PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 55 | 373–378
Article title

Obraz ultrasonograficzny chłoniaków nieziarniczych jamy brzusznej u dzieci

Content
Title variants
EN
Ultrasound presentation of abdominal non-Hodgkin lymphomas in pediatric patients
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction: Burkitt’s lymphoma accounts for approximately 25% of lymphomas diagnosed
in children of developmental age. The tumor is localized mainly in the intestine
(usually in the ileocecal region), mesenteric lymph nodes and extraperitoneal space.
The clinical symptoms are non-specifi c and include: abdominal pain, vomiting, gastrointestinal
bleeding, and acute abdomen suggesting appendicitis or intestinal intussusception.
On ultrasound examination, Burkitt’s lymphoma may manifest itself in various
ways, depending on the origin of the lesion. Aim: The aim of this paper was to review
the ultrasound manifestation of abdominal Burkitt’s lymphoma in children. Material
and methods: The analysis included 15 pediatric patients with Burkitt’s non-Hodgkin
lymphoma in the abdominal cavity. The mean age of the patients was 9.5. Abdominal
and gastrointestinal ultrasound examinations were conducted using a Siemens scanner
with a convex transducer of 3.5–5 MHz and linear array transducer of L4 – 7.5 MHz.
Results: Ultrasound examinations conducted in the group of 15 patients revealed pathological
masses localized in the gastric wall in 3 patients (20%), in the ileocecal region
in 10 patients (67%) and a disseminated process in 2 patients (13%). In 12 patients
with a diagnosed Burkitt’s non-Hodgkin lymphoma in an extragastric localization, differences
in the morphology of the lesions were observed. Conclusions: The clinical and
ultrasound picture of abdominal Burkitt’s lymphoma in children is variable. A careful
ultrasound assessment of all abdominal organs conducted with the use of convex and
linear probes increases the chances of establishing an adequate diagnosis.
PL
Wprowadzenie: Chłoniak nieziarniczy Burkitta stanowi około 25% chłoniaków wieku rozwojowego.
Guz ten lokalizuje się głównie w jelitach (z predyspozycją do okolicy krętniczo-
-kątniczej), w węzłach chłonnych krezki i przestrzeni pozaotrzewnowej. Objawy kliniczne
choroby są niespecyficzne: bóle brzucha, wymioty, krwawienie z przewodu pokarmowego,
objawy ostrego brzucha sugerujące zapalenie wyrostka robaczkowego lub wgłobienie
jelitowe. W badaniu ultrasonograficznym jamy brzusznej chłoniak Burkitta może mieć
różną manifestację, co wiąże się z punktem wyjścia zmiany. Cel pracy: Celem pracy jest
przedstawienie obrazu ultrasonograficznego chłoniaków Burkitta jamy brzusznej u dzieci.
Materiał i metoda: Analizie poddano 15 dzieci z chłoniakiem nieziarniczym Burkitta jamy
brzusznej. Średnia wieku pacjentów wynosiła 9,5 roku. Badania ultrasonograficzne jamy
brzusznej oraz przewodu pokarmowego wykonano aparatem Siemens, stosując głowicę
convex 3,5–5 MHz i liniową L4 – 7,5 MHz. Wyniki: W badaniu ultrasonograficznym w analizowanej
grupie 15 pacjentów u 3 (20%) patologiczna masa zlokalizowana była w ścianie
żołądka, u 10 (67%) w okolicy krętniczo-kątniczej, u 2 (13%) proces był rozsiany w jamie
brzusznej. U 12 pacjentów z rozpoznanym nieziarniczym chłoniakiem Burkitta w lokalizacji
pozażołądkowej stwierdzono różną morfologię zmian w obrazie ultrasonograficznym.
Wnioski: Obraz kliniczny oraz ultrasonograficzny chłoniaka Burkitta jamy brzusznej
u dzieci może się różnie manifestować. Dokładna ocena w badaniu ultrasonograficznym
wszystkich narządów jamy brzusznej głowicami convex i liniową zwiększa szanse prawidłowego
rozpoznania.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
55
Pages
373–378
Physical description
Contributors
 • Zakład Radiologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • Zakład Radiologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • Zakład Radiologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
References
 • 1. Kesik V, Safali M, Citak EC, Kismet E, Koseoglu V: Primary gastric Burkitt lymphoma: a rare cause of intraabdominal mass in childhood. Pediatr Surg Int 2010; 26: 927–929.
 • 2. Vural S, Baskin D, Dogan O, Polat N, Caliskan C, Urganci N et al.: Diagnosis in childhood abdominal Burkitt’s lymphoma. Ann Surg Oncol 2010; 17: 2476–2479.
 • 3. Kamona AA, El-Khatib MA, Swaidan MY, Jarar MS, Suleiman AJ, Ali HM et al.: Pediatric Burkitt’s lymphoma: CT fi ndings. Abdom Imaging 2007; 32: 381–386.
 • 4. Amodio J, Brodsky JE: Pediatric Burkitt lymphoma presenting as acute pancreatitis: MRI characteristics. Pediatr Radiol 2010; 40: 770–772.
 • 5. Biko DM, Anupindi SA, Hernandez H, Kersun L, Bellah R: Childhood Burkitt lymphoma: abdominal and pelvic imaging fi ndings. AJR Am J Roentgenol 2009; 192: 1304–1315.
 • 6. Pasic S, Vujic D, Djuricic S, Jevtic D, Grujic B: Burkitt lymphoma-induced ileocolic intussusception in Wiskott-Aldrich syndrome. J Pediatr Hematol Oncol 2006; 28: 48–49.
 • 7. Navarro O, Dugougeat F, Daneman A: Sonographic signs that characterize the gastrointestinal origin of abdominal neoplasms in children: 4 case reports. Can Assoc Radiol J 2000; 51: 250–253.
 • 8. Marjerrison S, Fernandez CV, Price VE, Njume E, Hesseling P: The use of ultrasound in endemic Burkitt lymphoma in Cameroon. Pediatr Blood Cancer 2012; 58: 352–355.
 • 9. Kassira N, Pedros FE, Cheung MC, Koniaris LG, Sola JE: Primary gastrointestinal tract lymphoma in the pediatric patient: review of 265 patient from the SEER registry. J Pediatr Surg 2011; 46: 1956–1964.
 • 10. Wang SM, Huang FC, Wu CW, Ko SF, Lee SY, Hsiao CC: Ileocecal Burkitt’s lymphoma presenting as ileocolic intussusception with appendiceal invagination and acute appendicitis. J Formos Med Assoc 2010; 109: 476–479.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7c1fe0ed-ce09-491e-aea7-89a09c771eed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.