Sage, Thousand Oaks, CA 1994: 33-77.
 • 30. Doherty W.J., Beaton J.M.: Mothers and fathers parenting together. W: Vangelisti A.L. (red.): Handbook of Family Communication. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ 2004: 269-286.
 • 31. Leaper C.: Gender, affiliation, assertion, and the interactive context of parent-child play. Dev. Psychol. 2000; 36: 381-393.
 • 32. Lieberman M., Doyle A.B., Markiewicz D.: Developmental patterns in security of attachment to mother and father in late childhood and early adolescence: associations with peer relations. Child Dev. 1999; 70: 202-213.
 • 33. Allen J.P., McElhaney K.B., Land D.J. i wsp.: A secure base in adolescence: markers of attachment security in the mother-adolescent relationship. Child Dev. 2003; 74: 292-307.
 • 34. Paterson J.E., Field J., Pryor J.: Adolescents' perceptions of their attachment relationships with their mothers, fathers, and friends. Journal of Youth and Adolescence 1994; 23: 579-600.
 • 35. Williams S.K., Kelly F.D.: Relationships among involvement, attachment, and behavioral problems in adolescence: examining father's influence. Journal of Early Adolescence 2005; 25: 168-196.
 • 36. Parker J.S., Benson M.J.: Parent-adolescent relations and adolescent functioning: self-esteem, substance abuse, and delinquency. Adolescence 2004; 39: 519-530.
 • 37. Laible D.J., Carlo G., Raffaelli M.: The differential relations of parent and peer attachment to adolescent adjustment. Journal of Youth and Adolescence 2000; 29: 45-59.
 • 38. Broberg A.G., Ekeroth K., Gustafsson P.A. i wsp.: Self-reported competencies and problems among Swedish adolescents: a normative study of the YSR. Youth Self Report. Eur. Child Adolesc. Psychiatry 2001; 10: 186-193.
 • 39. Walker H.M., NishiokaVM., Zeller R. i wsp.: Causal factors and potential solutions for the persistent underidentification of students having emotional and behavioral disorders in the context of schooling. Assessment for Effective Intervention 2000; 26: 29-39.
 • 40. Rônnlund M., Karlsson E.: The relation between dimensions of attachment and internalizing or externalizing problems during adolescence. J. Genet. Psychol. 2006; 167: 47-63.
 • 41. Laible D.J., Thompson R.A.: Mother-child discourse, attachment security, shared positive affect, and early conscience development. Child Dev. 2000; 71: 1424-1440.
 • 42. Claes M.E.: Friendship and personal adjustment during adolescence. J. Adolesc. 1992; 15: 39-55.
 • 43. Bina M., Cattelino E., Bonino S.: Psychological well-being during adolescence: the role of relations with peers and parents. Eta Evolutiva 2004; 79: 43-52.
 • 44. Schneider B.H., Younger A.J.: Adolescent-parent attachment and adolescents' relations with their peers: a closer look. Youth and Society 1996; 28: 95-108.
 • 45. Bukowski WM., Newcomb A.F., Hartup W.W (red.): The Company They Keep: Friendship in Childhood and Adolescence. Cambridge University Press, New York 1996.
 • 46. Cattelino E., Bonino S.: The role of relationship with parents and friends. Eta Evolutiva 1999; 64: 67-78.
 • 47. Meeus WH.J., Helsen M.J.E., Vollebergh WA.M.: Parents and peers in adolescence: from conflict to connectedness. Four studies. W: Verhofstadt-Denéve L., Kienhorst I., BraetC. (red.): Conflict and Development in Adolescence. DSWO Press, Leiden 1996: 103-115.
 • 48. Kirchler E., Palmonari A., Pombeni M.L.: Developmental tasks and adolescents' relationships with their peers and their family. W: Jackson S., Rodriguez-Tomé H. (red.): Adolescence and Its Social Worlds. Lawrence Erlbaum Associates, Hove, UK 1993: 145-167.
 • 49. Howes C.: Attachment relationships in the context of multiple caregivers. W: Cassidy J., Shaver PR. (red.): Handbook of Attachment: Theory, Research, and Clinical Applications. Guilford Press, New York 1999: 671-687.
 • 50. Thompson R.: Early sociopersonality development. W: Damon W (red.): Handbook of Child Psychology. Wyd. 5, vol. 3: Social, Emotional, and Personality Development (Eisenberg N., vol. red.). Wiley, New York 1998: 25-104.
