PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 2 | 80-87
Article title

Związek BMI, ubytku masy ciała, czasu trwania wyniszczenia ze zmianami w zapisie EKG u chorych na jadłowstręt psychiczny

Content
Title variants
EN
The correlation between BMI, weight loss, duration of emaciation and changes in ECG in patients with anorexia nervosa
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction: Changes in ECG are found in over 80% of patients with anorexia nervosa (AN). Patients with a considerable weight loss are particularly exposed to severe metabolic and pathophysiological disorders. With time, most patients adjust well to food deficiencies, finally, however, the organism’s adaptability becomes exhausted, giving rise to life‑threatening symptoms. Aim of the study: The study is aimed at assessment of the correlation between BMI, weight loss, duration of emaciation and changes in ECG for all patients with diagnosed AN as well as respective types of AN (restricting and binge/purging). Material and methods: Participants of the study were 34 patients with diagnosed AN according to DSM‑IV criteria: 17 patients were diagnosed with the restricting type of AN, whereas the other 17 – with binge/purging type of AN. Each patient underwent ECG assessed by a cardiologist. Results: Changes in ECG were found in 80% of patients with AN, with similar incidence in restricting and binge/ purging types: 50% were rhythm and conduction disorders. A positive correlation was indicated between a decreasing body mass index and changes in ECG for all patients with diagnosed AN as well as for respective types of AN. A positive correlation was found between the body mass loss and changes in ECG for patients with restricting type of AN. A negative correlation was found between the duration of the disease and changes in ECG for all the examined groups. Conclusions: Changes in ECG are common in AN. The risk of the occurrence of changes in ECG is higher with a lower BMI and shorter duration of emaciation (for all the examined groups) and higher percentage weight loss (for patients with restricting type of AN).
PL
Wprowadzenie: Zmiany w zapisach EKG stwierdza się u ponad 80% osób z jadłowstrętem psychicznym (JP). Pacjenci ze znacznym ubytkiem masy ciała są szczególnie narażeni na poważne zaburzenia metaboliczne i patofizjologiczne. Z czasem większość pacjentów dobrze przystosowuje się do niedoborów pokarmowych, w końcu jednak, w wyniku wyczerpania się zdolności adaptacyjnych organizmu, pojawiają się objawy zagrożenia życia. Cel badania: Celem badania była ocena związku między BMI, ubytkiem masy ciała, czasem trwania wyniszczenia a zmianami w zapisie EKG dla wszystkich pacjentek z rozpoznaniem JP, jak również dla poszczególnych typów JP (restrykcyjnego i bulimicznego). Materiał i metody: W badaniu uczestniczyły 34 pacjentki z rozpoznaniem JP wg kryteriów DSM‑IV: 17 pacjentek miało rozpoznany typ restrykcyjny JP, pozostałe 17 – typ bulimiczny JP. U każdej pacjentki wykonano badanie EKG oceniane przez kardiologa. Wyniki: Zmiany w zapisie EKG stwierdzono u 80% badanych z JP, podobnie często w typie restrykcyjnym i bulimicznym – 50% stanowiły zaburzenia rytmu i przewodzenia. Wykazano korelację dodatnią między malejącym wskaźnikiem masy ciała i zmianami w zapisie EKG dla wszystkich pacjentek z rozpoznaniem JP, jak również dla poszczególnych typów JP. Stwierdzono korelację dodatnią między ubytkiem masy ciała a zmianami w zapisie EKG dla pacjentek z typem restrykcyjnym JP. Odnotowano korelację ujemną między czasem trwania choroby a zmianami w zapisie EKG dla wszystkich badanych grup. Wnioski: Zmiany w EKG są powszechne w JP. Ryzyko wystąpienia zmian w zapisie EKG jest tym większe, im niższy jest BMI i krótszy czas trwania wyniszczenia (dla wszystkich grup badanych) oraz większy procentowy ubytek masy ciała (dla pacjentek z typem restrykcyjnym JP).
Discipline
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
80-87
Physical description
Contributors
 • Poradnia Leczniczo‑Konsultacyjna Klinik Psychiatrycznych CKK IS UM w Łodzi
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych I Katedry Psychiatrii UM w Łodzi
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych, I Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
References
 • 1. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, rewizja dziesiąta. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD‑10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków – Warszawa 2000.
 • 2. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM‑IV). APA, Washington, DC, 1994.
 • 3. Jagielska G., Tomaszewicz‑Libudzic C., Brzozowska A., Komender J.: Zaburzenia kardiologiczne u chorych na jadłowstręt psychiczny. Psychiatr. Pol. 2001; 35: 81‑91.
 • 4. Comerci G.D.: Medical complications of anorexia nervosa and bulimia nervosa. Med. Clin. North Am. 1990; 74: 1293‑1310.
 • 5. Zipfel S., Specht T., Herzog W.: Medical complications of eating disorders. W: Hoek H.W., Treasure J.L., Katzman M.A. (red.): Neurobiology in the Treatment of Eating Disorders. John Wiley & Sons Ltd., Chichester 1998: 457‑484.
 • 6. Beumont P.J.V., Russell J.D., Touyz S.W.: Treatment of anorexia nervosa. Lancet 1993; 341: 1635‑1640.
 • 7. Cooke R.A., Chambers J.B.: Anorexia nervosa and the heart. Br. J. Hosp. Med. 1995; 54: 313‑317.
 • 8. Schocken D.D, Holloway J.D., Powers P.S.: Weight loss and the heart. Effects of anorexia nervosa and starvation. Arch. Intern. Med. 1989; 149: 877‑881.
 • 9. Steiner H., Lock J.: Anorexia nervosa and bulimia nervosa in children and adolescents: a review of the past 10 years. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 1998; 37: 352‑359.
 • 10. Alvin P., Zogheib J., Rey C., Losay J.: Severe complications and mortality in mental eating disorders in adolescence. On 99 hospitalized patients. Arch. Fr. Pediatr. 1993; 50: 755‑762.
 • 11. Tomaszewicz‑Libudzic C., Jagielska G., Komender J. i wsp.: Zagrażające życiu zaburzenia metaboliczne i patofizjologiczne u chorych na jadłowstręt psychiczny. Psychiatr. Pol. 1997; 31: 713‑721.
 • 12. Sheehan D.V., Lecrubier Y., Janavs J. i wsp.: Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I). University of South Florida, Institute for Research of Psychiatry Tampa, FL; INSERM‑Hôpital de la Salpêtrière, Paris 1994.
 • 13. Fairburn C.G., Cooper Z., Doll H.A., Welch S.L.: Risk factors for anorexia nervosa: three integrated case‑control comparisons. Arch. Gen. Psychiatry 1999; 56: 468‑476.
 • 14. Eisler I., Dare C., Russell G.F.M. i wsp.: Family and individual therapy in anorexia nervosa. A 5‑year follow‑up. Arch. Gen. Psychiatry 1997; 54: 1025‑1030.
 • 15. Lesinskiene S., Barkus A.,Ranceva N., Dembinskas A.: A meta‑analysis of heart rate and QT interval alteration in anorexia nervosa. World J. Biol. Psychiatry 2008; 9: 86‑91.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-782eca1d-954e-49b3-8ebb-3d35a0420236
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.