PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 12 | 4 | 445–450
Article title

Czy słabo nasilone bóle brzucha mogą być jedynym objawem rozwijającej się choroby Leśniowskiego–Crohna? Opis przypadku

Content
Title variants
EN
Can mild abdominal pain be the only sign of developing Crohn’s disease? A case report
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Choroba Leśniowskiego–Crohna jest schorzeniem o nieznanej, wieloczynnikowej etiologii i narastającym trendzie występowania. Dotyczy dowolnego odcinka przewodu pokarmowego i powoduje znaczne obniżenie jakości życia. Do typowych objawów należą: bóle brzucha, przewlekła biegunka z domieszką śluzu i/lub krwi, badalny, często tkliwy opór w jamie brzusznej, utrata masy ciała, osłabienie, stany podgorączkowe/gorączka oraz zmiany okołoodbytnicze. Około 30% dzieci z rozpoznaną chorobą rozwija objawy spoza przewodu pokarmowego, do których zalicza się opóźnienie wzrastania, bóle stawów, zmiany w narządzie wzroku i zmiany skórne. Zróżnicowany i czasami nietypowy przebieg kliniczny może sprawiać wiele trudności diagnostycznych, opóźniać rozpoznanie i w konsekwencji zwiększać ryzyko wystąpienia powikłań, co ma szczególne znaczenie w populacji wieku rozwojowego. Celem pracy jest przedstawienie pacjentki, u której w momencie rozpoznania choroby Leśniowskiego–Crohna zwracała uwagę dysproporcja między skąpymi objawami klinicznymi a znacznym nasileniem zmian zapalnych w badaniu endoskopowym. Wnikliwe podejście lekarza pierwszego kontaktu umożliwiło szybkie ustalenie rozpoznania i wdrożenie odpowiedniego leczenia.
EN
Crohn’s disease is a condition of multifactorial unclear aetiology and increasing incidence. It can involve any fragment of the gastrointestinal tract and considerably deteriorates quality of life. Typical symptoms include: abdominal pain, chronic diarrhoea with mucus and/or blood, palpable, frequently tender resistance in the abdominal cavity, weight loss, weakness, subfebrile/febrile temperature and perianal changes. Approximately 30% of children with this disease manifest symptoms that are not associated with the gastrointestinal tract, such as growth delay, joint pain, ocular changes and skin lesions. A diversified and sometimes atypical clinical course can pose a number of diagnostic difficulties, delay diagnosis and, consequently, increase the risk of complications, which is of particular significance in patients of developmental age. The aim of this paper is to present a patient who, during the diagnosis for Crohn’s disease, presented a disproportion between very few clinical symptoms and considerable severity of inflammatory changes on endoscopy. The shrewd attitude of the first contact physician enabled a rapid diagnosis and implementation of proper treatment.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
4
Pages
445–450
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Aneta Krogulska
 • Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Aneta Krogulska
 • Zakład Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska. Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Anna Szaflarska-Popławska
 • Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Aneta Krogulska
References
 • 1. Sieczkowska J, Dądalski M, Jarzębicka D et al.: Aktualne wytyczne klasyfikacji i diagnostyki nieswoistych zapaleń jelit u dzieci. Pediatr Pol 2014; 89: 436–443.
 • 2. Kustosz P, Durlik M: Molecular pathogenesis of Crohn’s disease. Prz Gastroenterol 2013; 8: 21–26.
 • 3. Czkwianianc E, Małecka-Panas E: Narastająca częstość występowania i przebieg kliniczny choroby Leśniowskiego–Crohna u dzieci. Przew Lek 2007; 1: 103–108.
 • 4. Ruemmele FM, Veres G, Kolho KL et al.; European Crohn’s and Colitis Organisation; European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition: Consensus guidelines of ECCO/ESPGHAN on the medical management of pediatric Crohn’s disease. J Crohns Colitis 2014; 8: 1179–1207.
 • 5. Karolewska-Bochenek K, Lazowska-Przeorek I, Albrecht P et al.: Epidemiology of inflammatory bowel disease among children in Poland. A prospective, population-based, 2-year study, 2002–2004. Digestion 2009; 79: 121–129.
 • 6. Mierzwa G, Czerwionka-Szaflarska M, Bała G: Choroba Leśniowskiego–Crohna u dzieci i młodzieży – obserwacje własne. Prz Gastroenterol 2007; 2: 22–26.
 • 7. Levine A, Koletzko S, Turner D et al.; European Society of Pediatric Gastroenterology: ESPGHAN revised Porto criteria for the diagnosis of inflammatory bowel disease in children and adolescents. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2014; 58: 795–806.
 • 8. Day AS, Ledder O, Leach ST et al.: Crohn’s and colitis in children and adolescents. World J Gastroenterol 2012; 18: 5862–5869.
 • 9. Van Assche G, Dignass A, Panes J et al.; European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO): The second European evidence-based consensus on the diagnosis and management of Crohn’s disease: definitions and diagnosis. J Crohns Colitis 2010; 4: 7–27.
 • 10. Stawarski A, Iwańczak F, Iwańczak B et al.: Analiza obrazu klinicznego choroby Leśniowskiego–Crohna u dzieci. Pediatr Pol 2000; 75: 283–290.
 • 11. Jakubowska-Zając B, Kuczyńska R, Czerwionka-Szaflarska M: Przedłużające się i nawracające stany gorączkowe wiodącą manifestacją choroby Leśniowskiego–Crohna u 8-letniej dziewczynki. Pediatr Współcz Gastroenterol Hepatol Żywienie Dziecka 2010;
 • 12: 195–197. 12. Toporowska-Kowalska E, Gębora-Kowalska B, Plocek A et al.: Obraz kliniczny nieswoistych zapaleń jelit u dzieci w materiale własnym. Pediatr Pol 2007; 82: 389–394.
 • 13. Zaleska-Dorobisz U, Pytrus T: Diagnostyka ultrasonograficzna w chorobach zapalnych jelit u dzieci. Borgis – Nowa Pediatria 2002; 3: 192–198.
 • 14. Lee SM, Kim WS, Choi YH: Pediatric magnetic resonance enterography: focused on Crohn’s disease. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr 2015; 18: 149–159.
 • 15. Grzybowska K: Objawy kliniczne nieswoistych zapaleń jelit u dzieci. Pediatr Współcz Gastroenterol Hepatol Żywienie Dziecka 2004; 6: 185–187.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7aa6ab85-d3bd-4fab-b385-655ca1d110ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.