Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2011 | 12 | 2 | NZOZ „AMAVITA” sp. p. Wrocław, Polska

Article title

Legal and ethical basics of pain management

Title variants

PL
Prawne i etyczne podstawy medycyny bólu

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Obowiązkiem lekarza jest łagodzić cierpienie i ból. Źródłem tego obowiązku jest, między innymi, Przysięga Hipokratesa i Kodeks Etyki Lekarskiej. Łagodzenie bólu jest klasycznym przykładem bioetycznej zasady kierowania się dobrem chorego. Wszelkie nieprawidłowości w leczeniu bólu stanowią sprzeczności z zasadą nieszkodzenia (primum non nocere). Nieprawidłowe leczenie bólu narusza prawo pacjenta do samostanowienia. W 1975 roku, podczas 29-go światowego zgromadzenia lekarzy, przyjęto Deklarację Tokijską. Zgodnie z Deklaracją Tokijską, lekarzowi nie wolno uczestniczyć w torturowaniu lub w innych formach okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania. Prawo do ulgi w bólu jest podstawowym prawem człowieka. Artykuł 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zakazuje stosowania tortur i innych form nieludzkiego, upokarzającego karania i traktowania. Zakaz taki zawiera także Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo do ulgi w bólu wynika również z praw pacjenta. Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo do intymności i poszanowania godności, oraz do umierania w spokoju i godności. Również Ustawa o Zawodzie Lekarza i Lekarza Dentysty, nakłada na lekarza obowiązek poszanowania intymności i godności osobistej chorego, dodatkowo podkreślając obowiązek wykonywania zawodu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Przed planowanym zabiegiem lekarz ma obowiązek udzielenia choremu pełnej informacji. Informacja taka powinna zawierać plan zapobiegania i zwalczania dolegliwości bólowych.
EN
Alleviate suffering and relive pain is the physician’s duty. The sources of this duty among others are: the Hippocratic oath and the code of medical ethics. The relief of pain is a classic example of the bioethical principle of beneficence. Undertreatment of pain contravenes the principle of nonmaleficence. Inadequate pain management contravenes the patient’s rights to autonomy. during the 29th General assembly of the World Medical Association in 1975, The Declaration of Tokyo was adopted. According to the Declaration of Tokyo, the doctor shall not participate in the practice of torture or other forms of cruel, inhuman or degrading procedures. Pain relief is a fundamental human right. Article 3 of the European Convention on Human Rights, prohibits torture and inhuman or degrading treatment or punishment. Such prohibition also contains the Constitution of the Republic of Poland. The pain relief results also from the patient’s rights. According to Law on the patient’s rights and the Representative of patient’s rights, the patient has the right to intimacy and respect of the dignity and to dying in dignity. Also the Law on Doctor’s and Dentist’s Profession, puts the duty of respect intimacy and the patient’s personal dignity on the doctor. The law on Doctor’s Profession underlines the duty of practicing the occupation according to the indications of current medical knowledge, accessible methods and means, according to the principles of the professional ethics and with the appropriate care. Before the planned medical intervention, the doctor has the duty to fully inform the patient. This information should contain the methods of the pain treatment.

Discipline

Journal

Year

Volume

12

Issue

2

Pages

NZOZ „AMAVITA” sp. p. Wrocław, Polska

Physical description

Contributors

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-7ae5dc12-2f31-4b26-bdf6-711734447506
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.