PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 4 | 232–238
Article title

Strategie regulacji złości a obraz siebie u osób starszych

Content
Title variants
EN
Relationship between anger regulation and self-image in elderly people
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cel pracy: Zawężony pojęciowo obraz ludzi starszych bywa kojarzony dość jednoznacznie, tzn. są oni określani bądź jako osoby zgorzkniałe, gderliwe, tyranizujące swoich bliskich, nieradzące sobie z emocjami, bądź też jako aktywne, łagodne i życzliwe. Tymczasem, podobnie jak u ludzi z młodszych grup wiekowych, typologia seniorów jest nieco bardziej zróżnicowana, w tym także sposób regulacji doświadczanych przez nich emocji. Celem badań zaprezentowanych w niniejszym artykule było określenie specyfiki zarządzania złością oraz związku pomiędzy różnymi strategiami regulacji tej emocji a obrazem siebie u osób starszych. Opierając się na teorii Bentovima, regulację emocji rozumiano jako modulowanie, modyfikowanie, ukierunkowanie oraz kontrolę intensywnego pobudzenia i doświadczanego napięcia. Materiał i metody: W skład badanej grupy weszło 31 mężczyzn (grupa badawcza) i 39 kobiet (grupa kontrolna) powyżej 64. roku życia. Procedura badania miała charakter kwestionariuszowy i obejmowała samodzielne wykonanie przez badanych testów psychologicznych, w tym: Self-Expression and Control Scale – SECS (T. van Elderen i wsp.) oraz Testu Przymiotnikowego ACL (H.G. Gough, A.B. Heilbrun). Wyniki: Badane grupy różniły się znacząco w zakresie regulacji złości oraz obrazu siebie. Istnieją związki pomiędzy sposobami regulacji złości a posiadanym realnym obrazem siebie. Wnioski: Sposób regulacji złości ma znaczenie dla obrazu siebie osób starszych, a konstruktywne wyrażanie złości oraz efektywna kontrola tego procesu dają szansę optymalizacji jakości życia seniorów.
EN
Aim: The picture of elderly people, narrowly understood, tends to be quite explicitly associated, namely as either embittered, grumpy, tyrannizing their family and friends, emotionally unstable or active, gentle and kind. Meanwhile, like in the case of people from younger age groups, the typology of elderly people is slightly more varied, including their way of regulating experienced emotions. The aim of the article was the search for the specificity of anger regulation and the connection between the techniques of anger regulation and self-image in elderly people. Based on Bentovim’s theory, emotion regulation was understood as modulating, modifying, focusing and controlling intense excitement and experienced tension. Material and methods: The sample group consisted of 31 men (study group) and 39 women (control group) above 64 years of age. The study procedure had a questionnaire form and involved completing psychological tests by subjects, including Self-Expression and Control Scale – SECS (T. van Elderen et al.) and the Adjective Check List – ACL (H.G. Gough, A.B. Heilbrun). Results: The groups differed significantly in terms of anger regulation and self-image. There are links between different ways of anger regulation and the real self-image. Conclusions: The way of anger regulation is significant for the self-image experienced by elderly people, while a constructive expression of anger and the effective control of this process give a chance for the optimization of the quality of life of elderly people.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
4
Pages
232–238
Physical description
Contributors
 • Katedra Psychologii Klinicznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Kierownik Katedry: prof. dr hab. Stanisława Steuden
 • Katedra Psychologii Klinicznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Kierownik Katedry: prof. dr hab. Stanisława Steuden
References
 • 1. Braun-Gałkowska M.: Ludzie starzy bywają różni. W: Steuden S., Stanowska M., Janowski K.; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej – Lublin, Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku (red.): Starzenie się z godnością. Wydawnictwo KUL, Lublin 2011: 85–94.
 • 2. Łazar M.: Zasoby osób starszych: kontekst ścieżki życia, potrzeb i przekonań na temat starości. W: Steuden S., Stanowska M., Janowski K.; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej – Lublin, Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku (red.): Starzenie się z godnością. Wydawnictwo KUL, Lublin 2011: 151–165.
 • 3. Jasielska A.: Funkcjonowanie emocjonalne osób w wieku 60–85 lat na przykładzie regulacji emocji. Gerontol. Pol. 2011; 19: 112–118.
 • 4. Schier K.: Bez tchu i bez słowa. Więź psychiczna i regulacja emocji u osób chorych na astmę oskrzelową. GWP, Gdańsk 2005.
 • 5. Bereza B., Gierus J.: Wybrane problemy diagnostyki psychologicznej: przegląd ważniejszych narzędzi pomiaru złości. W: Bereza B. (red.): Oblicza złości. Perspektywa psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów. Difin, Warszawa 2012: 95–118.
 • 6. Napora E.: Obraz samego siebie u rodziców a cechy osobowości pożądane w wychowaniu dziecka. Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1999.
 • 7. Tomkiewicz A.: Obraz siebie i partnera u małżonków. Medium, Lublin 2003.
 • 8. Łaguna M.: Budować obraz siebie: badania nad obrazem siebie studentów kształconych metodami aktywizującymi. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1996.
 • 9. Górka D.: Dysregulacja emocjonalna i poznawcze aspekty teorii umysłu a dojrzałość mechanizmów obronnych jako wskaźnik poziomu organizacji osobowości. Czas. Psychol. 2013; 19: 57–66.
 • 10. Sawicka J., Steuden S., Ledwoch M.: Odczytywanie emocji przez osoby chore na depresję. Postępy Psychiatr. Neurol. 2010; 19: 121–126.
 • 11. Binkiewicz K., Schier K.: Regulacja emocji u osób chorujących na astmę oskrzelową. Nowiny Psychologiczne 2004; 4: 63–76.
 • 12. Maruszewski T., Ścigała E.: Emocje, aleksytymia, poznanie. Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1998.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7a78f688-bd32-4090-bb8a-2685e71285f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.