PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 10 | 1 | 25-37
Article title

Epidemiologia nowotworów złośliwych narządów płciowych u kobiet w Polsce

Content
Title variants
EN
Epidemiology of genital malignancies in the females in Poland
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aim of paper: Epidemiological analysis of malignant tumors developing within the female genital system in Polish population. Material and method: Data concerning incidence were obtained in the National Tumor Registry; data on mortality were obtained at the Head Statistical Bureau. Data on mortality in other European countries come from the WHO database (WHO Statistical Information System). Analysis of time trends was based on coefficients standardized with respect to global population. Results: Malignancies of the female genital system account for about 20% of malignant tumors in Polish females. Most common are: endometrial cancer (over 5000 new cases per year), ovarian cancer (about 3500) and cervical cancer (over 3100). Over the past 4 decades, we are witnessing a rapid increase of incidence of endometrial cancer and a trend towards decreasing mortality. A decline in both incidence and mortality is seen in cervical cancer. Ovarian cancer has reached stable coefficients of morbidity and mortality since about two decades. In Poland, 5-year survival indices are worse than mean values reported in most European countries. Conclusions. In the area of female genital malignancies, reduction of incidence is seen only in cervical cancer, while reduction of mortality – both in cervical and in endometrial cancer. Popularization and reorganization of national screening programs designed to early detection of malignant tumors, combined with promulgation of awareness of risk factors of carcinogenesis are fundamental to control the “tumor epidemic”.
PL
Cel pracy: Analiza epidemiologiczna nowotworów złośliwych występujących w obrębie żeńskich narządów płciowych w polskiej populacji. Materiał i metoda: Dane dotyczące zachorowań pochodzą z Krajowego Rejestru Nowotworów, dane dotyczące zgonów pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego. Dane o zgonach w krajach Europy zaczerpnięto z bazy WHO (WHO Statistical Information System). Analizę trendów czasowych oparto na współczynnikach standaryzowanych według populacji świata. Wyniki: Nowotwory żeńskich narządów płciowych stanowią około 1/5 zachorowań na nowotwory wśród kobiet w Polsce. Najczęstszym schorzeniem są nowotwory trzonu macicy (ponad 5000 zachorowań), jajnika (około 3500) i szyjki macicy (ponad 3100). W ciągu ostatnich czterech dekad gwałtownie rosła zachorowalność na nowotwory trzonu macicy przy malejącym trendzie umieralności. Malejąca tendencja zachorowalności i umieralności jest obserwowana w raku szyjki macicy. Rak jajnika mniej więcej od dwóch dekad wykazuje stabilizację wartości współczynników zachorowalności i umieralności. Wskaźniki 5-letnich przeżyć w Polsce są niższe niż średnie obserwowane w krajach europejskich. Wnioski: Pośród nowotworów narządów płciowych kobiecych spadek zachorowalności dotyczy wyłącznie raka szyjki macicy, zaś spadek umieralności – zarówno raka szyjki, jak i trzonu macicy. Popularyzacja lub reorganizacja populacyjnych programów przesiewowych wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych w połączeniu z upowszechnianiem wiedzy o czynnikach ryzyka karcinogenezy jest niezbędna do zahamowania „epidemii” nowotworów.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
25-37
Physical description
Contributors
 • Krajowy Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, tel.: 22 546 20 81
 • Krajowy Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. W. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
References
 • 1. Rocznik Demograficzny 2011. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 • 2. Wilczewski A.: Zmiany czasowe wieku menarche dziewcząt z południowego Podlasia w latach 1980-2000. Annales Univer- sitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia 2003; Vol. LVIII, Suppl. XIII, 280 Sectio D: 436-438.
 • 3. Umławska W., Krzyżanowska M.: Ocena poziomu rozwoju fizycznego dziewcząt w okresie pokwitania na przykładzie uczennic z Końskich. Wiad. Lek. 2008; 61: 37-42.
 • 4. Adres: http://www.stat.gov.pl, dostęp z dnia 26 stycznia 2012 r.
