PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 5 | 1 | 27-32
Article title

Czynniki ryzyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u pacjentów leczonych szpitalnie

Content
Title variants
EN
Risk factors of chronic obstructive pulmonary disease in hospitalised patients
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
COPD is currently one of the most important health problems all over the world. The most frequent factor responsible for COPD development is smoking of cigarettes, both active and passive. Other reasons influencing COPD development are occupational exposure to dust, chemical substances, irritant gases. The risk factor is congenital deficiency of α1-antitrypsin (genetic factor). The aim of the paper was to analyse any risk factors influencing development of COPD. The study was performed in 200 people with diagnosed COPD treated between 2005 and 2007. A patient medical history based on a questionnaire prepared for the study was performed in all patients. The study results then underwent statistical analysis. Of the subjects 124 (62%) were males and 76 (38%) were females. Mean age of the males – 66.1 years and of the females – 66.4 years. The main risk factor of the disease in the group studied was cigarette smoking – found in 170 patients (85%), from them 37.5% were current smokers, 47.5% were former smokers. Smoking history of current and former smokers averaged 42 pack-years (range 1-160). COPD was also found in 30 lifelong non-smokers (15%). Exposure to passive smoking at work and/or at home was observed in 175 people (87.5%). The inhalation of hazardous substances in the work environment was reported in 150 of the people studied (75%). Due to the fact that the smoking habit is very frequently found among COPD patients, it seems necessary to intensify actions taken to spread knowledge regarding COPD’s causes and effects, increase anti-smoking education and implement cheap and effective test screening methods.
PL
POChP należy obecnie do najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie. Najczęstszym czynnikiem, który odpowiada za rozwój POChP, jest palenie tytoniu, zarówno czynne, jak i bierne. Kolejnymi przyczynami warunkującymi rozwój POChP są narażenie zawodowe na pyły, substancje chemiczne, gazy drażniące. Czynnikiem ryzyka jest także wrodzony niedobór α1-antytrypsyny (czynnik genetyczny). Celem pracy była analiza czynników ryzyka warunkujących rozwój POChP. W badaniu wzięło udział 200 osób z rozpoznaniem POChP leczonych szpitalnie w latach 2005-2007. U wszystkich chorych przeprowadzono wywiad według kwestionariusza przygotowanego na potrzeby badania. Wyniki badania poddano analizie statystycznej. W badanej grupie było 76 kobiet (38%) i 124 mężczyzn (62%). Średnia wieku mężczyzn wynosiła 66,1 roku, kobiet – 66,4 roku. Głównym czynnikiem ryzyka rozwoju choroby w badanej grupie było palenie tytoniu – stwierdzono je u 170 badanych (85%), przy czym 37,5% chorych było aktualnymi palaczami, a 47,5% byłymi palaczami. Średni czas trwania nałogu w grupie obecnych i byłych palaczy wyniósł 42 paczkolata (rozpiętość 1-160). POChP rozpoznano również u 30 osób nigdy niepalących papierosów (15%). Narażenie na bierne palenie w pracy i/lub w domu podawało 175 chorych (87,5%). Narażenie na wdychanie szkodliwych substancji w środowisku pracy zgłaszało 150 badanych (75%). W związku z faktem, że nałóg palenia tytoniu jest zjawiskiem bardzo częstym wśród chorych na POChP, konieczne wydaje się zintensyfikowanie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat przyczyn i skutków POChP, realizację edukacji antytytoniowej oraz wdrożenie taniej i skutecznej metody badań przesiewowych.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
27-32
Physical description
Contributors
 • Klinika Gruźlicy, Chorób i Nowotworów Płuc I Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwona Grzelewska-Rzymowska
 • Klinika Gruźlicy, Chorób i Nowotworów Płuc I Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwona Grzelewska-Rzymowska
References
 • 1. Devereux G.: ABC of chronic obstructive pulmonary disease. Definition, epidemiology, and risk factors. BMJ 2006; 332: 1142-1144.
