PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 1 | 22-31
Article title

Analysis of Polish Writing on the History of Physical Education and Sports in the North-Eastern Borderlands of the 2nd Republic

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this paper is presentation of the up-to-date state of research on physical education and sports in the North-Eastern Borderlands of the 2nd Republic based on analysis of Polish literature on the subject. In the sense of territorial scope, the paper covers the areas of the Polesie, Novogrodek and Vilnius voivodeships. As for the scope of studies on the history of physical education and sports in the North-Eastern Borderlands of the 2nd Republic, the most cognitively significant is the work by Laskiewicz on „Kultura fizyczna na Wileńszczyźnie w latach 1900–1939. Zarys monograficzny dziejów” (Physical Culture in the Region of Vilnius in the Years 1900–1939. An Outline of Monographic History). The history of physical culture in rural areas were fairly well drawn up. In terms of historiography, there are publications presenting physical education and sports in urban areas. The publications mainly refer to physical activity in larger towns and cities, e.g. in Baranowicze, Breston- Bug, Lida, Novogrodek and in Vilnius. In terms of voivodeships, papers on physical education and sports in the Region of Vilnius significantly predominate. The presented analysis of the state of research – in reference to Polish writings – shows the necessity to supplement the preliminary archival research of the sources – in order to prepare a monograph on „Dziejów wychowania fizycznego i sportu na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej” (the History of Physical Education and Sports in the North – Eastern Borderlands of the 2nd Republic). A preliminary archival research should also be conducted in the archives kept by Byelorussia and Lithuania.
Contributors
 • Jan Dlugosz University, Institute of Physical Education and Tourism, address: Armii Krajowej 13/15; 42-200 Częstochowa, Poland
 • Jan Dlugosz University, Institute of Physical Education and Tourism, Czestochowa, Poland
References
 • 1. Mały Rocznik Statystyczny 1939. GUS. Warszawa, 1939 [in Polish]
 • 2. Chełmecki J: Stan badań nad historią kultury fizycznej w dwudziestoleciu międzywojennym. In: Nowak L. (eds.), Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, vol. VI, ZWKF Gorzów Wlkp., 2004; 93-106 [in Polish]
 • 3. Hądzelek K: O kierunkach i potrzebach badań dziejów wychowania fizycznego i sportu. w: Rychta T., Chełmecki J. (ed.), Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej, 1, Historia kultury fizycznej, AWF Warszawa, 2003; 18-20 [in Polish]
 • 4. Hądzelek K, Gaj J, Woltmann B: Stan, kierunki i ośrodki badań dziejów wychowania fizycznego i sportu w Polsce. Wychowanie Fizyczne i Sport, 1993, 4: 205-220 [in Polish]
 • 5. Jurek T: Z problematyki badań nad dziejami kultury fizycznej mniejszości narodowych w Drugiej Rzeczypospolitej. In: Rychta T, Chełmecki J (eds.), Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej, 1, Historia kultury fizycznej, AWF Warszawa, 2003; 31-36 [in Polish]
 • 6. Drozdek-Małolepsza T: Stan badań nad dziejami wychowania fizycznego i sportu kobiet w Drugiej Rzeczypospolitej. In: Zaborniak S (eds.), Z dziejów kultury fizycznej w Polsce, Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów, 2005; 13-21 [in Polish]
 • 7. Woltmann B: Refleksje na temat badań w zakresie historii kultury fizycznej w Polsce. In: Rychta T, Chełmecki J (eds.), Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej, 1, Historia kultury fizycznej, AWF Warszawa, 2003; 21-23 [in Polish]
 • 8. Woltmann B: Stan badań polonijnej kultury fizycznej. In: Woltmann B (eds.), Z dziejów kultury fizycznej w organizacjach polonijnych. Z warsztatów badawczych AWF w Warszawie, AWF Warszawa, 1989; 15-31 [in Polish]
 • 9. Laskiewicz H: Kultura fizyczna na Wileńszczyźnie w latach 1900-1939. Zarys monograficzny dziejów. Uniwersytet Szczeciński Szczecin, 1998 [in Polish]
 • 10. Mażul H (eds.), Do mety Wiliją zaznaczonej. Sport polski na Litwie: historia i teraźniejszość, Wilno, 2005 [in Polish]
 • 11. Chełmecki J: Sport na północno-wschodnich terenach II Rzeczypospolitej 1918-1939 (Województwo Białostockie, Nowogródzkie i Poleskie). В: Cпортивные и подвижные игры и единоборства в современной системе физического воспитания. Сборник научных статей, Гродно, 2012; 96-103.
