PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 1 | 1 | 25-33
Article title

Diagnostic problems of acute coronary syndrome in ambulance service

Content
Title variants
PL
Problemy diagnostyczne ostrego zespołu wieńcowego w warunkach zespołu ratownictwa medycznego
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: Acute coronary syndromes are one of the leading causes of death due to cardiovascular diseases. The diagnosis is made on the basis of the clinical picture, ECG record and laboratory tests. Diagnosis of critical myocardial ischemia in pre-hospital conditions is a challenge for emergency medical teams. MATERIAL AND METHODS: In order to determine the level of knowledge and the ability to recognize and deal with patients with acute coronary syndrome tests were carried out among fifty employees of the emergency medical service (doctors, nurses and paramedics) in the region of central Poland. Statistical analysis was carried out using the normality test of the Shapiro-Wilk distribution and non-parametric chi-square test of independence. The results were considered significant at the level p < 0,05. RESULTS: In the field of diagnostics, doctors obtained the result of 73.20% (SD ± 32.23), paramedics: 52.00% (SD ± 24.51), and nurses: 30.00% (SD ± 13.75). Correct treatment was best implemented by paramedics who obtained an average of 51.11% (SD ± 34.98). In turn, doctors gave 49.33% (SD ± 39.05) correct answers, and nurses 43.22% (SD ± 34.17). There was no statistical dependence of the test results on the profession (ᵡ² = 1.13; p> 0.05), nor being the head of the emergency medical team (ᵡ² = 0,43; p>0,05). CONCLUSIONS: The level of preparation of ambulance service personnel in the field of identifying and dealing with patients with suspected acute coronary syndrome is insufficient. Further research is indicated indicating the greatest substantive deficiencies of emergency doctors, paramedics and emergency nurses to implement the necessary professional development.
PL
WSTĘP: Ostre zespoły wieńcowe są jedną z głównych przyczyn zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Diagnozę stawia się na podstawie obrazu klinicznego, zapisu ekg oraz badań laboratoryjnych. Rozpoznanie krytycznego niedokrwienia mięśnia sercowego w warunkach przedszpitalnych stanowi wyzwanie dla zespołów ratownictwa medycznego. MATERIAŁ I METODY: W celu określenia poziomu wiedzy i umiejętności rozpoznawania oraz postępowania z pacjentem z ostrym zespołem wieńcowym przeprowadzono testy wśród pięćdziesięciu pracowników systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych) w rejonie centralnej Polski. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą testu normalności rozkładu Shapiro-Wilka oraz testu nieparametrycznego chi-kwadrat niezależności. Wyniki uznano za istotne na poziomie p < 0,05. WYNIKI: W zakresie diagnostyki lekarze uzyskali wynik 73,20% (SD ± 32,23), ratownicy medyczni: 52,00% (SD ± 24,51), a pielęgniarki: 30,00% (SD ± 13,75). Poprawne postępowanie najlepiej potrafili wdrożyć ratownicy medyczni, którzy uzyskali średnią 51,11% (SD ± 34,98). Z kolei lekarze udzielili 49,33% (SD ± 39,05) poprawnych odpowiedzi, zaś pielęgniarki 43,22% (SD ± 34,17). Nie wykazano zależności statystycznej wyników testu z wykonywanym zawodem (ᵡ² = 1,13; p>0,05), ani pełnieniem funkcji kierownika zespołu ratownictwa medycznego (ᵡ² = 0,43; p>0,05). WNIOSKI: Poziom przygotowania personelu zespołów ratownictwa medycznego w zakresie rozpoznawania i postępowania z pacjentem z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego jest niewystarczający. Wskazane są dalsze badania wskazujące na największe braki merytoryczne lekarzy systemu, ratowników medycznych i pielęgniarek systemu, aby wdrożyć niezbędne doskonalenie zawodowe.
Discipline
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
25-33
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-72a04bbc-df4b-4cfd-a3ca-4058cf8e11fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.