PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 9 | 3 | 159-166
Article title

System wartości młodzieży po próbach samobójczych

Content
Title variants
EN
Value system of young people after suicide attempts
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: According to some authors, there exists a natural and objective hierarchy of values, and maturation of individuals results in an increasingly complete discovery and recognition of this hierarchy. All kinds of crises of values, disturbed process of their internalisation and loss of their ideal hierarchy are probably associated with suicidal behaviours of in the adolescents. Aim of study: The aim of this study was to detect significant differences between adolescents after suicidal attempts and persons from a control group in terms of hierarchy of system of values. Material and methods: Study population included 99 persons after suicidal attempt and 301 controls. In both groups, adolescents have been recruited based on the following criteria: lack of symptoms of any severe somatic disease or organic brain damage, age 14-19 years, lack of symptoms of mental retardation or mental disease and lack of features indicating dependence on psychoactive substances. The Scheler Scale of Values and the Juczyński List of Personal Values have been used throughout the study. Results: Adolescents with a history of a suicidal attempt scored lower in the group of hedonistic, vital and aesthetic values. Significant differences appeared in the area of sacral needs and truth. Adolescents included in this study considered as “happiness” the fact of being needed by others and having many friends. Conclusions: Adolescents with a history of suicidal attempt do not appreciate values associated with everyday life, fitness and physical strength, order and harmony, nor issues associated with knowledge, national identity and religion. For them, most important are love and friendship, mental and physical welfare, wealth and riches.
PL
Wprowadzenie: Według niektórych autorów istnieje naturalna obiektywna hierarchia wartości, zaś dojrzewanie jednostek prowadzi do coraz pełniejszego odkrywania i poznawania tej hierarchii. Wszelkiego rodzaju kryzysy wartości, zaburzenie procesu ich internalizacji i zagubienie ich idealnej hierarchii wiążą się prawdopodobnie z zachowaniami samobójczymi młodzieży. Celem niniejszej pracy było znalezienie istotnych różnic pomiędzy młodzieżą po próbach samobójczych a osobami z grupy kontrolnej pod względem hierarchii systemu wartości. Materiał i metoda: Grupa badanych po próbie samobójczej obejmowała 99 osób, grupa kontrolna liczyła 301 osób. W obu grupach adolescenci zostali dobrani z uwzględnieniem następujących kryteriów: brak objawów poważniejszych schorzeń somatycznych i objawów organicznego uszkodzenia OUN, wiek 14-19 lat, brak oznak upośledzenia umysłowego i choroby psychicznej, brak cech uzależnienia od środków psychoaktywnych. W pracy wykorzystano Skalę Wartości Schelerowskich oraz Listę Wartości Osobistych Z. Juczyńskiego. Wyniki: Młodzież po próbach samobójczych uzyskała niższe wyniki w grupie wartości hedonistycznych, witalnych oraz wartości estetycznych. Wystąpiły też istotne różnice w zakresie potrzeb świętych i prawdy. Badani przez nas adolescenci uznali za szczęście bycie potrzebnym innym ludziom oraz duży krąg przyjaciół. Wnioski: Młodzież po próbach samobójczych nie ceni wartości związanych z codziennym życiem, sprawności i siły fizycznej, zdrowia, ładu i harmonii, jak również kwestii związanych z wiedzą, tożsamością narodową i religią. Największe znaczenie ma dla nich miłość i przyjaźń, dobrostan psychiczny i fizyczny oraz bogactwo i majątek.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
159-166
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Czernikiewicz
author
 • Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Czernikiewicz
References
 • 1. Tatarkiewicz W: Historia filozofii. Tom III, PWN, Warszawa 1970: 214-224.
 • 2. Brzozowski P: Hierarchia wartości Maxa Schelera Teoria a fakty empiryczne. Przegląd Psychologiczny 1992; 35: 329-338.
 • 3. Oleś P: Z zagadnień „psychologii wartości”. Roczniki Filozoficzne 1984; 32: 67-95.
 • 4. Kuderowicz Z.: Scheler - personalizm etyczny. W: Baczko B. (red.): Filozofia i socjologia XX wieku. Cz. II, Wiedza Powszechna, Warszawa 1965.
 • 5. Brzozowski P: Skala Wartości (SW). Polska adaptacja Value Survey M. Rokeacha. Podręcznik, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Laboratorium Technik Diagnostycznych im. Bogdana Zawadzkiego, Warszawa 1989.
 • 6. Scheler M.: Aprioryczne powiązania o charakterze starszeństwa między modalnościami wartości. W: Węgrzecki A.: Scheler. Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.
 • 7. Tischner J.: Etyka wartości i nadziei. W: von Hildebrand D., Kłoczowski J.A., Paściak J., Tischner J. (red.): Wobec wartości. Wyd. „W drodze”, Poznań 1984.
 • 8. Parsons T.: Struktura społeczna a osobowość. PWE, Warszawa 1969.
 • 9. Wawro F.W: Społeczny kontekst preferencji wartości młodzieży polskiej. W: Ożóg T. (red.): Nauki społeczne o młodzieży. Norbertinum, Lublin 1994: 73-82.
 • 10. Ignaciuk A.: Preferencja wartości u młodzieży. Zdrow. Publiczne 2002; 112 (supl. 1): 78-80.
 • 11. Hawkins J.D., Jenson J.M., Catalano R.F., Lishner D.M.: Delinquency and drug abuse: implications for social services. Social Service Review 1988; 62: 258-284.
 • 12. Hawley D.R., DeHaan L.: Toward a definition of family resilience: integrating life-span and family perspectives. Fam. Process 1996; 35: 283-298.
 • 13. Higgins P.S.: The Prevention of Drug Abuse Among Teenagers: A Literature Review. Amherst H. Wilder Foundation, St. Paul 1988.
 • 14. Luthar S.S., Zigler E.: Vulnerability and competence: a review of research on resilience in childhood. Am. J. Orthopsychiatry 1991; 61: 6-22.
 • 15. Dryfoos J.G.: Adolescent at Risk: Prevalence and Prevention. Oxford University Press, London 1990.
 • 16. Polskie Towarzystwo Suicydologiczne: Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły. Genewa, Warszawa 2003.
 • 17. Thayer R.E., Newman J.R., McClain T.M.: Self-regulation of mood: strategies for changing a bad mood, raising energy, and reducing tension. J. Pers. Soc. Psychol. 1994; 67: 910-925.
 • 18. Perry C.L., Murray D.M.: Enhancing the transition years: the challenge of adolescent health promotion. J. Sch. Health 1982; 52: 307-311.
 • 19. Pender N.J.: Health Promotion in Nursing Practice. Appleton & Lange, Norwalk CT 1987.
 • 20. Norman P., Bennett P.: Health locus of control. W: Conner M., Norman P. (red.): Predicting Health Behaviour: Research and Practice with Social Cognition Models. Open University Press, Buckingham 1996: 62-94.
 • 21. Heszen-Niejodek I.: Psychologiczne problemy chorych somatycznie. W: Strelau J. (red.): Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 3, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000: 513-531.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-72ffb7e3-3be2-4b44-aba9-51e1929e9fa2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.