PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 65 | 1-2 | 33–37
Article title

Back Pain in Adolescent with Idiopathic Scoliosis

Content
Title variants
PL
Ból pleców u młodzieży ze skoliozą idiopatyczną
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
INTRODUCTION Idiopathic scoliosis (IS) is referred as a cause of a back pain in adults, probably on the basis of spinal overload and degeneration. Back pain in children and youths has been assessed only occasionally. The aim of the study was to determine the occurrence of back pain in adolescent with IS. MATERIAL AND METHODS Poll assessment and medical documentation analysis of 70 patients (65F and 5M) with IS was conducted. Mean age was 15 years (SD = 1.7), mean value of body mass index (BMI) was 18.7 (SD = 2.3), mean Cobb angle 26.4° (SD = 13.8), apical vertebra rotation (AVR) 13.4° (SD = 8.2), thoracic kyphosis 26.1° (SD = 12.2), lumbar lordosis 33° (SD = 9.4) lower limbs discrepancy 0.29 cm (SD = 0.64). Intensity of back pain was evaluated by visual analogue scale (VAS). RESULTS Back pain was present in 2/3 of subjects (65.7%). Intensity of pain was 1–7 points of VAS (mean 3.3, SD = 1.6). Pain arose usually in static positions. Cobb angle correlated positively with intensity of pain, reaching level of statistical signifi cance (r = 0.24, p < 0.05). No signifi cant correlation between AVR and pain severity was also observed (r = 0.13, p > 0.05), as well as between BMI and pain (r = 0.2, p > 0.05). Thoracic kyphosis (r = -0.2, p > 0.05), lumbar lordosis (r = -0.21, p > 0.05) and abbreviation of lower limb (r = -0.19, p > 0.05) revealed negative, insignifi cant correlation with intensity of pain. CONCLUSIONS Back pain occurs commonly in youths with idiopathic scoliosis. Statistically signifi cant positive relation between severity of back pain and Cobb angle was observed. Patients with IS and back pain should be diagnosed against other possible spine pathology.
PL
WSTĘP Skolioza idiopatyczna (IS) jest częstą przyczyną występowania dolegliwości bólowych w dojrzałym wieku, prawdopodobnie na tle zmian przeciążeniowych oraz zwyrodnieniowych. Bóle grzbietu u dzieci i młodzieży znacznie rzadziej są przedmiotem badań. Celem pracy było określenie częstości występowania bólów grzbietu u młodzieży z IS. MATERIAŁ I METODY Przeprowadzono badanie ankietowe i poddano analizie dokumentację medyczną 70 pacjentów z IS (65 K i 5 M). Średnia wieku wyniosła 15 lat (SD = 1,7), średnia wartość wskaźnika masy ciała (BMI) 18,7 (SD = 2,3), kąta skrzywienia według Cobba 26,4° (SD = 13,8), kąta rotacji radiologicznej kręgu szczytowego (AVR) 13,4° (SD = 8,2), kifozy piersiowej 26,1° (SD = 12,2), lordozy lędźwiowej 33° (SD = 9,4), różnica długości czynnościowej kończyn dolnych 0,29 cm (SD = 0,64). Stopień nasilenia dolegliwości bólowych grzbietu określono za pomocą wzrokowej skali analogowej (VAS). WYNIKI Bóle grzbietu występowały u 2/3 badanych (65,7%). Stopień nasilenia bólu wahał się w zakresie 1–7 pkt VAS (średnio 3,3, SD = 1,6). Ból występował zwykle w pozycjach statycznych. Wielkość kąta Cobba korelowała dodatnio z nasileniem bólu, osiągając poziom istotności statystycznej (r = 0,24, p < 0,05). Zaobserwowano także słabą, nieistotną statystycznie korelację pomiędzy wielkością AVR i nasileniem dolegliwości bólowych (r = 0,13, p > 0,05) oraz BMI i nasileniem dolegliwości (r=0,2, p > 0,05). Wartości kifozy piersiowej (r = -0,2, p > 0,05), lordozy lędźwiowej (r = -0,21, p > 0,05) oraz skrótu kończyny dolnej (r = -0,19, p > 0,05) korelowały słabo ujemnie z nasileniem dolegliwości bólowych, również nie osiągając poziomu istotności statystycznej. WNIOSKI Dolegliwości bólowe grzbietu występują powszechnie wśród młodzieży z skoliozą idiopatyczną. Zaobserwowano istotną statystycznie zależność między nasileniem dolegliwości bólowych grzbietu a wielkością kąta Cobba. Pacjenci ze skoliozą idiopatyczną i bólem pleców powinni podlegać dalszej diagnostyce w celu wykluczenia innych przyczyn dolegliwości.
