PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 15 | 3 | 106-115
Article title

Odpady z chowu i uboju drobiu – zagrożenie dla środowiska czy surowiec do produkcji energii

Content
Title variants
EN
Waste from rearing and slaughter of poultry – treat to the environment or feedstock for energy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od ponad dziesięciu lat obserwuje się systematyczny
wzrost spożycia mięsa drobiowego. W 2007 r. Polska
z udziałem 11% zajmowała trzecie miejsce w Europie
w produkcji mięsa drobiowego, po Francji i Wielkiej
Brytanii (po ok. 14%). Intensyfikacja produkcji drobiarskiej
z jednej strony zapewnia wyższą opłacalność,
a z drugiej strony wiąże się z większą ilością produktów
odpadowych, takich jak pomiot, obornik, odpady
poubojowe, martwe ptaki oraz z emisją gazów do środowiska
np. amoniaku. Gospodarka odpadowa w fermach
drobiu i ubojniach sporadycznie jest zgodna
z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Związane jest
to z dużymi kosztami utylizacji odpadów, które ze
względu na skład chemiczny i potencjalne zagrożenie
sanitarne są uciążliwe dla środowiska i niebezpieczne
dla zdrowia człowieka.
W artykule, na podstawie danych literaturowych
i badań własnych, scharakteryzowano odpady z chowu
i uboju drobiu oraz zdefiniowano możliwe drogi negatywnego
wpływu na zdrowie człowieka: bezpośrednie
np. przez zakażenia mikrobiologiczne lub pośrednie
takie jak, emisja amoniaku do atmosfery, migracja
zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych.
Opisano możliwości utylizacji tych odpadów
w procesie fermentacji metanowej. Technologia ta
zmniejsza ryzyko zagrożenia dla środowiska, a jednocześnie
pozwala na odzyskanie energii odnawialnej
z bioodpadów, w postaci biogazu.
W badaniach odpady z fermy oraz z ubojni indyków
(wielkość ubojowa zakładu ok. 26.000 sztuk tygodniowo)
poddano mezofilowej fermentacji metanowej. Do
badań wytypowano 9 rodzajów odpadów: obornik
indyczy na słomie, świeża słoma stosowana na podściółkę,
głowy, wnętrzności, nogi i pióra. Fermentacji
poddano również osad poflotacyjny, ścieki poubojowe
oraz osad z oczyszczalni chemicznej.
Wysoki potencjał metanowy odpadów poubojowych
(ok. 73%) oraz obornika (63%), wskazują na zadowalające
możliwości ich unieszkodliwiania z jednoczesnym
odzyskiem energii w procesie fermentacji metanowej.
EN
Consumption of poultry has systematically grown
for over 10 years. In 2007, Poland, with the participation
of 11% dealt third place in Europe in the production
of poultry meat with the input of 11% has taken
the third place in Europe after France and the UK
(about 14%). Intensification of poultry production on one hand provides to higher profitability, on the other
hand generates more and more waste products, such as
manure, slaughter wastes, dead birds, and the emission
of gases (e.g. ammonia) into the environment. Management
of waste in breeding and slaughter plants of
poultry rarely complies with current regulations. This
is connected with high costs of waste disposal hazardous
to the environment, harmful and dangerous to
human health. because of chemical composition and
potential health risks.
The article, based on literature data and our own
research, characterizes the waste from rearing and
slaughter of poultry and define the possible ways to
negative impact on human health: directly by microbial
infections or indirectly by emissions of ammonia to
the atmosphere, the migration of pollutants into
groundwater and surface water. Options of waste utilization
in methane fermentation process have been presented.
This technology reduces the risk of environmental
hazard , while allowing for recovery renewable
energy of biogas from biowaste.
Waste from the turkey farm and slaughterhouse (the
size of slaughterhouse about 26,000 units per week)
were of mesophilic anaerobic digestion. Nine types of
waste: turkey manure on straw, fresh straw used for
bedding, heads, guts, feet and feathers were chosen.
Flotation sediment, sewage from the slaughtering and
chemical sludge was also fermented.