 • 12. Chełmecki J: Sport w Północno-Wschodnich Kresach II Rzeczypospolitej na przykładzie klubów sportowych Grodna (Wołkowyska, Lidy, Brześcia, Pińska). In: Dżereń J (eds.), Z dziejów kultury fizycznej Polski oraz wybranych regionów i mniejszości narodowych, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica Płock, 2011; 467-478 [in Polish]
 • 13. Григорьевич B.B: Мифы и легенды в истории белорусского спорта. В: Cпортивные и подвижные игры и единоборства в современной системе физического воспитания. Сборник научных статей, Гродно, 2012; 13-17 [in Russian]
 • 14. Tuszyński B: 70 lat Tour de Polotne 1928-1998. Warszawa, 1999 [in Polish]
 • 15. Drozdek-Małolepsza T: Gry sportowe kobiet w Polsce w latach 1919-1939. In: Dudek D (eds.), Polska kultura fizyczna i turystyka w czasach zaborów i II Rzeczypospolitej, AWF Kraków, 2009; 239-250 [in Polish]
 • 16. Drozdek-Małolepsza T: Łyżwiarstwo kobiet w Polsce w latach 1919-1939. In: Rak L (eds.), Sporty zimowe w tradycji polskiej kultury fizycznej, AJD Częstochowa, 2011; 137-148 [in Polish]
 • 17. Drozdek-Małolepsza T: Narciarstwo kobiet w Polsce w latach 1919-1939. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza seria Kultura Fizyczna, 2010; IX: 57-71 [in Polish]
 • 18. Drozdek-Małolepsza T: Sport łuczniczy i strzelecki kobiet w Polsce w okresie międzywojennym. In: Urniaż J (eds.), Szkice z historii i sprawności fizycznej, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego Olsztyn, 2009; 77-88 [in Polish]
 • 19. Drozdek-Małolepsza T: Sporty wodne kobiet w Polsce w latach 1919-1939. In: Nowak L (eds.), Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, VIII, ZWKF Gorzów Wlkp., 2008; 349-358 [in Polish]
 • 20. Drozdek-Małolepsza T: Sporty zimowe kobiet w Polsce w latach 1919-1939. In: Rak L, Małolepszy E (eds.), Narciarstwo Polskie 1888-2008, Jasło, 2009; 105-115 [in Polish]
 • 21. Urban R: Geneza i działalność sportowa Przysposobienia Wojskowego Konnego „Krakusi” w okresie międzywojennym. In: Orlewicz-Musiał M, Wasztyl R (eds.), Przeszłość polskiej kultury fizyczne, AWF Kraków, 2004; 229-235 [in Polish]
 • 22. Rak L: Narciarstwo nizinne w Polsce w latach 1919-1939. Zarys problematyki. In: Urniaż J (eds.), Szkice z historii i sprawności fizycznej, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego Olsztyn, 2009; 89-100 [in Polish]
 • 23. Woltmann B (eds.), Lekkoatletyka w Polsce 1919-1994. Warszawa, 1994 [in Polish]
 • 24. Zaborniak S: Zarys początków działalności Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (1919-1939). In: Zaborniak S (eds.), Z dziejów kultury fizycznej w Polsce, Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów, 2005; 131-150 [in Polish]
 • 25. Porada Z: Polscy olimpijczycy (1924-1936) z Kresów Wschodnich. In: Dudek D (eds.), Polska kultura fizyczna i turystyka w czasach zaborów i II Rzeczypospolitej, AWF Kraków, 2009; 161- 189 [in Polish]
 • 26. Tuszyński B: Polscy Olimpijczycy XX wieku (1924-2002). A-M. Wrocław, 2004 [in Polish]
 • 27. Tuszyński B: Polscy Olimpijczycy XX wieku (1924-2002). N-Ż. Wrocław, 2004 [in Polish]
 • 28. Szafkowski Z: Polscy olimpijczycy wywodzący się z Kresów Wschodnich. Prace Naukowe WSP seria Kultura Fizyczna, 2000; III: 57-66 [in Polish]
