PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 8 | 2 | 158-164
Article title

Bezobjawowa dławica piersiowa u chorego z zespołem metabolicznym – nowoczesne badania nieinwazyjne w diagnostyce i ocenie efektu leczenia

Content
Title variants
EN
Asymptomatic angina pectoris in patient with metabolic syndrome – a modern non‑invasive tests for the diagnosis and evaluation of treatment effect
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
All components of the metabolic syndrome increases the risk of cardiovascular diseases, and diabetes is considered to be a particularly strong negative prognostic factor. Patients with diabetes often deny typical angina symptoms, complaining only nonspecific shortness of breath, excessive sweating, fatigue, exhaustion. At the same time its presence is associated with a significant underestimation of coronary artery disease, later diagnosis of cardiac ischemia, suboptimal drug therapy and less frequent coronary interventions. The authors present a case of a patient with metabolic syndrome (angina symptoms denier), diagnosed due to discrete electrocardiographic abnormalities. A sequence of noninvasive imaging (nuclear exercise stress test, echocardiography with speckle tracking imaging) enabled the identification and assessment of the effect of treatment of advanced coronary artery disease. Especially valuable was the observation of delayed ST segment elevation during the recovery phase of the nuclear exercise stress test, which is a very rare phenomenon, suggesting a significant narrowing of the epicardial vessel. In presented case, the diagnosis of coronary artery disease was established with use of modern imaging techniques, which guarantee the safety of the patient. The use of these highly reliable diagnostic methods enabled the detection of critical stenosis of the right coronary artery that in the near future could result with acute coronary syndrome, as the first clinical manifestation of coronary artery disease. In case of any diagnostic doubts, especially in asymptomatic patients with high cardiovascular risk, the personalized approach and use of all available imaging tools should be recommended.
PL
Wszystkie składowe zespołu metabolicznego zwiększają ryzyko sercowo‑naczyniowe, a cukrzyca uznawana jest za szczególnie silny negatywny czynnik prognostyczny. Pacjenci z cukrzycą często negują typowe dolegliwości dławicowe, skarżąc się jedynie na niespecyficzną duszność, nadmierną potliwość, uczucie zmęczenia, wyczerpania. Równocześnie jej występowanie wiąże się z istotnym niedoszacowaniem występowania choroby wieńcowej, późniejszym rozpoznaniem niedokrwienia mięśnia sercowego, nieoptymalną farmakoterapią i rzadszym leczeniem interwencyjnym. Autorzy przedstawiają przypadek chorego z zespołem metabolicznym (negującego dolegliwości dławicowe), diagnozowanego w kierunku choroby niedokrwiennej serca z powodu dyskretnych nieprawidłowości elektrokardiograficznych. Wykonanie sekwencji nieinwazyjnych badań obrazowych (radioizotopowy test wysiłkowy, badanie echokardiograficzne z oceną kurczliwości metodą odkształcenia dwuwymiarowego) umożliwiło rozpoznanie i ocenę efektu leczenia zaawansowanej choroby wieńcowej. Szczególnie wartościową obserwacją było wystąpienie w trakcie fazy recovery radioizotopowego testu wysiłkowego opóźnionego uniesienia odcinka ST, co jest zjawiskiem bardzo rzadkim, a świadczącym o istotnym zwężeniu naczynia nasierdziowego. W opisywanym przypadku rozpoznanie choroby wieńcowej zostało ustalone dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik obrazowania, których nieinwazyjny charakter gwarantuje bezpieczeństwo pacjenta. Wykorzystanie tych wysoce wiarygodnych metod diagnostycznych umożliwiło wykrycie krytycznego zwężenia tętnicy wieńcowej, którego konsekwencją hemodynamiczną mógł być w niedalekiej przyszłości ostry zespół wieńcowy, jako pierwsza manifestacja kliniczna choroby wieńcowej. W przypadku wątpliwości klinicznych, zwłaszcza u asymptomatycznych chorych wysokiego ryzyka sercowo‑naczyniowego, słuszne jest zatem podejście zindywidualizowane i korzystanie z wszelkich dostępnych badań obrazowych.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
158-164
Physical description
Contributors
 • Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Andrzej Skrobowski
 • Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Andrzej Skrobowski
 • Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Andrzej Skrobowski
 • Zakład Medycyny Nuklearnej, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Mirosław Dziuk
 • Zakład Medycyny Nuklearnej, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Mirosław Dziuk
 • Zakład Medycyny Nuklearnej, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Mirosław Dziuk
author
 • Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Andrzej Skrobowski
 • Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Andrzej Skrobowski
References
 • 1. Rodondi N., Locatelli I., Aujesky D. wsp.; Health ABC Study: Framingham risk score and alternatives for prediction of coronary heart disease in older adults . PLoS One 2012; 7: e34287.