High potential for methane from slaughterhouse
waste (ca. 73%) and manure (63%), indicate for simultaneous
disposal and energy recovery from methane
fermentation process.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska
 • Praktyka stomatologiczna, Sulechów
References
 • 1. GUS rocznik statystyczny rolnictwa, roczniki branżowe. 2010.
 • 2. Informacja o tuczu indyków. Świebodzin, Kartzfehn Polska sp. z o.o., 2009.
 • 3. Dokument referencyjny o najlepszych dostępnych technikach dla intensywnego chowu drobiu i świń. IPPC - Integrated pollution prevention and control. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2005.
 • 4. Rachwał A.: Jaka ściółka jest najlepsza. Hodowca drobiu 2011; 6: 28-33.
 • 5. Frame D., Klingber K., Weisenberger A. i wsp.: Understanding Headland Stacked Poultry Manure - Characterization of Turkey Manure UW-Extension publication number GWQ 050-A, University of Wisconsin-Madison, 2008.
 • 6. Jankowska K.: Rodzaje ściółek i ich wpływ na wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów. Hodowca drobiu 2011; 9: 46-48.
 • 7. Biegański M.: Produkcja indyków w Polsce w 2008 roku, www.portalhodowcy.pl
 • 8. Rozporządzenie (WE) nr 166 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia europejskiego rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń (Dz.U.L33 z 4.2.2006).
 • 9. Poradnik metodyczny w zakresie PRTR dla instalacji do intensywnego chowu i hodowli drobiu wykonany dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie w ramach umowy Nr DIIO-1/2009 z dnia 27.05.2009 r.
 • 10. Majewska T., Mikulski D., Święcicka-Grabowska G. i wsp.: Wodny wyciąg z surowego czosnku w żywieniu indyków rzeźnych. Medycyna Weterynaryjna 2007; 63 (11): 1357-1360.
 • 11. Konieczka P.: Skuteczne i bezpieczne zagospodarowanie padłych ptaków z ferm. Hodowca drobiu 2011; 10: 30-32.
 • 12. Deublei D., Steinhauser A.: Biogas from waste and renewable resources. Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 2009.
 • 13. Kashani A.K.: Application of various pretreatment methods to enhance biogas potential of waste chicken feathers. University of Borås 2009.
 • 14. Pound B., Preston D. F & T R.: Biogas production from mixtures of cattle slurry and pressed sugar cane stalk, with and without urea. Trop Anim Prod. 1981; 6 (1): 11-20.
 • 15. Salminen E., Rintala J.: Anaerobic digestion of organic solid poultry slaughterhouse waste – a review. Bioresour. Technol. 2002; 83: 13-26.
 • 16. Jędrczak A., Myszograj S.: Fermentation of organic waste from turkey breeding and slaughterhouses. Polish Journal of Environmental Studies 2010; 2: 62-72.
 • 17. Rachwał A.: Aspekty środowiska w intensywnej produkcji drobiarskiej. Hodowca drobiu 2011; 3:24-27.
 • 18. Barowicz T.: Jakość powietrza w kurniku. Hodowca drobiu 2011; 5: 30-34.
 • 19. Jankowska K.: Pozbyć się amoniaku. Hodowca drobiu 2011; 4: 8-13.
 • 20. Orłowska A.: Znaczenie mokrej ściółki w chowie drobiu, Indyk Polski, 2008; 4: 81-83.
 • 21. Grudzień W.: Niekorzystny nadmiar białka w diecie dla kurcząt brojlerów. Hodowca drobiu 2011; 3: 8-11.
 • 22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2001.112. 1206).
 • 23. Romanowska-Słomka I., Mirosławski J.: Zagrożenia biologiczne na przemysłowej fermie drobiu - wyniki badań. Bezpieczeństwo pracy - nauka i praktyka 2009; 7-8:16-19.
 • 24. Barowicz T.: Higiena pomieszczeń i personelu jako prewencja zakażeń salmonellozą. Hodowca drobiu 2011; 4: 14-17.
 • 25. Raporty końcowe z realizacji Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w 2010 r.: w stadach brojlerów gatunku Gallus gallus, w stadach indyków rzeźnych, w stadach niosek gatunku Gallus Gallus. on-line http://www.wetgiw.gov.pl.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-78b1a771-90ab-47c6-a804-93d65f923b02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.