 • 29. Gondek L: Sport polski na kresach wschodnich oraz na szlaku tułaczym i bitewnym II wojny światowej. In: Kunicki B J, Woltmann B (eds.), Z dziejów kultury fizycznej. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Gajowi z okazji 65 rocznicy urodzin, ZWKF Gorzów, 1996; 107-110 [in Polish]
 • 30. Hanusz H: Udział członków Akademickiego Związku Sportowego w powstaniu i rozwoju polskich związków sportowych w okresie dwudziestolecia międzywojennego. In: Chełmecki J (eds.), Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży, 2, AWF Warszawa 2009; 113-127 [in Polish]
 • 31. Michalski Cz: Sport akademicki w Wilnie w latach 1919-1939. In: Orlewicz-Musiał M, Wasztyl R (eds.), Przeszłość polskiej kultury fizycznej, AWF Kraków, 2004; 187-196 [in Polish]
 • 32. Płaczek J: Działalność Polskiego Związku Gier Sportowych w okresie międzywojennym. In: Szymański L (eds.), Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, AWF Wrocław, 1993; 113- 121 [in Polish]
 • 33. Drozdek-Małolepsza T: Wychowanie fizyczne i sport kobiet w działalności Związku Strzeleckiego w latach 1919-1939. In: Chełmecki J (eds.), Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży, 2, AWF Warszawa, 2009; 101-112 [in Polish]
 • 34. Sienkiewicz M: Odrodzenie Sokolstwa Polskiego na Wileńszczyźnie. In: Pawluczuk Z (eds.), Z dziejów Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”, AWF Gdańsk, 1996; 255-258 [in Polish]
 • 35. Drozdek-Małolepsza T, Małolepszy E: Rozwój wychowania fizycznego i sportu w działalności Pocztowego Przysposobienia Wojskowego w latach 1933-1939 (Zarys problematyki). In: Wiśniewska M (eds.), Wojskowość – Bezpieczeństwo – Wychowanie. Księga Jubileuszowa Profesora Lecha Wyszczelskiego w 70. rocznicę Urodzin, 2, Uniwersytet w Siedlcach Siedlce, 2012; 9-20 [in Polish]
 • 36. Drozdek-Małolepsza T: Wychowanie fizyczne i sport kobiet w działalności Pocztowego Przysposobienia Wojskowego w latach 1933-1939. Zarys dziejów. In: Dżereń J (eds.), Z dziejów kultury fizycznej Polski oraz wybranych regionów i mniejszości narodowych, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica Płock, 2011; 119-132 [in Polish]
 • 37. Pawluczuk Z: Sport w Korpusie Ochrony Pogranicza 1924-1939. In: Szymański L, Schwarzer Z (eds.), Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, 2, AWF Wrocław, 1996; 59-65 [in Polish]
 • 38. Małolepszy E: Kultura fizyczna w działalności wiejskich organizacji młodzieżowych II Rzeczypospolitej. AJD Częstochowa, 2004 [in Polish]
 • 39. Małolepszy E: Kultura fizyczna w programach i działalności Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej w latach 1919-1928. In: Rychta T, Chełmecki J (eds.), Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej, 1, Historia kultury fizycznej, AWF Warszawa, 2003; 135-142 [in Polish]
 • 40. Małolepszy E: Kultura fizyczna w działalności wiejskich organizacji młodzieżowych w Polsce do 1939 r. In: Szaflik J R, Gmitruk J, Koseski A, Łukawski K, Turkowski R (eds.), Dzieje partii i stronnictw chłopskich w Europie, 1, Narodziny i rozwój, Pułtusk – Warszawa, 2007; 415-432 [in Polish]
 • 41. Małolepszy E: Kultura fizyczna w działalności Związku Młodzieży Ludowej (1926-1937). Prace Naukowe WSP seria Kultura Fizyczna, 2003; V: 101-110 [in Polish]
