PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 68 | 4 | 187–191
Article title

Preferencje żywieniowe dzieci w wieku 7–10 lat

Content
Title variants
EN
Nutrition preferences of children ages 7–10
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W S T Ę P Na prawidłowe żywienie wpływają nawyki i upodobania żywieniowe, które kształtują się od najmłodszych lat życia. Ważną rolę w tym procesie odgrywają rodzice, od których dziecko uczy się tego, co jest zdrowe, a co nie. Celem głównym pracy jest ocena preferencji żywieniowych dzieci w wieku 7–10 lat, z uwzględnieniem opinii dzieci i ich rodziców. Celem dodatkowym jest wykazanie zależności między częstością spożycia wybranych produktów a deklarowanym poziomem ich akceptacji. M A T E R I A Ł I M E T O D Y Badaniem objęto grupę 220 osób, w tym 110 uczniów w wieku 7–10 lat mieszkających w Zabrzu i Rudzie Śląskiej oraz grupę 110 rodziców dzieci, wykorzystując dwa autorskie kwestionariusze ankiety. Dokonano analizy statystycznej używając testu χ2 Pearsona, przyjmując poziom istotności α = 0,05. WYNIKI Większość produktów spożywczych z analizowanych grup żywności była akceptowana przez dzieci. W badaniach wykazano, że najbardziej preferowanymi owocami były jabłka, które 92% dzieci bardzo lubiło. Spośród warzyw, najchętniej uczniowie spożywali ogórki (67%), a z grupy produktów mlecznych mleko (62%) i jogurt owocowy (56%). Do szczególnie nielubianych produktów zaliczano fermentowane przetwory mleczne, takie jak maślanka, której nie lubiło 55% dzieci, kefir (35%) i ciemne pieczywo (20%). WNIOSKI Zdecydowana większość badanych rodziców dobrze zna upodobania żywieniowe swoich dzieci, nie wykazano jednak w badaniach zależności między poziomem akceptacji produktów a częstością ich spożycia. Wyniki badań wskazują na potrzebę edukacji żywieniowej zarówno dzieci, jak i ich rodziców z zakresu zasad prawidłowego żywienia i jego wpływu na rozwój dorastających dzieci.
EN
INTRODUCTION The eating preferences and habits initiated from the beginning of our life have a significant impact on proper nutrition through our lifetime. Parents play a major role in this process because their children learn from them what is healthy and what is not. The main objective of the work is to assess the food preferences of children aged 7-10 years, taking into account the views of children and their parents. An additional aim is to demonstrate the correlation between the frequency of consumption of selected products, and their declared level of acceptance. MATERIALS AND METHODS During our research we focused on a group of 110 children aged 7–10 and parents who live in Zabrze and Ruda Slaska. Both groups were asked to take part in a survey by filling in two authorial questionnaires. Statistical analysis was conducted based on χ2 Pearson’s test. RESULTS Most of the meals consumed from the analysed group of products were approved of by the children. The research showed that 92% of the children liked apples very much. Out of vegetables, 67% of the children preferred cucumbers. Out of dairy products, 62% of the children selected milk and 56% indicated fruit yogurt as their preferred products. Sour fermented dairy products were defined as products that were the most disliked by children, i.e. 55% of children disliked buttermilk, and 20% of children disliked dark/ whole grain bread. CONCLUSIONS The eating habits and preferences of children are well known by most of their parents. However, this research has not shown the relationship between the level of acceptance of the products and the frequency of their consumption. The results gathered during this research have shown that there is a need to educate both children and their parents to make sure that they understand the rules of good eating habits and its influence on the development of growing children.
Discipline
Year
Volume
68
Issue
4
Pages
187–191
Physical description
Contributors
 • Zakład Technologii i Oceny Jakości Żywności Katedry Dietetyki Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Jordana 19 41-808 Zabrze tel. +48 32 275 50 32
 • Zakład Żywienia Człowieka Katedry Dietetyki Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Zakład Technologii i Oceny Jakości Żywności Katedry Dietetyki
 • Zakład Żywienia Człowieka Katedry Dietetyki Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Zakład Technologii i Oceny Jakości Żywności Katedry Dietetyki
 • Zakład Żywienia Człowieka Katedry Dietetyki Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Zakład Technologii i Oceny Jakości Żywności Katedry Dietetyki
References
 • 1. Jarosz M., Wolnicka K., Rychlik E. i wsp. Żywienie zbiorowe i aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w szkołach w Polsce. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2006.