 • 2. ADVANCE Collaborative Group; Patel A., MacMahon S . , Chalmers J. i wsp .: Intensive blood glucose control and vascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N. Engl. J. Med. 2008; 358: 2560-2572.
 • 3. Duckworth W, Abraira C . , Moritz T. i wsp .: VADT Investigators: Glucose control and vascular complications in veterans with type 2 diabetes. N. Engl. J. Med. 2009: 360: 129-139.
 • 4. Ryden L . , Standl E . , Bartnik M . i wsp .: Grupa robocza European Society of Cardiology (ESC) i European Association for the Study of Diabetes (EASD) ds. cukrzycy i chorób układu krążenia: Wytyczne dotyczące cukrzycy, stanu przedcukrzycowego i chorób układu krążenia - wersja skrócona. Kardiol. Pol. 2007; 65: 378-426.
 • 5. Fang J ., Alderman M. H.: Serum uric acid and cardiovascular mortality The NHANES I Epidemiologic Follow-up Study, 1971-1992. National Health and Nutrition Examination Survey. JAMA 2000; 283: 2404-2410.
 • 6. Janand-Delenne B . , Savin B . , Habib G. i wsp . : Silent myocardial ischemia in patients with diabetes: who to screen. Diabetes Care 1999; 22: 1396-1400.
 • 7. Weiner D .A. , Ryan TJ . , Parsons L. i wsp . : Prevalence and prognostic significance of silent and symptomatic ischemia after coronary bypass surgery: a report : the Coronary Artery Surgery Study (CASS) random population. J. Am. Coll. Cardiol. 1991; 18: 343-34!
 • 8. Ryczek R., Krzesiński P, Krzywicki P i wsp.: Two-dimensional longitudinal strain for the assessment of th ventricular systolic function as compared with con tional echocardiographic methods in patients with a coronary syndromes. Kardiol. Pol. 2011; 69: 357-3
 • 9. Sieradzki S., Witek P, Kozek E. i wsp.: Zmiany w ukł; krążenia w cukrzycy. W: Szczeklik A., Tendera M. (i Kardiologia. Podręcznik oparty na zasadach E Tom 2, Medycyna Praktyczna, Kraków 2010: 947-96
 • 10. Haffner S . M . : Coronary heart disease in patients diabetes. N. Engl. J. Med. 2000; 342: 1040-1042.
 • 11. Laakso M : Hyperglycemia and cardiovascular dis in type 2 diabetes. Diabetes 1999; 48: 937-942.
 • 12. Anand D .V. , Lim E . , Lahiri A. , Bax J J . : The of non-invasive imaging in the risk stratification of as; tomatic diabetic subjects. Eur. Heart J. 2006; 27: 90513. Weiner D .A. , Schick E. C . Jr, Hood W B . Jr, Ryan
 • 13. Weiner D.A., Schick E.C. Jr, Hood W.B. Jr, Ryan T.J.: ST‑segment elevation during recovery from exercise. A new manifestation of Prinzmetal’s variant angina. Chest 1978; 74: 133‑138.
 • 14. Yasue H., Omote S., Takizawa A. i wsp.: Circadian ation of exercise capacity in patients with Prinzme variant angina: role of exercise-induced coronary a: al spasm. Circulation 1979; 59: 938-948.
 • 15. Specchia G., de Servi S., Falcone C. i wsp.: Significance of exercise‑induced ST‑segment elevation in patients without myocardial infarction. Circulation 1981; 63: 46‑53.
 • 16. Nosratian F.J., Froelicher V.F.: ST elevation during exercise testing. Chest 1989; 96: 653.654.
 • 17. Murphy J.C., Scott P.J., Shannon H.J. i wsp.: ST elevation on the exercise ECG in patients presenting with chest pain and no prior history of myocardial infarction. Heart 2009; 95: 1792‑1797.
 • 18. Piszczek S., Dziuk M., Mazurek A. i wsp.: ST‑segment elevation in the recovery phase of nuclear exercise stress test with 99mTc‑sestamibi in a patient with critical RCA stenosis and subtle systolic dysfunction in speckle tracking imaging. Nucl. Med. Rev. Cent. East. Eur. 2012; 15: 75‑79.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-776ade9d-3eeb-490f-bf4b-f7710d15c6d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.