PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 17 | 3 | 124-127
Article title

Łagodne napadowe położeniowe zawroty głowy po epizodzie zaburzeń krążenia mózgowego po operacji neurochirurgicznej – studium przypadku

Content
Title variants
EN
Benign Paroxysmal Positional Vertigo after an episode of cerebral circulatory disorder consequent to neurosurgical treatment – case study
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wprowadzenie. Łagodne napadowe położeniowe zawroty głowy (BPPV) są najczęstszą przyczyną zawrotów głowy pochodzenia obwodowego. Charakteryzują się one krótkotrwałymi epizodami napadów zawrotów głowy, wyzwalanymi w tzw. pozycjach krytycznych. Mogą występować wtórnie do różnych stanów chorobowych. Jednak w większości przypadków etiologia zaburzeń pozostaje nieznana. Cel pracy. Opis przebiegu choroby i manewrów repozycyjnych u pacjentki z zaburzeniami krążenia mózgowego po przebytym leczeniu operacyjnym mózgu. Materiał i metody. W pracy opisano przypadek pacjentki z licznymi obciążeniami neurologicznymi, u której wystąpienie BPPV znacznie nasiliło już istniejące zaburzenia równowagi. Wyniki. Rozpoznane BPPV miało charakter wielokanałowy i jednostronny; zajęte były kanały półkoliste tylny i boczny po stronie lewej. Po wykonaniu na fotelu TRV manewrów diagnostycznych i manewru repozycyjnego Eplay’a po stronie lewej w trakcie pierwszorazowej wizyty doszło do przemieszczenia otolitów do przedniego kanału półkolistego lewego. Powikłanie to wymagało wykonania manewru repozycyjnego dodatkowo dla przedniego kanału półkolistego lewego. Po tym manewrze uzyskano znaczną poprawę stanu równowagi. Wnioski. Stany chorobowe przebiegające z zaburzeniami krą- żenia mózgowego oraz wymagające długotrwałego unieruchomienia mogą być czynnikiem ryzyka wystąpienia objawów BPPV.
EN
Introduction. Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) is the most common cause of peripheral vertigo. It is described as short episodes of dizziness in trigger positions. They can be caused by many other disorders. In most cases, however, the etiology remains unknown. Aim. The paper presents the course of the disease and repositioning maneuvers in a female patient with cerebral circulation disorder after brain surgery. Material and methods. The work shows a case of a patient with numerous neurological disorders where BPPV has significantly intensified the already existing balance disorder. Results. The discovered BPPV was found to be multiple canal and unilateral; posterior and horizontal canals on the left side were affected. Performing TRV diagnostic and Epley maneuvers on the left side during the first visit caused displacement of otoliths to the superior canal. The treatment of this complication required performing positioning maneuver for the superior canal on the left side. The treatment resulted in balance control improvement. Conclusions. Disorders which co-existing cerebral circulation disorders and those imposing a long-lasting lying position as well as may be risk factors in BPPV symptoms.
Discipline
Publisher
Year
Volume
17
Issue
3
Pages
124-127
Physical description
Contributors
 • Ośrodek Audiologii, Foniatrii i Otorynolaryngologii, Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa, Zespół Oddziałów Otolaryngologii, Mazowiecki Szpital Bródnowski, Warszawa
author
 • Audical, Warszawa
author
 • Zespół Oddziałów Otolaryngologii, Mazowiecki Szpital Bródnowski, Warszawa
 • Klinika Otolaryngologiczna Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
References
 • 1. Obrębowski A. Standardy rozpoznawania i leczenia zawrotów głowy. Warszawa: Ośrodek informacji naukowej OINPHARMA Sp.z o.o., 2010: 83-6.
 • 2. Bhattacharyya N, Gubbels SP, Schwartz SR, et al. Clinical Practice Guideline: Benign Paroxysmal Positional Vertigo (Update) Executive Summary. Otolaryngol Head Neck Surg 2017; 156(3): 403-16.
 • 3. Wu Y, Gu C, Han W, Lu X, Chen C, Fan Z. Reduction of bone mineral density in native Chinese female idiopathic benign paroxysmal positional vertigo patients. Am J Otolaryngol 2018; 39(1): 31-3.
 • 4. Neuhauser HK, The epidemiology of dizziness and vertigo. Handb Clin Neurol 2016; 137: 67-82.
 • 5. Neuhauser HK. Epidemiology of vertigo. Curr Opin Neurol 2007; 20(1): 40-6.
 • 6. Giacomini PG, Napolitano B, Alessandrini M, Di Girolamo S, Magrini A. Recurrent paroxysmal positional vertigo related to oral contraceptive treatment. Gynecol Endocrinol 2006; 22(1): 5-8.
 • 7. Cetin YS, Ozmen OA, Demir UL, Kasapoglu F, Basut O, Coskun H. Comparison of the effectiveness of BrandtDaroff Vestibular training and Epley Canalith repositioning maneuver in benign Paroxysmal positional vertigo long term result: A randomized prospective clinical trial. Pak J Med Sci 2018; 34(3): 558-63.
 • 8. Józefowicz-Korczyńska M. Rehabilitacja zawrotów głowy i zaburzeń równowagi. Otorynolaryngologia 2010; 9(1): 7-12.
 • 9. Imai T, Takeda N, Ikezono T, Shigeno K, Asai M, Watanabe Y, et al. Classification, diagnostic criteria and management of benign paroxysmal positional vertigo. Auris Nasus Larynx 2017; 44(1): 1-6.
 • 10. Seo T, Hashimoto M, Saka N, Sakagami M. Hearing and vestibular functions after plugging surgery for the posterior semicircular canal. Acta Otolaryngol 2009; 129(11): 1148- 52.
 • 11. Maslovara S, Butkovic Soldo S, Sestak A, Milinkovic K, Rogic-Namacinski J, Soldo A. 25 (OH) D3 levels, incidence and recurrence of different clinical forms of benign paroxysmal positional vertigo. Braz J Otorhinolaryngol 2018; 84(4): 453-9.
 • 12. Pierchała K, Janczewki G. Zawroty głowy. Warszawa: Ośrodek Informacji Naukowej OINPHARMA Sp. z o.o., 2008: 22-38.
 • 13. Aydin E, Akman K, Yerli H, Ozluoglu LN. Benign paroxysmal positional vertigo after radiologic scanning: a case series. J Med Case Rep 2008; 27(2): 92.
 • 14. Kansu L, Aydin E, Gulsahi K. Benign paroxysmal positional vertigo after nonotologic surgery: case series. J Maxillofac Oral Surg 2015; 14(Suppl 1): 113-5.
 • 15. Ismail EI, Morgan AE, Abdeltawwab MM. Home particle repositioning maneuver to prevent the recurrence of posterior canal BPPV. Auris Nasus Larynx 2018; 45(5): 980-4.
 • 16. Traboulsi H, Teixido M. Qualitative analysis of the Dix-Hallpike maneuver in multi-canal BPPV using a biomechanical model: Introduction of an expanded DixHallpike maneuver for enhanced diagnosis of multi-canal BPPV. World J Otorhinolaryngol Head Neck Surg 2017; 3(3): 163-8.
 • 17. Hunt WT, Zimmermann EF, Hilton MP. Modifications of the Epley (canalith repositioning) maneuver for posterior canal benign paroxysmal positional vertigo (BPPV). Cochrane Database Syst Rev 2012; (4): CD008675.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-760464ef-e45a-4267-9dc8-2fe44405babc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.