PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 7 | 3 | 55-64
Article title

Foreign tourist activity and the need for recreation/rest of administrative staff from selected universities (as exemplified by west pomeranian voivodship)

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The purpose of this article is to show the need for recreation in the context of foreign leisure trips of administrative staff of selected universities in zachodniopomorskie (West Pomeranian) voivodship. It is an essential element of health behavior of each individual. This work shows the awareness of people in relation to the organization of the rest – taking into account both the destination, means of transport, as well as hotel animations. With regard to the aspect of health, attention should be paid to proper preparation for the trip.
Keywords
Contributors
 • Szczecin University, Faculty of Physical Culture and Health Promotion, Poland
author
 • Szczecin University, Faculty of Physical Culture and Health Promotion, Poland
author
 • Szczecin University, Faculty of Physical Culture and Health Promotion, Poland
References
 • Borzucka-Sitkiewicz K. Zdrowie psychiczne [Mental Health]. In: Edukacja zdrowotna [Health Education]. Eds. K. Borzucka-Sitkiewicz, E. Syrek. Łośgraf. Warsaw 2009: 173–194.
 • Eider P., Paczyńska-Jędrycka M. Zdrowotne aspekty turystyki w świadomości pracowników administracyjnych wybranych uczelni wyższych województwa zachodniopomorskiego. Handel wewnętrzny. Turystyka i rekreacja w rozwoju cywilizacyjnym. [Health aspects of tourism in the minds of the administrative staff of selected universities of zachodniopomorskie voivodship. Domestic trade. Tourism and recreation in the development of civilization]. 2013; 5A: 224–234.
 • Gracz J., Sankowski T. Psychologia w rekreacji i turystyce. [Psychology in recreation and tourism]. AWF. Poznań 2001.
 • Kiełbasiewicz-Drozdowska I. Zarys rozwoju refleksji teoretycznej nad problematyką rekreacji [Outline of the development of theoretical reflection on the problem of recreation]. In: Teoria i metodyka rekreacji (zagadnienia podstawowe) [Theory and Methods of recreation (basic issues)]. Eds. I. Kiełbasiewicz-Drozdowska, W. Siwiński. AWF. Poznań 2001: 9–25.
 • Korzeniewski K. Medycyna w podróży [Medicine in Travel]. E-Pagina. Warsaw 2012.
 • Kowalczyk A. Geografia turyzmu [Geography of Tourism]. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warsaw 2002.
 • Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2012 roku [Domestic and foreign trips of Poles in 2012], https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront. net/msport/article_attachments/attachments/42235/original/Wyj_Pol_2012.pdf?1365422013 (12.04.2014).
 • Kurek W. Historia turystyki [History of Tourism]. In: Turystyka [Tourism]. Ed. W. Kurek. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warsaw 2008: 50–65.
 • Kurek W., Mika M. Turystyka jako przedmiot badań naukowych [Tourism as a Subject of Scientific Research]. In: Turystyka [Tourism]. Ed. W. Kurek. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warsaw 2008: 11–49.
 • Lubowiecki-Vikuk A.P. Aspekty turystyki XXI wieku – nowe perspektywy [Aspects of Tourism of the 21 st century]. In: Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych [Contemporary Trends in the Development of Forms of Recreation and Tourism]. Eds. A.P. Lubowiecki-Vikuk, M. Paczyńska-Jędrycka. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań 2010: 21–41.
 • Lubowiecki-Vikuk A.P., Paczyńska-Jędrycka M. (eds). Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych [Contemporary Trends in the Development of Forms of Recreation and Tourism]. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań 2010.
 • Meyer B. Główne czynniki i kierunki rozwoju ruchu turystycznego [The Main Factors and Trends in Tourism Development]. In: Obsługa ruchu turystycznego [Tourism Management]. Ed. Meyer. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warsaw 2007: 11–23.
 • Osiński W. Teoria wychowania fizycznego [Theory of Physical Education]. AWF. Poznań: 2011.
 • Paczyńska M. Promocja rekreacji ruchowej przez wybrane hotele niektórych państw basenu Morza Śródziemnego (na przykładzie Egiptu, Grecji, Hiszpanii i Tunezji) [Promotion of Physical Recreation through the Selected Hotels of some Mediterranean Countries (as exemplified by Egypt, Greece, Spain, and Tunisia)]. In: Turystyka, rekreacja, hotelarstwo i gastronomia w teorii i praktyce [Tourism, Recreation, Hospitality and Gastronomy in Theory and Practice]. Eds. W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mucha- Szajek. WSHiG. Poznań 2009: 139–149.
 • Paczyńska-Jędrycka M. Impreza turystyczna – zasady bezpieczeństwa przed rozpoczęciem podróży [Tourist Event – Safety Principles before Travel]. In: Społeczno-kulturowe studia z turystyki, rekreacji, hotelarstwa i żywienia [Socio-cultural Studies in Tourism, Recreation and Hospitality and Nutrition]. Eds. W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek. Wydawnictwo Naukowe WSHiG. Poznań 2012: 171–181.
 • Pilch T., Baumann T. Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe [Principles of Educational Research. Qualitative and Quantitative Strategies]. Wydawnictwo Akademickie Żak. Warsaw 2010.
 • Sawicki Z. Psychologiczne aspekty turystyki [Psychological Aspects of Tourism]. In: Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym [Tourism in an Interdisciplinary Perspective]. Eds. J. Wyrzykowski, J. Marak. WSH. Wrocław 2010: 104–114.
 • Siwiński W. Empiryczne badania społeczne w dziedzinie turystyki i rekreacji (zarys metodologii badań naukowych) [Empirical Social Research in the Field of Tourism and Recreation (outline of scientific research methodology)]. PSNARiT. Poznań 2006.
 • Sobolak J. Jet Lag Czyli zespół nagłej zmiany strefy czasowej [Jet Lag, i.e. Rapid Time Zone Change Syndrome]. In: medMagazyn: zdrowie, profilaktyka, edukacja [medMagazine: Health, Prevention, Education] 2013; 2: 68–71.
 • The Act of 26 June 1974, the Labour Code. Journal of Laws [DzU] 1974; 24, item. 141.
 • Winiarski R., Zdebski J. Psychologia turystyki [Psychology of Tourism]. WAiP. Warszawa 2008.
 • Wroczyńska A. Bezpiecznie w świat. Poradnik dla podróżnika [Safe Way to See the World. Travel Guide]. KOMT. Gdynia 2012, www. szczepieniadlapodrozujacych.pl/materialy.html#showme (13.04.2014).
 • Wroczyńska A., Kuna A. Podróże i zdrowie. Poradnik [Travel and Health. Guidebook]. Wydawnictwo Bezdroża. Kraków 2006.
Document Type
undetermined
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7c5b5fb2-a599-40b8-86c3-ab7f062a2a39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.