 • 42. Małolepszy E: Rola i znaczenie prasy wiejskich organizacji młodzieżowych w popularyzacji i upowszechnianiu kultury fizycznej na wsi w okresie II Rzeczypospolitej (zarys problematyki). In: Adamczyk M, Ratajek Z (eds.), Wkład ruchu ludowego w przeobrażeniu oświaty i szkolnictwa na wsi, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce, 2002; 245-251 [in Polish]
 • 43. Małolepszy E: Przysposobienie wojskowe w działalności wiejskich organizacji młodzieżowych w Polsce w latach 1919-1939. In: Niewęgłowska A, Wiśniewska M (eds.), Historia Wojskowości XX wieku. Księga pamiątkowa z okazji 50-lecia pracy zawodowej Prof. dr hab. Lecha Wyszczelskiego, Akademia Podlaska Siedlce, 2010; 203-220 [in Polish]
 • 44. Małolepszy E, Drozdek-Małolepsza T: Kultura fizyczna dziewcząt i kobiet na wsi w Polsce w latach 1919-1939. Zarys problematyki. In: Chełmecki J (eds.), Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Wychowanie fizyczne i sport dzieci wiejskich i w małych miasteczkach, 2, AWF Warszawa, 2008; 48-57 [in Polish]
 • 45. Małolepszy E: Kultura fizyczna na wsi na Północno-Wschodnich Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Zarys dziejów. In: Kwieciński J, Tomczak M (eds.), Humanistyczne i społeczne aspekty kultury fizycznej w badaniach naukowych, PWSZ Konin, 2011; 109-118 [in Polish]
 • 46. Małolepszy E: Kultura fizyczna na wsi w Polsce w świetle czasopisma „Sport Polski” (1937-1939). In: Dudek D (eds.), Polska kultura fizyczna i turystyka w czasach zaborów i II Rzeczypospolitej, AWF Kraków, 2009; 301-310 [in Polish]
 • 47. Małolepszy E: Sport na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w świetle czasopisma „Sport Polski” (1937-1939). In: Obodyński K, Król P, Bajorek W (eds.), Społeczno-kulturowe studia z kultury fizycznej, Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów, 2012; 357-367 [in Polish]
 • 48. Małolepszy E: Sport na Kresach II Rzeczypospolitej w świetle czasopisma „Start. Wiadomości Sportowe” (1938-1939). Studia Humanistyczne, 2011; 11: 91-101 [in Polish]
 • 49. Małolepszy E: Ruch sportowy na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej w II połowie lat trzydziestych XX wieku w świetle prasy sportowej. In: Urban R, Nowak L, Kowalczyk A (eds.), Kultura fizyczna w czasach zaborów i w Drugiej Rzeczypospolitej, ZWKF Gorzów Wlkp. 2012; 59-69 [in Polish]
 • 50. Małolepszy E: Tradycje gier i zabaw ruchowych w Polsce a problem usportowienia wsi w świetle posiedzeń i pracy Rady Naukowej Wychowania Fizycznego (1927-1938). In: Dziubiński Z (eds.), Humanistyczne aspekty sportu i turystyki, AWF Warszawa 2008; 420-426 [in Polish]
 • 51. Gradowski L. (eds.), Polska 1918-1988. GUS Warszawa, 1989 [in Polish]
 • 52. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej - Tom VIII - Województwo Poleskie. [An Index of Towns and Places in the Republic of Poland – Volume 8 – the Voivodeship of Polesie] Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 1924 [in Polish]
 • 53. Drozdek-Małolepsza T: Sport kobiet mniejszości narodowych w Polsce w latach 1919-1939. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza seria Kultura Fizyczna, 2009; VIII: 75-88 [in Polish]
