PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 10 | 1 | 7-12
Article title

Analysis of physical education lessons in the aspect of its organization, teacher’s work and attitudes as well as attitudes of students on the example of participant observation

Content
Title variants
PL
Analiza lekcji wychowania fizycznego w aspekcie jej organizacji, pracy i postaw nauczyciela oraz postaw uczniów na przykładzie obserwacji uczestniczącej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction: The lesson as the basic methodical unit is the most important link in the process of physical education. The aim of the research was to learn the organization and course of physical activities in early school teaching, teacher’s work and attitudes, and students’ attitudes towards lessons. Material and methods: The research used focused, public participant observation, which covered 128 lesson units in 19 randomly selected primary schools in Krakow. To describe the obtained qualitative data, the statement of numbers and percentages and the percent chart were used. Results: Most physical education lessons were held in the gym. A large part of physical activities were carried out contrary to the principles of building the lesson. There was also a lack of individualization of requirements for students, the use of praise and grades for correctly performed exercises, and the enforcement of instructions given to students. Almost half the lesson was unattractive. During the classes very good treatment of students by teachers was visible. Conclusions: In addition to well-conducted preparatory activities before PE, a number of organizational and methodological errors were noted. Teachers’ attitudes towards tasks related to conducting physical activities were not satisfactory. The attitude of students to the duties related to participation in physical education lessons was positive.
PL
Wstęp: Lekcja jako podstawowa jednostka metodyczna jest najważniejszym ogniwem w procesie wychowania fizycznego. Celem badań było poznanie organizacji i przebiegu zajęć ruchowych w nauczaniu wczesnoszkolnym, pracy i postawy nauczyciela oraz postawy uczniów wobec lekcji. Materiał i metody: W badaniach zastosowano ukierunkowaną, jawną obserwację uczestniczącą, którą objęto 128 jednostek lekcyjnych w 19 losowo dobranych krakowskich szkołach podstawowych. Do opisu uzyskanych danych jakościowych użyto zestawienia liczebności i procentów oraz wykresu procentów. Wyniki: Większość lekcji wychowania fizycznego odbywała się w sali gimnastycznej. Duża część zajęć ruchowych była realizowana niezgodnie z zasadami budowy lekcji. Zabrakło też indywidualizowania wymagań wobec ćwiczących, stosowania pochwał i ocen za poprawnie wykonane ćwiczenia oraz egzekwowania poleceń wydawanych uczniom. Prawie połowa lekcji była nieatrakcyjna. Podczas zajęć widoczne było bardzo dobre traktowanie uczniów przez nauczycieli. Wnioski: Oprócz dobrze przeprowadzanych czynności przygotowawczych przed lekcją wychowania fizycznego, odnotowano szereg błędów organizacyjno-metodycznych. Postawy nauczycielek wobec zadań dotyczących prowadzenia zajęć ruchowych były mało satysfakcjonujące. Stosunek uczniów do obowiązków związanych z udziałem w lekcji wychowania fizycznego był pozytywny.
Keywords
Discipline
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
7-12
Physical description
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie University of Physical Education, Krakow, Poland
References
 • [1] Madejski E, Węglarz J. Selected Issues of Modern Methods of Physical Education Teaching. Handbook for Teachers and Students. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”; 2018.
 • [2] Grabowski H. Theory of Physical Education. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne; 1999.
 • [3] Ignar-Golinowska B, Kucharska A. Physical Education at School. World Tendencies in Teaching Programmes and Their Realisation. Physical Education and Sport, 1999;4:69-79.
 • [4] Banaszkiewicz T. The Knowledge of Integrated Education Teachers on Physical Education. [in]: Teacher and Student – A Challenge of the Future. Red. R. Muszkieta. Poznań: Wydawnictwo WIGO; 2003:96-104.
 • [5] Crum B. Changes in Modern Societies - Consequences for PE and School Sport. Neuchatel: Editions ASEP/SVSS Verlag; 1999.
 • [6] Lamnek S. Qualitative Sozialforschung. T. 2. Methoden und Techniken. Weinheim: 1993.
 • [7] Keays JJ, Allison KR. The Effects of Regular Moderate to Vigorous Physical Activity on Student Outcomes: A Review. Canadian J Public Health, 1995;86(1):62-65.
 • [8] Pawlik I. Optimization of Physical Education Classes in Grades 1 – 3. Physical Health Education. 2005;10:34-35.
 • [9] Madejski E. Selected Individual, Family and School Conditions of Early School Children Physical Activity. Kraków: Monographs AWF; 2013:13.
 • [10] Madejski E, Stachowska W. The Condition of Early School Physical Education in the Opinion of Teachers and School Heads. Roczniki LTN-K. 2016;14/15: 80-89.
 • [11] Woynarowska B, Mazur J, Oblacińska A. Student Participation in Physical Education Lessons at Polish Schools. Hygeia Public Health. 2015;50(1):183-190.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7a866e36-69ac-473d-8c20-b13109c569c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.