 • 51. MacDonald P.M.: Mother-child interactions and relations in adolescence: models of linkage. Dissertation AbstractsInternational 1998; 59: 3095.
 • 52. Fehrmann P. G., Keith T. Z., Reimers T. M.: Home influence on school learning: direct and indirect parental involvement on high school grades. Journal of Educational Research 1987; 80: 330-337.
 • 53. Flouri E., Buchanan A.: The role of father involvement and mother involvement in adolescents' psychological well-being. British Journal of Social Work 2003; 33: 399-406.
 • 54. Keating L.M., Tomishima M.A., Foster S., Alessandri M.: The effects of a mentoring program on at-risk youth. Adolescence 2002; 37: 717-734.
 • 55. Turner S., Scherman A.: Big Brothers: impact on Little Brothers' self-concepts and behaviors. Adolescence 1996; 31: 875-882.
 • 56. Frick P.J.: Childhood conduct problems in a family context. School Psychology Review 1993; 22: 376-385.
 • 57. Ary D.V., Duncan T.E., Biglan A. i wsp.: Development of adolescent problem behavior. J. Abnorm. Child Psychol. 1999; 27: 141-150.
 • 58. Dishion T.J., McMahon R.J.: Parental monitoring and the prevention of child and adolescent behavior: a conceptual and empirical formulation. Clinical Child and Family Psychology Review 1998; 1: 61-75.
 • 59. Forehand R., Miller K.S., Dutra R., Chance M.W: Role of parenting in adolescent deviant behavior: replication across and within two ethnic groups. J. Consult. Clin. Psychol. 1997; 65: 1036-1041.
 • 60. Jaccard J., Dittus P.J., Gordon V.V.: Parent-adolescent congruency in reports of adolescent sexual behavior and in communications about sexual behavior. Child Dev. 1998; 69: 247-261.
 • 61. Armsden G.C., McCauley E., Greenberg M.T. i wsp.: Parent and peer attachment in early adolescent depression. J. Abnorm. Child Psychol. 1990; 18: 683-697.
 • 62. Feeney J.A., Noller P.: Adult Attachment. Sage, Thousand Oaks, CA1996.
 • 63. Muris P., Meesters C., van den Berg S.: Internalizing and externalizing problems as correlates of self-reported attachment style and perceived parental rearing in normal adolescents. Journal of Child and Family Studies 2003; 12: 171-183.
 • 64. Muris P., Meesters C., van Melick M., Zwambag L.: Self-reported attachment style, attachment quality, and symptoms of anxiety and depression in young adolescents. Personality and Individual Differences 2001; 30: 809-818.
 • 65. Allen J.P., McElhaney K.B., Kuperminc G.P., Jodl K.M.: Stability and change in attachment security across adolescence. Child Dev. 2004; 75: 1792-1805.
 • 66. Allen J.P., Moore C., Kuperminc G., Bell K.: Attachment and adolescent psychosocial functioning. Child Dev. 1998; 69: 1406-1419.
 • 67. Wilkinson R.B., Walford W.A.: The measurement of adolescent psychological health: one or two dimensions? Journal of Youth and Adolescence 1998; 27: 443-455.
 • 68. Burke R.J., Weir T.: Benefits to adolescents of informal helping relationships with their parents and peers. Psychol. Rep. 1978; 42: 1175-1184.
 • 69. Diener E., Suh E.M., Lucas R.E., Smith H.L.: Subjective well-being: three decades of progress. Psychol. Bull. 1999; 125: 276-302.
 • 70. Headey B.W., Wearing A.J.: Understanding Happiness: A Theory of Subjective Well-Being. Longman Cheshire, Melbourne 1992.
 • 71. Wilkinson R.B.: Interactions between self and external reinforcement in predicting depressive symptoms. Behav. Res. Ther. 1997; 35: 281-289.
 • 72. Shaver P.R., Hazan C.: Adult romantic attachment: theory and evidence. W: Perlman D., Jones W. (red.): Advances in Personal Relationships. Vol. 4, Jessica Kingsley, London 1993: 29-70.
 • 73. Feeney J.A., Noller P.: Attachment style as a predictor of adult romantic relationships. J. Pers. Soc. Psychol. 1990; 58:281-291.
 • 74. Bartholomew K., Horowitz L.M.: Attachment styles among young adults: a test of a four-category model. J. Pers. Soc. Psychol. 1991; 61: 226-244.