 • 2. Viegi G., Pistelli F., Sherrill D.L. i wsp.: Definition, epidemiology and natural history of COPD. Eur. Respir. J. 2007; 30: 993-1013.
 • 3. Mejza F., Bała M., Jaeschke R.: Rozpowszechnienie POChP w różnych krajach świata - badanie BOLD. Med. Prakt. 2007; 11: 116-118.
 • 4. Chapman K.R., Mannino D.M., Soriano J.B. i wsp.: Epidemiology and costs of chronic obstructive pulmonary disease. Eur. Respir. J. 2006; 27: 188-207.
 • 5. T0nnesen P, Carrozzi L., Fagerstrom K.O. i wsp.: Smoking cessation in patients with respiratory diseases: a high priority, integral component of therapy. Eur. Respir. J. 2007; 29: 390-417.
 • 6. Ind PW: COPD disease progression and airway inflammation: uncoupled by smoking cessation. Eur. Respir. J. 2005; 26: 764-766.
 • 7. Fletcher C., Peto R.: The natural history of chronic airflow obstruction. Br. Med. J. 1977; 1: 1645-1648.
 • 8. Anthonisen N.R., Connett J.E., Kiley J.P i wsp.: Effects of smoking intervention and the use of an inhaled anticholinergic bronchodilator on the rate of decline of FEV1. The Lung Health Study. JAMA 1994; 272: 1497-1505.
 • 9. Zagdańska R., Grzelewska-Rzymowska I.: Ocena spadku wartości wskaźnika FEV po 3 latach obserwacji u chorych na ciężką astmę i POChP Pneumonol. Aler-gol. Pol. 2004; 72: 307.
 • 10. Trupin L., Earnest G., San Pedro M. i wsp.: The occupational burden of chronic obstructive pulmonary disease. Eur. Respir. J. 2003; 22: 462-469.
 • 11. Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Wytyczne Światowej Inicjatywy Zwalczania Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (GOLD 2001). Med. Prakt. 2002; 1: 1-72.
 • 12. GOLD - Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Aktualizacja 2007. Med. Prakt. 2008; 2: 1-100.
 • 13. Niżankowska-Mogilnicka E., Mejza F., Buist A.S. i wsp.: Częstość występowania POChP i rozpowszechnienie palenia tytoniu w Małopolsce - wyniki badania BOLD w Polsce. Pol. Arch. Med. Wewn. 2007; 117: 1-8.
 • 14. Tashkin D.P, Celli B., Senn S. i wsp.; UPLIFT Study Investigators: A 4-year trial of tiotropium in chronic obstructive pulmonary disease. N. Engl. J. Med. 2008; 359: 1543-1544.
 • 15. Calverley PM.A., Anderson J.A., Celli B. i wsp.; TORCH investigators: Salmeterol and fluticasone propionate and survival in chronic obstructive pulmonary disease. N. Engl. J. Med. 2007; 356: 775-789.
 • 16. Wedzicha J.A., Calverley PM.A., Seemungal TA. i wsp.; INSPIRE Investigators: The prevention of chronic obstructive pulmonary disease exacerbations by salmeterol/fluticasone propionate or tiotropium bromide. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2008; 177: 19-26.
 • 17. Górecka D., Zieliński J.: Wczesne rozpoznawanie i profilaktyka POChP w Polsce; stan obecny i perspektywy. Pneumonol. Alergol. Pol. 2005; 73: 112-115.
 • 18. Zieliński J., Bednarek M., Górecka D. i wsp.: Increasing COPD awareness. Eur. Respir. J. 2006; 27: 833-852.
 • 19. Fabbri L.M., Luppi F., Beghe B., Rabe K.F: Complex chronic comorbidities of COPD. Eur. Respir. J. 2008; 31: 204-212.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7be34ac7-2e4b-4280-95aa-0989fb90163e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.