PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 8 | 1 | 37-39
Article title

Diagnostyka ultrasonograficzna porodu przedwczesnego

Content
Title variants
EN
Ultrasound diagnosis of preterm labor
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Progress in basic science as well as the dynamic development of medical equipment contributed substantially to the knowledge and understanding of the pathogenesis of preterm labour, which, together with the improvement of neonatal care, contribute to the reduction of infant mortality. Paper discusses the common causes of premature birth, and shows the possibilities of modern ultrasound in the diagnosis and its impact on further proceedings in these cases. Among the most common causes of premature birth include: obstetric infections of urogenital system, autoimmune diseases, cervical incompetence, congenital uterine abnormalities, fibroids, multiple pregnancy, polyhydramnios, oligohydramnios, fetal defects, pregnancy induced hypertension and eclampsia, abnormal location of the placenta, premature rupture of membranes. Modern ultrasound techniques are extremely important both in the emergence of high‑risk groups and the selection of appropriate treatment and monitoring its effectiveness. These studies include ultrasound of uterus, uterine cavity and cervix 2D and 3D presentation as well as elastography. Furthermore, assessment of uteroplacental‑fetal perfusion can select a high risk of developing pregnancy‑induced hypertension, fetal hypotrophy and the early detection of intrauterine hypoxia. In many cases it allows appropriate treatment as well as carefully and safely monitor the further course of pregnancy, and in due time decide to complete the pregnancy. Authors believe that the prevention of preterm birth should be a multistage, and ultrasonography together with the identification of patients at increased risk is an extremely important part of secondary prevention.
PL
Zarówno postęp w naukach podstawowych, jak i dynamiczny rozwój aparatury przyczyniły się znacznie do poznania i zrozumienia patogenezy porodu przedwczesnego, co wraz z poprawą opieki neonatologicznej prowadzi do obniżenia umieralności noworodków. W pracy omówiono najczęstsze przyczyny porodu przedwczesnego oraz przedstawiono możliwości nowoczesnej ultrasonografii w diagnostyce i jej wpływ na dalsze postępowanie w tych przypadkach. Do najczęstszych przyczyn porodu przedwczesnego zalicza się między innymi: obciążony wywiad położniczy, zakażenia układu moczowo‑płciowego, nieprawidłowości autoimmunologiczne, niewydolność cieśniowo‑szyjkową, wady macicy, mięśniaki, ciążę wielopłodową, wielowodzie, małowodzie, wady płodu, ciężką gestozę ze stanem przedrzucawkowym, nieprawidłową lokalizację łożyska, przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego. Nowoczesne techniki ultrasonograficzne mają ogromne znaczenie zarówno dla wyłonienia grup podwyższonego ryzyka, jak i wyboru odpowiedniego leczenia i monitorowania jego skuteczności. Do badań tych należy zaliczyć ultrasonografię trzonu, jamy i szyjki macicy w prezentacji 2D i 3D oraz elastografię. Ponadto ocena perfuzji maciczno‑łożyskowo‑płodowej pozwala wyselekcjonować ciąże wysokiego ryzyka rozwoju nadciśnienia indukowanego ciążą, hipotrofii płodu, a także wcześnie wykryć niedotlenienie wewnątrzmaciczne. W wielu przypadkach umożliwia to zastosowanie odpowiedniego leczenia, a także wnikliwe i bezpieczne monitorowanie dalszego przebiegu ciąży, a w odpowiednim momencie podjęcie decyzji o jej ukończeniu. Autorzy uważają, że profilaktyka porodów przedwczesnych powinna być wieloetapowa, a ultrasonografia, będąc niezbędnym narzędziem diagnostycznym w tych przypadkach, wraz z identyfikacją pacjentek z podwyższonym ryzykiem stanowi niezwykle istotny element profilaktyki wtórnej.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
37-39
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki
author
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki
References
 • 1. Novy M.J., McGregor J.A., Iams J.D.: New perspectives on the prevention of extreme prematurity. Clin. Obstet. Gynecol. 1995; 38: 790-808.
 • 2. Enkin M., Keirse M.J.N.C., Renfrew M., Neilson J.: A Guide to Effective Care in Pregnancy and Childbirth. Oxford University Press, 1995: 22-27, 1l4, 162-163.
 • 3. Hoffman H.J., Bakketeig L.S.: Risk factors associated with the occurrence of preterm birth. Clin. Obstet. Gynecol. 1984; 27: 539-552.
 • 4. McPheeters M.L., Miller WC., Hartmann K.E. i wsp.: The epidemiology of threatened preterm labor: a prospective cohort study. Am. J. Obstet. Gynecol. 2005; 192: 1325-1329; discussion 1329-1330.
 • 5. Goldenberg R.L., Iams J.D., Mercer B.M. i wsp.; National Institute of Child Health and Human Development Maternal-Fetal Medicine Units Network: What we have learned about the predictors of preterm birth . Semin . Perinatol. 2003; 27: 185-193.
 • 6. Klimek R., Czajka R: Poród przedwczesny. W: Szymański W. (red.): Rudolfa Klimka położnictwo. dReAM Publ. Comp. Inc., Kraków 1999: 339-370.
 • 7. Preis K., Świątkowska-Freund M., Pankrac Z.: Zastosowanie elastografii w ocenie szyjki macicy przed indukcją porodu. Ginekol. Pol. 2010; 81: 757-761.
 • 8. Świątkowska-Freund M., Preis K., Pankrac Z.: Ultrasound elastography in assessment of uterine cervical consistence during pregnancy Archives of Perinatal Medicine 2010; 16: 175-177.
 • 9. Veille J.C., Penry M.: Effects of maternal administration of 3% carbon dioxide on umbilical artery and fetal renal and middle cerebral artery Doppler waveforms Am J. Obstet. Gynecol. 1992; 167: 1668-1671.
 • 10. Arduini D., Rizzo G.: Prediction of fetal outcome in small for gestational age fetuses: comparison of Doppler measurements obtained from different fetal vessels J. Perinat. Med. 1992; 20: 29-38.
 • 11. Fuchs T., Zalewski J., Zimmer M. i wsp.: Ocena współczynników mózgowo-łożyskowych w ciążach powikłanych wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu płodu i ich korelacja ze stanem pourodzeniowym noworodków. Ginekol. Pol. 2000; 71: 304-310.
 • 12. Campbell S., Diaz-Recasens J., Griffin D.R i wsp.: New doppler technique for assessing uteroplacental blood flow. Lancet 1983; 26: 675-677.
 • 13. A randomised controlled trial of Doppler ultrasound velocimetry of the umbilical artery in low risk pregnancies. Doppler French Study Group. Br. J. Obstet. Gynaecol. 1997; 104: 419-424.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7207b33b-d5cc-413c-8508-d3e9d67c7c85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.