PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 11 | 2 | 72-82
Article title

„Prawopółkulowa” komunikacja językowa a funkcjonowanie intelektualne u dzieci z ADHD

Content
Title variants
EN
The “right-hemispheric” language communication and intellectual functioning in children with ADHD
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The studies were aimed at determining the level of functioning in the children with ADHD within language communication using the significant activity of the right cerebral hemisphere. In the context of the investigated language processes, the issues of ADHD children’s intellectual functioning and its correlation with the “right-hemispheric” language communication skills seem interesting. The participants of the studies were 30 boys with symptoms of ADHD and 30 healthy boys in 2 age groups: 8-11 and 12-14 years. The WISC-R was used to evaluate the examinees’ cognitive functioning and the Right Hemisphere Language Battery – RHLB-PL and a modified version of RHLB-PL with experimental trials adjusted to younger children, elaborated by the authors. The criterial and control groups did not differ significantly in the intelligence quotient values in the full, verbal and nonverbal scale of WISC-R, i.e. the main indicators of the cognitive skills level. However, three subtests of the Intelligence Scale differentiate between the group of children with ADHD and the group without ADHD. The children with ADHD find it more difficult to perform the tasks within the Arithmetic subtest and Mazes subtests, but they appear to do better with the Object Assembly subtest tasks. No differences were found between the subjects with ADHD and without the disorder in the measures of the “right-hemispheric” language functioningin both age groups. Moderate positive correlations were found between the IQ in the full, verbal and nonverbal scales and subtests of the WISC-R verbal scale and results of RHLB-PL.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie poziomu funkcjonowania dzieci z ADHD w zakresie komunikacji językowej realizowanej z istotną aktywnością prawej półkuli mózgu. W kontekście badanych procesów językowych interesujące wydają się zagadnienie funkcjonowania intelektualnego dzieci z ADHD i jego współzależność z umiejętnościami „prawopółkulowej” komunikacji językowej. W badaniach wzięło udział 30 chłopców z objawami ADHD i 30 chłopców zdrowych, których podzielono na 2 grupy wiekowe: 8-11 i 12-14 lat. Zastosowano WISC-R w celu oceny funkcjonowania poznawczego osób badanych oraz Baterię Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu – RHLB-PL oraz dostosowaną do dzieci młodszych zmodyfikowaną wersję RHLB-PL (w opracowaniu własnym) wraz z próbami eksperymentalnymi. Grupy kryterialna i kontrolna nie różniły się istotnie w wartościach ilorazu inteligencji w skali pełnej, słownej i bezsłownej WISC-R, czyli w głównych wskaźnikach poziomu zdolności poznawczych. Jednakże trzy podtesty Skali Inteligencji różnicują grupę dzieci z ADHD i grupę dzieci bez ADHD. Dzieci z ADHD gorzej radzą sobie z wykonywaniem zadań wchodzących w skład podtestu Arytmetyka i podtestu Labirynty, natomiast lepiej z wykonaniem zadań podtestu Układanki. Nie stwierdzono różnic pomiędzy badanymi z ADHD i bez zaburzenia w miarach „prawopółkulowego” funkcjonowania językowego w obu grupach wiekowych. Wykazano istnienie umiarkowanych korelacji dodatnich pomiędzy IQ w skali pełnej i słownej oraz podtestami skali słownej WISC-R a wynikami RHLB-PL.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
72-82
Physical description
Contributors
 • Instytut Psychologii Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kierownik: prof. dr hab. Anna Herzyk
References
 • 1. Wolańczyk T., Komender J.: Zespół 1. hiperkinetyczny. W: Namysłowska I. (red.): Psychiatria dzieci i młodzieży. PZWL, Warszawa 2004: 197-213.
 • 2. Brown T.E.: Emerging Understandings of Attention-Deficit Disorders and Comorbidities. W: Brown T.E. (red.): Attention- Deficit Disorders and Comorbidities in Children, Adolescents, and Adults. American Psychiatric Press, Washington 2000: 3-47.
 • 3. Borkowska A.: Problemy diagnozy różnicowej pomiędzy nadpobudliwością psychoruchową a zaburzeniami przetwarzania słuchowego. W: Borkowska A., Szepietowska E.M. (red.): Diagnoza neuropsychologiczna. Metodologia i metodyka. Wyd. UMCS, Lublin 2000: 365-382.
 • 4. Riccio C.A., Hynd G.W., Cohen M.J. i wsp.: Comorbidity of central auditory processing disorder and attention-deficit hyperactivity disorder. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 1994; 33: 849-857.
 • 5. Barkley R.A.: Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: constructing a unifying theory of ADHD. Psychol. Bull. 1997; 121: 65-94.
 • 6. Borkowska A.R.: Procesy uwagi i hamowania reakcji u dzieci z ADHD z perspektywy rozwojowej neuropsychologii klinicznej. Wyd. UMCS, Lublin 2008.
 • 7. Skotnicka M.: Language deficits in boys with ADHD. Acta Neuropsychol. 2008; 6: 360-369.
 • 8. Czaplewska E., Kaczorowska-Bray K.: Zaburzenia mowy u dzieci z ADD i ADHD. W: Pilecka W., Ozga A., Kurtek P. (red.): Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie. Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2005: 111-117.
 • 9. Lipowska M., Bogdanowicz M., Buliński L.: Language skills in children with ADHD and developmental dyslexia. Acta Neuropsychol. 2008; 6: 369-379.
 • 10. Purvis K.L., Tannock R.: Language abilities in children with attention deficit hyperactivity disorder, reading disabilities, and normal controls. J. Abnorm. Child Psychol. 1997; 25: 133-144.
 • 11. Tannock R.: Language and mental health disorders: the case of ADHD. Convergence. Interdisciplinary communications. Centre for advanced study, Oslo 2005: 45-53.
 • 12. Łojek E.: Bateria Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu (RHLB-PL). Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2007.
 • 13. Herzyk A.: Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej. Wyd. Scholar, Warszawa 2005.
 • 14. Matczak A., Piotrowska A., Ciarkowska W.: Skala inteligencji D. Wechslera dla dzieci – wersja zmodyfikowana (WISC-R). Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 1997.
 • 15. Borkowska A.R.: Zastosowanie Skali D. Wechslera w diagnozie ADHD. W: Wiejak K., Krasowicz-Kupis G. (red.): Kliniczne zastosowania skal inteligencji D. Wechslera. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2011: 60-73.
 • 16. Seidman L.J., Benedict K.B., Biederman J. i wsp.: Performance of children with ADHD on the Rey-Osterrieth Complex Figure: a pilot neuropsychological study. J. Child Psychol. Psychiatry 1995; 36: 1459-1473.
 • 17. Pasini A., Paloscia C., Alessandrelli R. i wsp.: Attention and executive functions profile in drug naive ADHD subtypes. Brain Dev. 2007; 29: 400-408.
 • 18. Holtmann M., Matei A., Hellmann U. i wsp.: Rolandic spikes increase impulsivity in ADHD – a neuropsychological pilot study. Brain Dev. 2006; 28: 633-640.
 • 19. Kostka-Szymańska M.: Rola intelektu w rozumieniu języka figuratywnego przez dzieci. W: Kaczmarek B., Kucharski A., Stencel M. (red.): Komunikowanie się. Problemy i perspektywy. Wyd. UMCS, Lublin 2006: 69-87.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-78dc93b3-d3e6-42bf-96c3-36e96dc12547
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.