PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 10 | 1 | 8-14
Article title

Doświadczanie myśli samobójczych a jakość życia u chorych z pierwszym epizodem schizofrenii

Content
Title variants
EN
Suicidal ideation and quality of life in patients with a first episode of schizophrenia
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Risk of suicide in patients with schizophrenia is 20- to 50-fold higher than in the general population. The impact of suicidal behaviour on quality of life rarely was a subject of in-depth analysis. The issue is particularly important in patients after first psychiatric hospitalisation, since the risk of suicide is very high during the first postdischarge months. The aim of this study was to analyse correlations between presence of suicidal ideations prior to first hospitalisation and quality of life of patients with schizophrenia during the first post-hospitalisation year. Material and method: Overall, 86 patients were enrolled in the study. Suicidal ideations and behaviours were assessed based on interviews with patients and their relatives, as well as on medical records. The patients’ quality of life was evaluated one month (1st exam) and after one year (2nd exam) after discharge. Quality of life was assessed using the WHOQOL questionnaire and the SFS scale. Psychopathological symptoms were evaluated using the PANSS inventory. Results: Prior to first hospitalisation, suicidal ideations were present in 39.5% of our patients. Persons with suicidal thoughts presented more severe dipsychopathological symptoms (1st exam; p=0.05). Both examinations revealed differences in the patients’ quality of life. Lack of suicidal ideations was associated with a better quality of life as assessed by the WHOQOL questionnaire in the following domains: general well-being (1st and 2nd exam), state of health (1st exam), Mental (1st and 2nd exam), Physical (1st exam), Environmental domains (1st exam) and Work/Employment (SFS scale, 1st and 2nd exam). A correlation was noticed between suicidal ideation and change in quality of life (WHOQOL) in domains Social relationships and Environmental. An improvement of quality of life in this domain was noticed in persons with suicidal ideations. Conclusions: Suicidal ideations prior to first psychiatric hospitalisation constitute an important predictive factor for a worse quality of life in patients with schizophrenia one year after discharge from hospital.
PL
Wprowadzenie: Ryzyko samobójstwa u chorych na schizofrenię jest wyższe 20-50 razy niż w ogólnej populacji. Wpływ zachowań samobójczych na jakość życia rzadko był przedmiotem analiz. Problem nabiera szczególnego znaczenia u chorych po pierwszej hospitalizacji psychiatrycznej, gdyż większe ryzyko samobójstwa występuje w pierwszych miesiącach po opuszczeniu szpitala. Celem pracy była analiza zależności pomiędzy obecnością myśli samobójczych przed pierwszą hospitalizacją a jakością życia chorych na schizofrenię w okresie roku po hospitalizacji. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 86 chorych. Ocenę myśli i zachowań samobójczych przeprowadzono na podstawie wywiadów z chorymi i ich rodzinami oraz dokumentacji medycznej. Ocenę jakości życia wykonano po miesiącu od wypisu (badanie I) i po roku (badanie II). Do oceny jakości życia zastosowano kwestionariusz WHOQOL i skalę SFS. Objawy psychopatologiczne badano przy użyciu PANSS. Wyniki: Przed pierwszą hospitalizacją u 39,5% osób występowały myśli samobójcze. Stwierdzono większe nasilenie objawów u chorych z myślami samobójczymi (badanie I – p=0,05). W obu badaniach ujawniono różnice jakości życia. Osoby bez myśli samobójczych cechowały się lepszą jakością życia według WHOQOL: w ocenie ogólnej (badanie I i II), stanu zdrowia (badanie I), w dziedzinach: Psychologicznej (badanie I i II), Fizycznej (badanie I), Środowisko (badanie I) oraz według SFS: w dziedzinie Praca/Zatrudnienie (badanie I i II). Stwierdzono zależność pomiędzy myślami samobójczymi a zmianą jakości życia (WHOQOL) w dziedzinach Relacje społeczne i Środowisko. U osób z myślami samobójczymi stwierdzono poprawę jakości życia w tym zakresie. Wnioski: Myśli samobójcze przed pierwszą hospitalizacją psychiatryczną stanowiły istotny czynnik predykcyjny gorszej jakości życia chorych na schizofrenię przez rok od hospitalizacji.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
8-14
Physical description
Contributors
 • Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego. Kierownik: dr hab. n. med. Krystyna Jaracz
 • Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego. Kierownik: dr hab. n. med. Krystyna Jaracz
 • Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski
References
 • 1. Pinikahana J., Happell B., Keks N.A.: Suicide and schizophrenia: a review of literature for the decade (1990-1999) and implications for mental health nursing. Issues Ment. Health Nurs. 2003; 24: 27-43.
 • 2. Ponizovsky A.M., Grinshpoon A., Levav I., Ritsner M.S.: Life satisfaction and suicidal attempts among persons with schizophrenia. Compr. Psychiatry 2003; 44: 442-447.
 • 3. Wciórka J.: Schizofrenia. W: Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J. (red.): Psychiatria. Tom 2. Psychiatria kliniczna. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2002: 213-298.
 • 4. Cheng K.K., Leung C.M., Lo WH., Lam T.H.: Risk factors of suicide among schizophrenics. Acta Psychiatr. Scand. 1990; 81: 220-224.
 • 5. Grunebaum M.F., Oquendo M.A., Harkavy-Friedman J.M. i wsp.: Delusions and suicidality. Am. J. Psychiatry 2001; 158: 742-747.
 • 6. Marneros A., Roettig S.: Suicide in schizoaffective disorders. W: Tatarelli R., Pompili M., Girardi P. (red.): Suicide in Schizophrenia. Nova Science Publishers, Inc., New York 2007: 175-187.
 • 7. Jaracz K., Kalfoss M., Górna K., Baczyk G.: Quality of life in Polish respondents: psychometric properties of the Polish WHOQOL-Bref. Scand. J. Caring Sci. 2006; 20: 251-260.
 • 8. Załuska M.: Skala funkcjonowania społecznego (SFS) Birchwooda jako narzędzie oceny funkcjonowania społecznego chorych na schizofrenię. Postępy Psychiatr. Neurol. 1997; 63: 237-251.
 • 9. Birchwood M., Iqbal Z., Chadwick P., Trower P.: Cognitive approach to depression and suicidal thinking in psychosis. 1. Ontogeny of post-psychotic depression. Br. J. Psychiatry 2000; 177: 516-521.
 • 10. Harkavy-Friedman J.M., Restifo K., Malaspina D. i wsp.: Suicidal behavior in schizophrenia: characteristics of individuals who had and had not attempted suicide. Am. J. Psychiatry 1999; 156: 1276-1278.
 • 11. Drury V, Birchwood M., Cochrane R.: Cognitive therapy and recovery from acute psychosis: a controlled trial. 3. Five-year follow-up. Br. J. Psychiatry 2000; 177: 8-14.
 • 12. Birchwood M., Iqbal Z.: Depression and suicidal thinking in psychosis: a cognitive approach. W: Wykes T., Tarrier N., Lewis S. (red.): Outcome and Innovation in Psychological Treatment of Schizophrenia. John Wiley & Sons, Chichester 1998: 81-100.
 • 13. Birchwood M., Spencer E., McGovern D.: Schizophrenia: early warning signs. Advances in Psychiatric Treatment 2000; 6: 93-101.
 • 14. Cechnicki A.: Co jest istotne w psychospołecznym leczeniu schizofrenii. W: Bomba J. (red.): Schizofrenia: różne konteksty, różne terapie. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Kraków 2000:
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7b24ae41-0898-4cca-80a9-3763a1e5ae37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.