PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 9 | 4 | 21-26
Article title

Socio-economic factors of patients of a military sanatorium in Krynica Zdrój and selected elements of their lifestyle

Content
Title variants
PL
Czynniki socjoekonomiczne pacjentów sanatorium wojskowego w Krynicy Zdroju a wybrane elementy ich stylu życia
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: One of the crucial factors influencing the lifestyle and health-related behaviors undertaken by people is their social and economic situation. Apart from material status, the level of education plays a significant role. Social and economic factors are major determinants influencing population health. The socio-economic situation may significantly affect the health-related behaviors undertaken in the group in question. The paper attempts to assess the impact of the socio-economic background of patients with mobility dysfunctions and comorbidities, undergoing the spa and rehabilitation treatment on their health-related behaviors. The study was supposed to answer the question whether undertaking health-related behaviors is dependent on the socio-economic factors of the patients in the study. The study constitutes only one of the elements of broader analysis of health-related behaviors covering patients undergoing sanatorium treatment. Material and methods: The group included in the study consisted of 450 patients (300 women and 150 men) undergoing spa and rehabilitation treatment at the 20 Military Spa and Rehabilitation Hospital in Krynica-Zdrój. Patients were referred to sanatorium treatment mainly due to mobility dysfunctions but also due to comorbidities. Diagnostic survey was used as a research method and the author’s own questionnaire specifically designed for its purpose was applied. The questions concerned physical activity, nutrition, use of psychoactive substances and preventive examinations. The analysis of the patients’ medical documentation provided the authors with objective information about the results of laboratory tests, current health problems and ailments as well as the course of the applied treatment. Research and conclusions: The education level together with economic status of the respondents have a statistically significant impact on the form of selected physical activity in the group under study. Patients with average income went for walks more often while remedial gymnastics was often practiced by patients with monthly net income above PLN 1.500. No statistically significant correlations between the education level and economic status of the patients and the regularity of meals as well as the number of hours devoted to sleep was stated. The correlation between the frequency of stays in sanatorium and the place of residence, education level, type of work performed as well as wealth level was not found.
PL
Wstęp: Istotnym czynnikiem wpływającym na styl życia oraz podejmowanie zachowań zdrowotnych jest sytuacja społeczno-ekonomiczna. Oprócz statusu materialnego znaczącą rolę odgrywa także poziom wykształcenia. Czynniki społeczne i ekonomiczne stanowią istotny element kształtujący sytuację zdrowotną populacji, sytuacja socjoekonomiczna może istotnie wpływać na podejmowanie zachowań zdrowotnych. Dokonano oceny wpływu czynników socjoekonomicznych pacjentów z dysfunkcjami narządów ruchu oraz schorzeniami współistniejącymi przebywających na turnusach uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych na podejmowane przez nich zachowania zdrowotne. Badanie miało dać odpowiedź, czy podejmowanie wybranych zachowań zdrowotnych zależy od czynników społeczno-ekonomicznych badanych i stanowiło jeden z elementów szerokiej analizy zachowań zdrowotnych pacjentów poddawanych leczeniu sanatoryjnemu. Materiał i metody: W badaniu udział wzięło 450 pacjentów (300 kobiet i 150 mężczyzn) przebywających na turnusach uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych w Krynicy-Zdroju. Pacjentów skierowano na