 • 75. Collins N.L., Read S.J.: Adult attachment, working models and relationship quality in dating couples. J. Pers. Soc. Psychol. 1990; 58: 644-663.
 • 76. Buchholz E.S.: The Call of Solitude: Alonetime in a World of Attachment. Simon and Schuster, New York 1997.
 • 77. Kenny M.E., Gallagher LA.: Instrumental and social/relational correlates of perceived maternal and paternal attachment in adolescence. J. Adolesc. 2002; 25: 203-219.
 • 78. Kenny M.E., Moilanen D.L., Lomax R., Brabeck M.M.: Contributions of parental attachments to view of self and depressive symptoms among early adolescents. Journal of Early Adolescence 1993; 13: 408-430.
 • 79. Bowlby J.: Attachment and Loss. Vol. 2. Separation. Basic Books, New York 1973.
 • 80. van Wel F., Linssen H., Abma R.: The parental bond and the well-being of adolescents and young adults. Journal of Youth and Adolescence 2000; 29: 307-318.
 • 81. Kenny M.E., Griffiths J., Grossman J.: Self-image and parental attachment among late adolescents in Belize. J. Adolesc. 2005; 28: 649-664.
 • 82. Cooper M.L., Shaver P.R., Collins N.L.: Attachment styles, emotion regulation, and adjustment in adolescence. J. Pers. Soc. Psychol. 1998; 74: 1380-1397.
 • 83. Barber B.K.: Family, personality, and adolescent problem behaviors. Journal of Marriage and the Family 1992; 54: 69-79.
 • 84. Gibson D.M., Jefferson R.N.: The effect of perceived parental involvement and the use of growth-fostering relationships on self-concept in adolescents participating in GEAR UP. Adolescence 2006; 41: 111-125.
 • 85. Jordan J.V.: A relational approach to psychotherapy. Women and Therapy 1995; 16: 51-61.
 • 86. Way N., Robinson M.G.: A longitudinal study of the effects of family, friends, and school experiences on the psychological adjustment of ethnic minority, low-SES adolescents. Journal of Adolescent Research 2003; 18: 324-346.
 • 87. Cotterell J.L.: The relation of attachments and supports to adolescent well-being and school adjustment. Journal of Adolescent Research 1992; 7: 28-42.
 • 88. Offer D.: The Psychological World of the Teenenger: A Study of Normal Adolescent Boys. Basic Books, New York1969.
 • 89. Eisenberg N., Fabes R.A.: Prosocial development. W: Damon W (red.): Handbook of Child Psychology. Wyd. 5, vol. 3: Social, Emotional, and Personality Development (Eisenberg N., vol. red.). Wiley, New York 1998: 701-778.
 • 90. Garnefski N., Diekstra R.F.: Perceived social support from family, school, and peers: relationship with emotional and behavioral problems among adolescents. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 1996; 35: 1657-1664.
 • 91. Coie J.D., Dodge KA: Aggression and antisocial behavior. W: Damon W. (red.): Handbook of Child Psychology. Wyd. 5, vol. 3: Social, Emotional, and Personality Development (Eisenberg N., vol. red.). Wiley, New York 1998: 779-862.
 • 92. Sillars A., Koerner A., Fitzpatrick M.A.: Communication and understanding in parent-adolescent relationships. Human Communication Research 2005; 31: 102-128.
 • 93. Barrocas A.L.: Adolescent attachment to parents and peers. The Emory Center for Myth and Ritual in American Life, Working Paper 2006, No. 50: 1-24.
 • 94. Black K.A., McCartney K.: Adolescent females' security with parents predicts the quality of peer interactions. Social Development 1997; 6: 91-110.
 • 95. Fass M.E., Tubman J.G.: The influence of parental and peer attachment on college students' academic achievement. Psychology in the Schools 2002; 39: 561-573.
 • 96. HazanC., ZeifmanD.: Pair bonds as attachments: evaluating the evidence. W: Cassidy J., Shaver PR. (red.): Handbook of Attachment: Theory, Research, and Clinical Applications. Guilford Press, New York 1999: 336-354.
 • 97. Furman W, Simon VA., Shaffer L., Bouchey H.A.: Adolescents' working models and styles for relationships with parents, friends, and romantic partners. Child Dev. 2002; 73: 241-255.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7c9d50db-384a-40e4-8861-048d49a359de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.