PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 17 | 1 | 52-59
Article title

Opalanie się w solarium – wiedza, postawa i nawyki Polaków

Content
Title variants
EN
Tanning in solarium – knowledge, attitudes and Polish habits
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Introduction. Tanning devices are sources of UVA and
UVB radiation. UV exposure can cause damage to the
cornea of the eye, skin burns and even skin cancer. Appropriate
use of solarium requires adequate knowledge
of health effects resulting from the excessive use of
sunbeds. The aim of the study was to examine knowledge,
attitudes and habits in the solarium use. Material and
methods. The study was based on our own questionnaire
distributed among the citizens of a city located in Łódź
Province. The study group consisted of 135 adults, mostly
women and people with secondary and vocational education.
Participants of the study were asked to answer
specific questions included in the questionnaire concerning
the knowledge of UV radiation, attitudes and the behaviour
in the solarium. Results. 36% of the respondents
were going to the solarium. 38% of the respondents
weren’t going at all. Every fourth respondent used to go
to the solarium in the past, however gave up this type of
tanning for some reasons. Protecting goggles were used
only by 18% of the respondents. 94% of the respondents never asked the service about CE certificates for the
sunbeds intended for use. Conclusions. People tanning
in the solarium, in comparison to those who do not use
the artificial sun, enjoy better knowledge of the ultraviolet
radiation. However they do not follow the requirements
of the safe tanning. They are also not interested in technical
conditions of the sunbeds. People who are not tanning
in the solarium are more aware of health effects
caused by UV radiation. Actions promoting public awareness
on negative health effects of exposure to UV radiation
in the solarium are needed.
PL
Wstęp. Łóżka solaryjne są źródłem promieniowania
nadfioletowego z zakresu UVA i UVB. Ekspozycja na promieniowanie
UV może powodować uszkodzenie rogówki
oka, poparzenia a nawet nowotwory skóry. Umiejętne korzystanie
z solarium wymaga odpowiedniej wiedzy na temat
zagrożeń zdrowotnych wynikających z nadmiernego
narażenia na UV. Celem pracy była ocena wiedzy, postaw
i nawyków Polaków związanych z opalaniem się w solarium.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród
mieszkańców jednego z miast w województwie łódzkim
w oparciu o kwestionariusz ankiety. Badana grupa to 135
osób dorosłych. Większość badanych to kobiety oraz osoby
z wykształceniem średnim i zawodowym. Uczestnicy badania
odpowiadali na pytania autorskiego kwestionariusza
dotyczące wiedzy o promieniowaniu nadfioletowym oraz
zachowań podczas korzystania z solarium. Wyniki. Wśród
badanych osób 36% korzysta z solarium. Osoby nigdy nie
korzystające z tego typu usług stanowiły 38% ankietowanych.
Co czwarty badany korzystał z solarium w przeszłości,
jednak z określonych powodów zrezygnował z tego
typu opalania. Gogle ochronne używa jedynie 18% badanych.
Aż 94% respondentów opalających się w solarium
nigdy nie sprawdzało czy łóżko solaryjne posiada oznakowanie
CE. Wnioski. Osoby uczęszczające do solarium
w porównaniu do osób nie opalających się mają większą
wiedzę na temat promieniowania ultrafioletowego. Mimo
to nie przestrzegają zasad bezpiecznego korzystania z łóżek
opalających oraz nie interesują się stanem technicznym
tych urządzeń. Osoby nie opalające się w solarium są bardziej
świadome niekorzystnego działania promieniowania
UV na zdrowie. Potrzebne są akcje zdrowotne propagujące
wiedzę o negatywnych skutkach zdrowotnych ekspozycji
na nadfiolet w solarium.
Publisher