 • 5. Didkowska J., Wojciechowska U., Zatoński W.: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2009 roku. Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2011.
 • 6. Zatoński W., Didkowska J., Wojciechowska U.: Epidemiologia chorób nowotworowych w Europie Środkowej i Wschodniej w porównaniu z Europą Zachodnią i Polską. Pol. Przegl. Chir. 2009; 81: 808-810.
 • 7. Adres: http://www-depdb.iarc.fr/who/menu.htm.
 • 8. Brenner H., Francisci S., de Angelis R. i wsp.: Long-term sur- vival expectations of cancer patients in Europe in 2000-2002. Eur. J. Cancer 2009; 45: 1028-1041.
 • 9. Wojciechowska U., Didkowska J., Zatoński W.: Wskaźniki prze- żyć chorych na nowotwory złośliwe w Polsce zdiagnozowanych w latach 2000-2002. Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skło- dowskiej-Curie, Warszawa 2009.
 • 10. Arbyn M., Raifu A.O., Autier P., Ferlay J.: Burden of cervical cancer in Europe: estimates for 2004. Ann. Oncol. 2007; 18: 1708-1715.
 • 11. Didkowska J., Wojciechowska U., Zatoński W.: Nowotwory szyjki macicy w Polsce – epidemiologiczny bilans otwarcia i perspektywy. Ginekol. Pol. 2006; 77: 660-666.
 • 12. Wojciechowska U., Didkowska J., Zatoński W.: Nowotwory złośliwe w Polsce – wskaźniki 5-letnich przeżyć według woje- wództw. Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej- -Curie, Warszawa 2010.
 • 13. Stan zdrowia ludności Polski w 1996 r. Główny Urząd Staty- styczny, Warszawa 1997.
 • 14. Stan zdrowia ludności Polski w 2004 r. Główny Urząd Staty- styczny, Warszawa 2006.
 • 15. Spaczyński M., Karowicz-Bilinska A., Rokita W. i wsp.: Uczest- nictwo kobiet w Populacyjnym Programie Profilaktyki i Wcze- snego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w latach 2007-2009. Ginekol. Pol. 2010; 81: 655-663.
 • 16. Didkowska J., Wojciechowska U., Zatoński W.: Prognozy zachorowań i zgonów na wybrane nowotwory złośliwe w Pol- sce do 2025 roku. Centrum Onkologii, Warszawa 2009.
 • 17. Muñoz, Bosch F.X., Castellsaqué X. i wsp.: Against which human papillomavirus types shall we vaccinate and screen? The international perspective. Int. J. Cancer 2004; 111: 278-285.
 • 18. Harper D.M., Vierthaler S.L.: Next Generation Cancer Protec- tion: The Bivalent HPV Vaccine for Females. Obstetrics and Gynecology 2011, Article ID 457204, doi:10.5402/2011/457204.
 • 19. Ferlay J., Shin H.R., Bray F. i wsp.: GLOBOCAN 2008 v1.2, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC Cancer- Base No. 10 Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2010. Adres: http://globocan.iarc.fr, dostęp z dnia 27 stycznia 2012 r.
 • 20. Brooks S.E., Zhan M., Cote T., Baquet C.R.: Surveillance, epi- demiology, and end results analysis of 2677 cases of uterine sarcoma 1989-1999. Gynecol. Oncol. 2004; 93: 204-208.
 • 21. Zagouri F., Dimopoulos A.M., Fotiou S. i wsp.: Treatment of early uterine sarcomas: disentangling adjuvant modalities. World J. Surg. Oncol. 2009; 7: 38.
 • 22. Leszczyński S. (red.): Historia radiologii polskiej na tle radio- logii światowej. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2000.
 • 23. Karim-Kos H.E., de Vries E., Soerjomataram I. i wsp.: Recent trends of cancer in Europe: a combined approach of incidence, survival and mortality for 17 cancer sites since the 1990s. Eur. J. Cancer 2008; 44: 1345-1389.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-76330461-9442-403d-a6dd-dd911ff8e37e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.