leczenie głównie z powodu schorzeń w obrębie narządu ruchu, ale także zaburzeń współistniejących. Wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety. Pytania dotyczyły głównie aktywności fizycznej, odżywiania, stosowania substancji psychoaktywnych oraz wykonywania badań profilaktycznych. Analiza dokumentacji medycznej pacjentów dostarczyła obiektywnych informacji na temat wyników badań laboratoryjnych, aktualnych problemów zdrowotnych i dolegliwości, a także przebiegu dotychczasowego leczenia. Wyniki i wnioski: Poziom wykształcenia oraz status ekonomiczny badanych ma istotny wpływ na wybór form podejmowanej aktywności ruchowej w badanej grupie. Pacjenci o dochodach przeciętnych częściej spacerują. Gimnastykę leczniczą podejmują często osoby z dochodem netto na jednego członka rodziny powyżej 1.500 zł. Wykazano brak istotnych zależności pomiędzy poziomem wykształcenia i statusem ekonomicznym badanych a regularnością posiłków oraz ilością czasu poświęcanego na sen. Nie wykazano zależności pomiędzy częstością korzystania z leczenia uzdrowiskowego a miejscem zamieszkania, poziomem wykształcenia, rodzajem wykonywanej pracy zawodowej oraz stopniem zamożności.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
21-26
Physical description
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Instytut Kultury Fizycznej, Poland
author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Instytut Kultury Fizycznej
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Instytut Kultury Fizycznej
 • Zespół Przychodni Specjalistycznych Tarnów, Specialist Outpatient Clinics in Tarnów, Poland
References
 • [1] Bronkowska, M., Martynowicz, H., Żmich, K., Szuba, J., Biernat, J., Andrzejak, R. (2010). Zwyczaje żywieniowe otyłych osób z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym. Roczn. PZH, 61(1): 75–81.
 • [2] Calling, S., Hedblad, B., Engstrom, G., Engström, G., Berglund, G., Janzon, L. (2006). Effects of body fitness and physical activity on cardiovascular risk: risk prediction using the bioelectrical impedance method. Scand J Public Health, 34(6): 568–75.
 • [3] Dam, R.M. (2008). Coffee consumption and risk of type 2 diabetes cardiovascular diseases and cancer. Appl Physiol Nutr Metab, 33(6): 1269–83.
 • [4] Florek, E., Piekoszewski, W. (2005). Chemia dymu tytoniowego [w]: E. Florek, Zdrowotne skutki narażenia kobiet na dym tytoniowy. AM Poznań, 15.
 • [5] Goh, S.S., Woodman, O.L., Pepe, S., Cao, A .H., Qin, C., Ritchie, R. H. (2007). The red wine antioxidant resveratrol prevents cardiomyocyte injury following ischemia-reperfusion via multiple sites and mechanisms Antioxid Replox Signal, 9(1): 101–13.
 • [6] Grygiel-Górniak, B., Przysławski, J., Stelmach–Mardas, M., Grzymisławski, M., (2012). Żywieniowe czynniki ryzyka insulinooporności w grupie pomenopauzalnych kobiet z otyłością wiscelarną. Probl Hig Epidemiol, 93(3): 440–44.
 • [7] Hu, F.B. (2009). Diet and lifestyle influences on risk of coronary heart disease. Curr Atheroscler Rep, 11(4): 257–63.
 • [8] Iugliano, D, Ceriello, A, Esposito, K. (2006) The effects of diet on inflammation: emphasis on the metabolic syndrome. J Am Coll Cardiol, 48(4): 677–85.
 • [9] Jakobsen, M.U., O’Reilly, E. J, Heitmann, B.L., Pereira, M. A., Bälter, K., Fraser G.E, Goldbourt, U., (2009). Major types of dietary fat and risk of coronary heart disease: a pooled analysis of 11 cohort studies. Am J Clin Nutr, 89(5):1425–32.
 • [10] Lavie, C.J., Milani, R.V., Mehra, M.R., Ventura H.O. (2009). Omega-3polyunsatur.ated fatty acids and cardiovascular diseases. J Am Coll Cardiol 54(7): 585–94
 • [11] Lee, J.H., O’Keefe, J.H., Bell, D., Hensrud, D. D., Holick M.F. (2008). Vitamin D deficiency an important, common, and easily treatable cardiovascular risk factor? J Am Coll Cardiol 52(24): 1949–56.
 • [12] Magkos, F., Yannakoulia, M., Chan, J.L., Mantzoros, C.S. (2009). Management of the metabolic syndrome and type 2 diabetes through lifestyle modification. Annu Rev Nutr 29: 223–56.
