PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 17 | 2 | 49-56
Article title

Aparat słuchowy a alternatywne urządzenia poprawiające słyszenie

Content
Title variants
EN
Hearing aid vs other alternative instruments for hearing improvement
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W opracowaniu dokonano przeglądu dostępnych prac dotyczących różnych rodzajów urządzeń poprawiających słyszenie, które w szczególnych przypadkach mogą być traktowane jako rozwiązania alternatywne w stosunku do klasycznych aparatów słuchowych. Praca zawiera dyskusję na temat nowego rodzaju aparatu słuchowego wstępnie zaprogramowanego, który może być dystrybuowany korespondencyjnie lub bezpośrednio potencjalnym użytkownikom. Ponadto zawarto opis tzw. „personalnych” wzmacniaczy dźwięku ze szczególnym uwzględnieniem tzw. wzmacniaczy słuchu, które co do zasady są przeznaczone dla osób ze słuchem normalnym. Podano cechy poszczególnych rozwiązań oraz możliwe zastosowania. Analiza dostępnych opracowań w tym zakresie pokazuje dużą różnorodność rozwiązań, a co za tym idzie brak jednoznacznych kryteriów, dzięki którym można by dokonać łatwej i obiektywnej oceny urządzeń między sobą czy też porównać je z klasycznymi aparatami słuchowymi. Na podstawie przedstawionej pracy można sfomułować nastę- pujące wnioski: wzmacniacze słuchu nie powinny być stosowane w przypadku niedosłuchów odbiorczych czuciowo-nerwowych z uwagi na brak możliwości właściwego dostosowania parametrów akustycznych takiego wzmacniacza do specyficznej charakterystyki niedosłuchu. Wysoki poziom ciśnienia akustycznego, jaki mogą one generować może pogłębiać wadę słuchu. Aparaty słuchowe wstępnie zaprogramowane mogą stanowić alternatywę dla klasycznych aparatów, choć wyniki badań pokazują, że uzyskiwane efekty, w szczególności w rozumieniu mowy, są słabsze. Kluczową rolę w poprawie możliwości uzyskania bardziej efektywnych wyników w przypadku niedosłuchu odbiorczego pełni audiolog lub protetyk słuchu.
EN
The study provides an overview of the available papers on different types of hearing improvement instruments which in special cases can be treated as alternative solutions in relation to conventional hearing aids. The work includes a description of a new type of pre-programmed hearing aid which can be sold by mail-order or directly to potential users. In addition, a description of personal sound amplification products has been included in the study, with particular emphasis on the so-called hearing amplifiers which, as a matter of principle, are intended for people with normal hearing. The characteristics of particular solutions and possible applications are provided in the paper. The analysis of available studies in this area shows a large heterogeneity of solutions and hence the lack of unambiguous criteria through which one could easily and objectively assess the devices between each other or compare them with conventional hearing aids. Based on the present study, the following conclusions can be drawn: hearing amplifiers should not be used in the case of sensorineural hearing loss due to the inability to properly adjust the acoustic parameters of such an amplifier to the specific characteristics of hearing loss. The high level of sound pressure which hearing amplifiers can generate may aggravate hearing impairment. Pre-programmed hearing aids may be an alternative to conventional hearing instruments, although research results show that the effects obtained, especially for speech understanding, are worse. Hearing care professionals or audiologists play a key role in improving the outcomes obtained for hearing aids.
Discipline
Publisher
Year
Volume
17
Issue
2
Pages
49-56
Physical description
Contributors
 • Dział Szkoleń, Badań i Rozwoju, GEERS Akustyka Słuchu Sp. z o.o., Łódź
 • Centrum Wsparcia Audiologicznego, GEERS Akustyka Słuchu Sp. z o.o., Łódź
 • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Laboratorium Akustyki Fonicznej, Politechnika Gdańska, Gdańsk
References
 • 1. EuroTrak Poland. https://www.ehima.com/wp-content/ uploads/2017/01/EuroTrak_2016_POLAND.pptx.
 • 2. Jilla AM, Johnson CE, Danhauer JL. Disruptive Hearing Technologies and Mild Sensorineural Hearing Loss I: Accessibility and Affordability Issues. Semin Hear 2018; 39(2): 135-45.
