PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2005 | 5 | 3 | 200-208
Article title

Stan padaczkowy. Obraz kliniczny i postępowanie

Content
Title variants
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Status epilepticus (SE) is a life-threatening emergency in which continuous or recurrent seizures, lasting more than 30 minutes without full recovery of consciousness between seizures occur. Seizures activity lasts more than 60 minutes and fails to respond to appropriate first-line drug treatment in refractory SE. SE is divided into convulsive and non-convulsive. It may occur in the patients with epilepsy (with low antiepileptic drug serum level), or it may be a symptom of acute (organic or metabolic) lesion of CNS. Management in SE should provide: regular functioning of the respiratory and cardiovascular systems, suppressing seizure activity, compensating metabolic disturbance and then diagnosis and casual treatment. The benzodiazepines followed by phenytoin are the first-line drug. Next, other drugs and finally general anesthesia with using barbiturate or unbarbiturate anesthetic agents. EEG performs an important part in diagnosis and monitoring of SE, especially in refractory SE, where medications are administered to achieve a burst suppression pattern on EEG. Every epileptic seizure, lasting more than 10 minutes, should be considered as a potential status epilepticus.
PL
Stan padaczkowy (SP) jest stanem zagrożenia życia, w którym występują ciągłe lub powtarzające się napady padaczkowe trwające powyżej 30 minut, pomiędzy którymi pacjent nie odzyskuje w pełni świadomości. W opornym SP aktywność napadowa utrzymuje się powyżej 60 minut i nie odpowiada na leczenie lekami 1. rzutu. SP klinicznie dzielimy na drgawkowy i niedrgawkowy. Może wystąpić u pacjentów z padaczką (przyczyną często jest niski poziom leków przeciwpadaczkowych w surowicy) lub być objawem ostrego (organicznego lub metabolicznego) uszkodzenia OUN. Postępowanie w SP polega na zapewnieniu prawidłowej czynności układów oddechowego i krążenia, opanowaniu wyładowań napadowych, wyrównaniu zaburzeń metabolicznych oraz rozpoznaniu i leczeniu przyczyny. Lekami 1. rzutu są podawane dożylnie benzodiazepiny, a następnie fenytoina. W przypadku braku efektu zaleca się inne leki, a ostatecznie znieczulenie ogólne przy użyciu barbituranów lub niebarbituranowych środków anestetycznych. Badanie EEG odgrywa ważną rolę w rozpoznaniu i monitorowaniu SP – szczególnie opornego, gdzie leki podajemy do uzyskania burst suppression pattern. Każdy napad padaczkowy trwający powyżej 10 minut powinien być traktowany jako potencjalny stan padaczkowy.
Year
Volume
5
Issue
3
Pages
200-208
Physical description
Contributors
author
 • Katedra i Klinika Neurologii ŚAM, ul. 3-go Maja 13/15, 41-800 Zabrze, tel. (0*32) 370 45 84
 • Katedra i Klinika Neurologii ŚAM, ul. 3-go Maja 13/15, 41-800 Zabrze, tel. (0*32) 370 45 84
References
 • 1. DeLorenzo R.J., Towne A.R., Pellock J.M., Ko D.: Status epilepticus in children, adults, and the elderly. Epilepsia 1992; 33 (supl. 4): S15-S25.
 • 2. Roberts M.R., Eng-Bourquin J.: Status epilepticus in children. Emerg. Med. Clin. North Am. 1995; 13: 489-507.
 • 3. Treiman D.M.: Current treatment strategies in selected situations in epilepsy. Epilepsia 1993; 34 (supl. 5): S17--S23.
 • 4. Working Group on Status Epilepticus.: Treatment of convulsive status epilepticus. Recommendations of the Epilepsy Foundation of America’s Working Group on Status Epilepticus. JAMA 1993; 270: 854-859.
 • 5. Lowenstein D.H., Bleck T., Macdonald R.L.: It’s time to revise the definition of status epilepticus. Epilepsia 1999: 40: 120-122.
 • 6. Maytal J.: The management of status epilepticus in children. Children’s Hospital Quarterly 1992; 3: 255-263.
 • 7. Shorvon S.: Status Epilepticus: Its Clinical Features and Treatment in Children and Adults. Cambridge University Press, Cambridge 1994.