 • [13] Mędrela-Kuder, E. (2009). Zachowania antyzdrowotne sprzyjające osteoporozie. Roczn PZH 60(2): 181–184.
 • [14] Mędrela-Kuder, E. (2010). Assessment of nutrition among patients with increased Cholesterol. Polish J. Stud. Vol. 19(5): 70–73.
 • [15] Palon, A., Bonet M.L., Pico, C. (2009). On the role and fate of sugars in human nutrition and health. Introduction. Obesity Rev 10, Suppl.1: 1–8.
 • [16] Wallach, S.K., Mozaffarian, D. (2009). Trans fatty acids and non-lipid risk factors. Curr Athroscler Rep 11: 423–33.
 • [17] Welsh, J.A., Sharma, A., Abramson, J.L., Vaccarino, V., Gillespie, C., Vos, M. B. (2010). Caloric sweetener consumption and dyslipidemia among US adults. JAMA 303(15): 1490–1497.
 • [18] Welsh, J.A., Sharma, A., Cunningham, S.A., Vos, M.B. (2011). Consumption of addend sugar and indicators of cardiovascular disease risk among US adolescents. Circulation 123: 249–57.
 • [19] Gacek, M. (2008). Zachowania żywieniowe osób starszych zamieszkałych w Polsce i Niemczech. Probl Hig Epidemiol 89(3): 401–406.
 • [20] Gacek, M. (2010). Wybrane wskaźniki stylu życia i stanu zdrowia osób dorosłych o zróżnicowanym modelu żywienia. Roczn. PZH 61(1): 65–69.
 • [21] Gacek, M. (2011). Wybrane zachowania zdrowotne grupy kobiet w środowisku wiejskim i miejskim w świetle statusu socjoekonomicznego i stanu odżywienia. Probl Hig Epidemiol 92(2): 260–66.
 • [22] Gacek, M. (2011). Zachowania żywieniowe i aktywność fizyczna w grupie lekarzy. Probl Hig Epidemiol 92(2): 254–59.
 • [23] Gacek, M., Chrzanowska, M. (2009). Poziom wykształcenia a zachowania żywieniowe i antropometryczne wskaźniki stanu odżywienia mężczyzn w populacji krakowskiej. Roczn. PZH 60,(2): 171–76.
 • [24] Gacek, M., Chrzanowska, M. (2009). Zachowania żywieniowe mężczyzn w wieku 20–60 lat w świetle antropometrycznych wskaźników stanu odżywienia. Roczn. PZH, 60,(1): 43–49.
 • [25] Johnson, C.M., Sharkey, J.R., Dean, W.R. (2010). Eating Behaviors and Social Capital are Associated with Fruit and Vegetable Intake Among Rural Adults. J Hunger Environ Nutr 5(3): 302–15.
 • [26] Nowakowski, W. (2000). Wykształcenie-najsilniejszy determinant czynników ryzyka w chorobach serca (na przykładzie byłego województwa włocławskiego i toruńskiego) Czynniki Ryzyka 2–3: 84–89.
 • [27] Muszalik, M., Zielińska-Więczkowska, H., Kędziora-Kornatowska, K., Kornatowski, T. (2013). Ocena wybranych zachowań sprzyjających zdrowiu wśród osób starszych w oparciu o Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Juczyńskiego w aspekcie czynników socjoekonomicznych. Probl Hig Epidemiol 94(3): 509–13.
 • [28] Zielińska-Więczkowska H., Pawelska K., Muszalik M. Kędziora-Kornatowska, K., Kornatowski, T. (2011). Zachowania zdrowotne pacjentów geriatrycznych z chorobą nadciśnieniową – w świetle badań empirycznych. Pielęgniarstwo XXI Wieku 19(2): 23–26.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-77e95135-b76a-423b-987f-3d2ba43e192f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.