 • 54. Małolepszy E: Sports of National Minorities in the North-Eastern Borderlands of the Second Republic of Poland. In: Jurek T, Wassong S (eds.), Transnational Aspects of European Sport History, ZWKF Gorzów Wlkp. 2009; 238-248
 • 55. Drozdek-Małolepsza T: Women’s Sports in National Minorities in Poland in the Years 1919-1939. In: Jurek T, Wassong S (eds.), Transnational Aspects of European Sport History, ZWKF Gorzów Wlkp. 2009; 249-261
 • 56. Rokicki J, Godlewski P: Zarys rozwoju sportu żydowskiego na ziemiach polskich. In: Jurek T (eds.), Z dziejów kultury fizycznej mniejszości narodowych w Polsce w XX wieku, ZWKF Gorzów Wlkp. 2007; 49-68 [in Polish]
 • 57. Malinowska I W: Kultura fizyczna mniejszości narodowych na Wileńszczyźnie w okresie międzywojennym XX wieku. In: Jurek T (eds.), Z dziejów kultury fizycznej mniejszości narodowych w Polsce w XX wieku, ZWKF Gorzów Wlkp. 2007; 15-22 [in Polish]
 • 58. Zaborniak S: Udział lekkoatletyki w kulturze fizycznej mniejszości żydowskiej w II Rzeczypospolitej (1918-1939). In: Dżereń J (eds.), Z dziejów kultury fizycznej Polski oraz wybranych regionów i mniejszości narodowych, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica Płock 2011; 753-796 [in Polish]
 • 59. Dudek D: Józef Piłsudski wobec problemów kultury fizycznej (1910-1935). AWF Kraków, 2004 [in Polish]
 • 60. Gaj J, Hądzelek K: Dzieje kultury fizycznej w Polsce. AWF Poznań, 1997 [in Polish]
 • 61. Gaj J, Woltmann B (eds.), Zarys historii sportu w Polsce 1867-1997. ZWKF Gorzów Wlkp., 1999 [in Polish]
 • 62. Woltmann B, Gaj J: Sport w Polsce 1919-1939. ZWKF Gorzów Wlkp., 1997 [in Polish]
 • 63. Gąsiorowski A: Kultura fizyczna w tradycji polskiej Warmiaków i Mazurów (1919-1939). Olsztyn, 2008 [in Polish]
 • 64. Godlewski P: Sport zapaśniczy w Polsce w latach 1890-1939. AWF Poznań, 1994 [in Polish]
 • 65. Kołodziej R: Polski Związek Narciarski 1919-1939. Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów, 2010 [in Polish]
 • 66. Kołodziej R: 90 lat na śniegu. Historia Polskiego Związku Narciarskiego 1919-1939. AWF Kraków, 2009 [in Polish]
 • 67. Kowieska U: Kultura fizyczna w programach i działalności związków zawodowych w II Rzeczypospolitej. AWF Wrocław, 1997 [in Polish]
 • 68. Łabaj M: Zarys historii rekreacji fizycznej w Polsce do roku 1939. AWF Kraków, 1987 [in Polish]
 • 69. Nowak L: Wychowanie fizyczne i sport w Państwowym Szkolnictwie Ogólnokształcącym w Polsce w latach 1918-1939. AWF Poznań, 1996 [in Polish]
 • 70. Pawluczuk Z: Sport w Wojsku Polskim w latach 1918-1989. Warszawa, (no publishing date given– npdg.) [in Polish]
 • 71. Ponczek M: Kultura fizyczna w Polskich Katolickich Organizacjach Młodzieżowych II Rzeczypospolitej. AWF Katowice, 1997 [in Polish]
 • 72. Szymański L: Kultura fizyczna w polityce II Rzeczypospolitej. AWF Wrocław 1995 [in Polish]
 • 73. Wryk R: Akademicki Związek Sportowy 1908-1939. Poznań, 1990 [in Polish]
 • 74. Zaborniak S: Lekkoatletyka w działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w latach 1919- 1939. Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów, 2005 [in Polish]
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7b13a52c-e604-46d4-993f-3803388576cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.