 • 3. Ustawa Kongresu USA S.670 – Over-the-Counter Hearing Aid Act of 2017. https://www.congress.gov/115/bills/s670/ BILLS-115s670is.pdf.
 • 4. EuroTrak Germany. https://www.ehima.com/wp-content/ uploads/2018/06/EuroTrak_2018_GERMANY.pdf.
 • 5. EuroTrak France. https://www.ehima.com/wp-content/ uploads/2018/07/EuroTrak_2018_FRANCE.pdf.
 • 6. EuroTrak UK. https://www.ehima.com/wp-content/ uploads/2018/07/EuroTrak_2018_UK.pptx.
 • 7. Rogin C, Abrams HB. MarkeTrak 9 Points the Way in a Time of Change. Audiology Online (https://www. audiologyonline.com/articles/marketrak-9-points-wayin-16512).
 • 8. The audiologist’s guide to hearing aids, PSAPs, hearables and OTC devices, American Academy of Audiology. (https://www.audiology.org/sites/default/files/publications/ resources/20180130_AuD_Guide_OTC.pdf).
 • 9. Elberling C, Hansen KV. Hearing instruments: Interaction with user preference. In Auditory Models and Non-Linear Hearing Instruments. Proc. 18th Danavox Symposium 1999: 341-7.
 • 10. Moore BC, Marriage J, Alcantara J, Glasberg BR. Comparison of two adaptive procedures for fitting a multichannel compression hearing aid. Int J Audiol 2005; 44(6): 345-57.
 • 11. Dreschler WA, Keidser G, Convery E, Dillon H. Clientbased adjustments of hearing aid gain: The effect of different control configurations. Ear & Hearing 2008; 29(2): 214-27.
 • 12. Zakis JA, Dillon H, McDermott HJ. The design and evaluation of a hearing aid with trainable amplification parameters. Ear & Hear 2007; 28(6): 812-30.
 • 13. Haubold J, Schweizer C. Fitting for an “Auditory Life”. Hearing Review 2000; 7(9): 42-51, 76.
 • 14. Staab W, Chasin M, Christensen L, Beck D, Staples C. Rants! Some things we would change – if we could. Hearing Review 2015; 30: 14-17.
 • 15. Czyżewski A, Kostek B, Suchomski P. Expert System for Hearing Aids Fitting. 108th AES Convention 2000; Preprint 5094(D-5).
 • 16. Suchomski P, Kostek B, Czyżewski A. Hearing aid fitting method based on fuzzy logic processing. Arch Acoust 2008; 33(4): 153-8.
 • 17. Suchomski P, Kostek B, Czyżewski A. Przetwarzanie rozmyte w metodzie dopasowania aparatów słuchowych. 55 Otwarte Seminarium z Akustyki OSA 2008; 481-6.
 • 18. Suchomski P. Weryfikacja systemu dopasowania protez słuchu w oparciu o badanie percepcji sygnału mowy w szumie. X Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku ISSET 2003; 24 (preprint 84): 165-70.
 • 19. Regulatory Requirements for Hearing Aid Devices and Personal Sound Amplification Products. FDA Draft Guidance. (https://www.fda.gov/downloads/ MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/ GuidanceDocuments/UCM373747.pdf).
 • 20. Amalani AM, Tylor B, Levy C, Robbins R. Utility of Smartphone-basedHearing Aid Applications as a Substitute to Traditional Hearing Aids. Hearing Review 2013; 20: 16-18, 20, 22.
 • 21. Humes LE, Rogers SE, Quigley TM, Main AK, Kinney DL, Herring C. The Effects of Service-Delivery Model and Purchase Price on Hearing-Aid Outcomes in Older Adults: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial. Am J Audiol 2017; 26: 53-79.
 • 22. Manchaiah V, Taylor B, Dockens AL, Tran NR, Lane K, Castle M, et al. Applications of direct-to-consumer hearing devices for adults with hearing loss: a review. Clin Inter Aging 2017; 12: 859-71.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-785c2c08-ac80-42eb-a60b-65482dc33ad0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.