Year
Volume
17
Issue
1
Pages
52-59
Physical description
Contributors
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: Wydział Zdrowia Publicznego, Katedra Toksykologii i Uzależnień, Koło naukowe przy Zakładzie Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: Wydział Zdrowia Publicznego, Katedra Toksykologii i Uzależnień, Zakład Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy, jmalinowska@sum.edu.pl
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: Wydział Zdrowia Publicznego, Katedra Epidemiologii i Biostatystyki, Zakład Epidemiologii
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: Wydział Zdrowia Publicznego, Katedra Toksykologii i Uzależnień, Zakład Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy
References
 • 1. http://mediweb.pl/beauty/wyswietl_vad.php?id=907, data dostępu: 06.11.2013.
 • 2. Polski Związek Solaryjny, Raport o urządzeniach opalających w Polsce, Ekspertyzy i analizy dotyczące bezpieczeństwa technicznego wyrobów w Unii Europejskiej, Ministerstwo Gospodarki 2007.
 • 3. Wang S.Q., Dusza S.W.: Assessment of sunscreen knowledge: a pilot survey. Br J Dermatol 2009; 161 Suppl 3:28-32.
 • 4. Fitzpatrick T.B.: The validity and practicality of sun-reactive skin types I through VI. Arch Dermatol 1988; 124 (6): 869-71.
 • 5. Rassner G.: Dermatologia. Podręcznik i atlas. Urban&Partner. Wrocław. 2004.
 • 6. Błaszczyk-Kostanecka M., Wolska A.: Dermatologia w praktyce. PZWL, Warszawa, 2005.
 • 7. Poon T.S., Barnetson R.S., Halliday G.M.: Sunlight-induced immunosuppression in humans is initially because of UVB, then UVA, followed by interactive effects. J Investig Dermatol 2005; 125(4):840-846.
 • 8. Ruka W.: Czerniaki skóry – zasady postępowania diagnostyczno- terapeutycznego. Biuletyn onkologiczny 2009; 9: 25-36.
 • 9. Szepietowski J.C., Nowicka D., Soter K. i wsp.: Tanning salon in southwest Poland: a survey of safety standards and professional knowledge of the staff. PHPP 2002;18:179-182.
 • 10. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Jak rozsądnie korzystać z solarium. Poradnik dla konsumentów, Warszawa, czerwiec 2013 r.
 • 11. World Health Organization, „Sunbeds, tanning and UV exposure”, April 2010, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs287/en/, data dostępu: 06.11.2013.
 • 12. Polski Komitet Normalizacyjny, PN-EN 60335-2-27:2010 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-27: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do naświetlania skóry promieniowaniem podczerwonym i nadfioletowym.
 • 13. Berny-Moreno J., Salomon J., Arent S. i wsp.: Ocena wiedzy studentów dotyczącej szkodliwego działania promieniowania słonecznego na skórę. Dermatologia kliniczna 2004, 6 (4): 221-226.
 • 14. Zalewska A., Cylkowska-Nowak M.: Zdrowa skóra a słońce – próba diagnozy wiedzy oraz wybranych postaw, Nowiny Lekarskie 2012, 81, 3, 214.
 • 15. Glińska J., Krajewska-Kułak E., Szyszko-Perłowska A., Lewko J.: Ocena wiedzy pielęgniarek i położnych na temat zasad korzystania z solarium. Probl Hig Epidemiolog, 2009, 90, 3,391-397.
 • 16. Krajewska-Kułak E. Ocena wiedzy studentów I roku kosmetologii i fizjoterapii na temat solarium i działania promieni słonecznych. Dermatologia Kliniczna 2010; 12: 2.
 • 17. Rucińska A., Glinka R. Ocena świadomości społeczeństwa na temat wpływu promieniowania UV na organizm człowieka. Polish Journal of Cosmetology 2009.9.4.238-243.
 • 18. Kiełtyka K. Ocena skali zagrożenia tanoreksją na przykładzie badanej grupy studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Dermatologia estetyczna. 2009; 11: 3.
 • 19. Nowecki Z.: Solaria- moda szkodząca zdrowiu i życiu http://www.zdrowemiasto.pl/i/7/onkologia/onkolog-solariamoda-szkodzaca-zdrowiu-i-zyciu,2306.html, data dostępu: 06.11.2013.
 • 20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089).
 • 21. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: Raport z kontroli urządzeń opalających. Opracowanie: Departament Nadzoru Rynku UOKiK, 2010.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-78ce3f4b-69ed-4657-9848-346d887a73c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.