 • 2. Kiliańska A., Chlebna-Sokół D., Kulińska-Szukalska K. Ocena wartości odżywczej całodziennych racji pokarmowych dzieci łódzkich w wieku szkolnym – składniki podstawowe. Prz. Pediatr. 2008; 38: 20–24.
 • 3. Marcysiak M., Ciosek A., Żywica M. i wsp. Zachowania żywieniowe i aktywność fizyczna uczniów klas sportowych i ogólnych w Ustrzykach Dolnych. Probl. Pielęg. 2009; 17: 216–222.
 • 4. Kardasz M., Pawłowska D. Wpływ otyłości w dzieciństwie na przyszłe życie człowieka dorosłego. Nowa Pediatr. 2008; 2: 35–40.
 • 5. Gawęcki J., Roszkowski W. Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • 6. Gawęcki J., Baryłko-Pikielna N. Zmysły a jakość żywności i żywienia. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań 2007, s. 6–192.
 • 7. Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu. Red. M. Jarosz Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2008.
 • 8. Reguła J., Zielke M. Styl życia i preferencje pokarmowe dzieci i młodzieży otyłej w porównaniu z osobami o prawidłowych wskaźnikach rozwoju somatycznego. Żyw. Człow. 2007; 34: (3/40): 961–964.
 • 9. EUFIC http://www.eufic.org/site_child_nutrition/index.html
 • 10. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Tom 1. Red. J. Gawęcki Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • 11. Socha J., Stolarczyk A., Socha P. Zachowania żywieniowe – od genetyki do środowiska społeczno-kulturowego. Nowa Pediatr. 2002; 3: 212–217.
 • 12. Jeżewska-Zychowicz M. Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania. SGGW, Warszawa 2007.
 • 13. Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Red. M. Jarosz, B. Buhak-Jachymczyk. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
 • 14. Szponar L., Rychlik E. Sposób żywienia uczniów korzystających z żywienia zbiorowego w szkołach. Pediatr. Pol. 2002; 77: 659–668.
 • 15. Obiady szkolne z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych. Red. M. Jarosz. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2008.
 • 16. Woś H., Staszewska-Kwak A. Żywienie dzieci, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
 • 17. Zasady zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Instytut Żywności i Żywienia 2009. http://www.izz.waw.pl/index.php? option=com_content&view=article&id=7&Itemid=5&lang=pl#piram ida%20 dzieci.
 • 18. Białokoz-Kalinowska I., Zagórecka E., Piotrowska-Jarzębska J. Ocena sposobu żywienia dzieci w wieku szkolnym z trenu miasta i okolic Białegostoku. Pediatr. Pol. 2000; 8: 643–646.
 • 19. Flaczyk E., Szczepaniak B., Górecka D. Częstotliwość spożycia owoców wśród dzieci 10–12-letnich w Lesznie. Bromatol. Chem. Toksykol. 2004; 37 supl.: 161–167.
 • 20. Szaflarska-Szczepanik A., Wika L., Maćkowska M. Analiza jakości żywienia w ocenie dzieci szkolnych z województwa kujawsko-pomorskiego. Prz. Pediatr. 2001; 31: 46–49.
 • 21. Szczęsna T., Szczepaniak B., Wawrzyniak A., Waszkowiak K. Wpływ wieku na preferencje wybranych produktów węglowodanowych wśród dzieci szkolnych z rejonu Koła. Żyw. Człow. 2003; 1/2: 567–571.
 • 22. Weker H., Barańska M., Dyląg H., Riahi A. Czy zmiana tradycjonalnego sposobu żywienia dzieci w wieku wczesnoszkolnym może być przyczyną ich otyłości? Żyw. Człow. 2007; 1/2: 398–403.
 • 23. Kołłajtis-Dołowy A., Kosińska M., Boniecka I. Częstotliwość i ilość spożycia wybranych produktów spożywczych w grupie 10–12-letnich dzieci z terenu Grójca. Żyw. Człow. 2007; 1/2: 176–181.
 • 24. Gajewska M., Zawieska D. Zachowania żywieniowe uczniów szkoły podstawowej w opinii dzieci i ich rodziców. Roczn. PZH 2009; 60: 347–351.
 • 25. Woś H. Stanowisko Grupy ekspertów w sprawie zaleceń dotyczących spożycia wody i innych napojów przez niemowlęta, dzieci i młodzież. Standardy Medyczne/Interna 2010 T 1, s. 7–15.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-794e8cc2-c0e8-481a-a6b4-65aecc5ce945
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.