Discipline
Year
Volume
65
Issue
1-2
Pages
33–37
Physical description
Contributors
 • Department of Medical Rehabilitation, School of Health Care, Medical University of Silesia in Katowice
 • Department of Medical Rehabilitation School of Health Care Medical University of Silesia in Katowice Ziolowa St 45/47, 40-635 Katowice, Poland Phone/fax 32 252 43 70
 • Department of Medical Rehabilitation, School of Health Care, Medical University of Silesia in Katowice
References
 • 1. Dobosiewicz K. Niespecyfi czny ból kręgosłupa u dzieci i młodzieży – uwarunkowania biomechaniczne, neurofi zjologiczne oraz psychospołeczne. [Back pain with non organic cause – biomechanical, neurophysiological and psychosocial determinants.] Neurol. Dziec. 2006; 30(15): 51–57. http://www.ptnd. pl/nd/nd00.php?id=8 (state on February 2010).
 • 2. Petersen S., Brulin C., Bergström E, Reccurent pain symptoms in young school children are often multiple. Pain 2006; 121: 145–150.
 • 3. Masiero S., Carraro E., Celia A., Sarto D., Ermani M. Prevalence of nonspecifi c low back pain in schoolchildren aged between 13 and 15 years. Acta Paediatr. 2008; 97(2): 212–216.
 • 4. Lebkowski W.J. Bole krzyża u osób młodych i młodocianych. [Back pain in teenagers and young adults.] Pol. Merkur. Lek. 1997; 2(8): 111–112.
 • 5. Edgar M.A. The natural history of unfused scoliosis. Orthopedics 1987; 10(6): 931–939.
 • 6. Ramirez N., Johnston C.E., Browne R.H. The prevalence of back pain in children who have idiopathic scoliosis. J. Bone. Joint. Surg. Am. 1997; 79(3): 364–368.
 • 7. Głowacki M., Kotwicki T., Pucher A. Skrzywienie kręgosłupa. [Scoliosis.] In: Marciniak W., Szulc A. (Ed.): Wiktora Degi Ortopedia i Rehabilitacja. Wiktor Dega’s Orthopedics and Rehabilitation. PZWL, Warszawa 2003: pp.68–111.
 • 8. Jackson R., Simmons E., Stripinis D. Coronal and sagittal plane spinal deformities correlating with back pain and pulmonary function in adult idiopathic scoliosis. Spine 1989; 14(12): 1391–1397.
 • 9. Weinstein S.L., Dolan L.A., Spratt K.F., Peterson K.K., Spoonamore M.J., Ponseti I.V. Health and function of patients with untreated idiopathic scoliosis: a 50-year natural history study. JAMA 2003; 289(5): 559–567.
 • 10. Parsch D., Gärtner V., Brocai D.R., Carstens C., Schmitt H. Sports activity of patients with idiopathic scoliosis at longterm follow-up. Clin. J. Sport. Med. 2002, 12(2), 95–98.
 • 11. Weiss H.R., Verres Ch., Steff an K., Heckel I.: Scoliosis and Pain – is there any Relationship? In: Stokes I.A.F. (Ed.): Research into Spinal Deformities 2. IOS Press, Amsterdam- Berlin-Oxford-Tokyo-Washington DC 1999: pp.293–296.
 • 12. Gremeaux V., Casillas J.M., Fabbro- Peray P., Pelissier J., Herisson C., Perennou D. Analysis of low back pain in adults with scoliosis. Spine 2008; 33(4): 402–405.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7284af70-e2b8-404d-b9bc-5ae351d20641
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.