Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2022 | 5 | 1 | 24-29

Article title

Skill of localisation of the cricothyroid membrane by students of emergency medicine – an experiment with cadavers.

Content

Title variants

PL
Umiejętność lokalizacji błony pierścienno-tarczowej przez studentów ratownictwa medycznego – eksperyment ze zwłokami.

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
INTRODUCTION: : Patients develop different types of respiratory diseases and conditions which require opening of the airways with instrumentation. If endotracheal intubation for emergency oxygen supply is impossible, the Orly remaining way is conicopuncture. The study aimed to assess the skill of localisation of the cricothyroid membrane by students of medical rescue. MATERIAL AND METHODS: 27 students of medical rescue at a University in Poland were enrolled in the study. The inclusion criteria were to pass an exam conducted on dummies. A head-and-neck preparation was the research tool: the students were to locate the cricothyroid membrane on it. The Delphi method was employed and a statistical analysis was carried out on figures. RESULTS: The study enrolled 9 women and 18 men. The mean age was 22.15 (SD±1.53). Only 13 students localised the cricothyroid membrane correctly (48.15%). The students showed a high level of satisfaction from participation in classes (4.81 points in the five-point Likert scale). CONCLUSIONS: The study showed that classes with dummies do not prepare students sufficiently for correct location of the cricothyroid membrane, which may lead to inability to perform conicopuncture to save lives. Implementation of classes with aid of cadavers in the curriculum of the medical rescue study programme must be considered.
PL
WSTĘP: Pacjenci zapadają na różnego rodzaju choroby układu oddechowego i stany wymagające przyrządowego udrożnienia dróg oddechowych. Jeśli intubacja dotchawicza w celu natychmiastowego dostarczenia tlenu jest niemożliwa, pozostaje metoda konikopunkcji. Celem pracy była ocena umiejętności lokalizacji błony pierścienno-tarczowej przez studentów ratownictwa medycznego. MATERIAŁ I METODY: Do badania zakwalifikowano 27 studentów ratownictwa medycznego Uniwersytetu w Polsce. Kryterium włączenia było zdanie egzaminu przeprowadzanego na manekinach. Narzędziem badawczym był preparat głowy i szyi: studenci mieli zlokalizować na nim błonę pierścienno-tarczową. Zastosowano metodę Delphi i przeprowadzono analizę statystyczną. WYNIKI: W badaniu wzięło udział 9 kobiet i 18 mężczyzn. Średnia wieku wynosiła 22,15 (SD±1,53). Tylko 13 studentów prawidłowo zlokalizowało błonę pierścienno-tarczową (48,15%). Studenci wykazali wysoki poziom satysfakcji z uczestnictwa w zajęciach (4,81 pkt w pięciostopniowej skali Likerta). WNIOSKI: Przeprowadzone badania wykazały, że zajęcia z manekinami nie przygotowują uczniów w wystarczającym stopniu do prawidłowej lokalizacji błony pierścienno-tarczowej, co może prowadzić do niemożności wykonania konikopunktury w celu ratowania życia. Należy rozważyć wprowadzenie zajęć z pomocą zwłok do programu studiów ratownictwa medycznego.

Discipline

Year

Volume

5

Issue

1

Pages

24-29

Physical description

Contributors

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-77bd7fd9-87b0-43f4-8dbd-2b60e1af1aea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.