 • 8. Bleck T.P.: Advances in the management of refractory status epilepticus. Crit. Care Med. 1993; 21: 955-957.
 • 9. Treiman D.M., Meyers PD., Walton N.Y. i wsp.: A comparison of four treatments for generalized convulsive status epilepticus. Veterans Affairs Status Epilepticus Cooperative Study Group. N. Engl. J. Med. 1998; 339: 792-798.
 • 10. Mayer S.A., Claassen J., Lokin J. i wsp.: Refractory status epilepticus: frequency, risk factors, and impact on outcome. Arch. Neurol. 2002; 59: 205-210.
 • 11. Yaffe K., Lowenstein D.H.: Prognostic factors of pentobarbital therapy for refractory generalized status epilepticus. Neurology 1993; 43: 895-900.
 • 12. Stecker M.M., Kramer T.H., Raps E.C. i wsp.: Treatment of refractory status epilepticus with propofol: clinical and pharmacokinetic findings. Epilepsia 1998; 39: 18-26.
 • 13. Krishnamurthy K.B., Drislane F.W.: Relapse and survival after barbiturate anesthetic treatment of refractory status epilepticus. Epilepsia 1996; 37: 863-867.
 • 14. Claassen J., Hirsch L.J., Emerson R.G. i wsp.: Continuous EEG monitoring and midazolam infusion for refractory nonconvulsive refractory status epilepticus. Neurology 2001; 57: 1036-1042.
 • 15. Fountain N.B.: Status epilepticus: risk factors and complications. Epilepsia 2000; 41 (supl. 2): S23-S30.
 • 16. Hauser WA.: Status epilepticus: epidemiologic considerations. Neurology 1990; 40 (5 supl. 2): 9-13.
 • 17. Majkowski J., Mazur R., Majkowska-Zwolińska B. i wsp.: Występowanie i charakterystyka 581 chorych ze stanami padaczkowymi. Prospektywne wieloośrodkowe badania w Polsce w okresie od VI2000 do V 2001 r. Epileptologia 2003; 11: 321-338.
 • 18. Aicardi J., Chevrie J.J.: Consequences of status epilepticus in infants and children. Adv. Neurol. 1983; 34: 115-125.
 • 19. Dunn D.W: Status epilepticus in children: etiology, clinical features, and outcome. J. Child Neurol. 1988; 3:167-173.
 • 20. Phillips S .A., Shanahan R.J.: Etiology and mortality of status epilepticus in children. A recent update. Arch. Neurol. 1989; 46: 74-76.
 • 21. Hauser WA., Cascino G., Hesdorffer D., Logroscino G.: Prognosis of status epilepticus. Status epilepticus: mechanism and management. International Symposium, Santa Monica, Ca 06-08.02.1997.
 • 22. Vignatelli L., Tonon C., D’Alessandro R.; Bologna Group for the Study of Status Epilepticus: Incidence and shortterm prognosis of status epilepticus in adults in Bologna, Italy. Epilepsia 2003; 44: 964-968.
 • 23. Shinnar S., Pellock J.M., Moshe S.L. i wsp.: In whom does status epilepticus occur: age-related differences in children. Epilepsia 1997; 38: 907-914.
 • 24. Coeytaux A., Jallon P.: The difficulty of defining and classifying status epilepticus. Neurophysiol. Clin. 2000; 30: 133-138.
 • 25. Knake S., Rosenow F., Vescovi M. i wsp.: Incidence of status epilepticus in adults in Germany: a prospective, population-based study. Epilepsia 2001; 42: 714-718.
 • 26. Tomson T, Svanborg E., Wedlund J.E.: Nonconvulsive status epilepticus: high incidence of complex partial status. Epilepsia 1986; 27: 276-285.
 • 27. Al Tahan A.: Paradoxic response to diazepam in complex partial status epilepticus. Arch. Med. Res. 2000; 31:101-104.
 • 28. Balslev T, Uldall P, Buchholt J.: Provocation of non-convulsive status epilepticus by tiagabine in three adolescent patients. Eur. J. Paediatr. Neurol. 2000; 4: 169-170.
 • 29. Bang F., Birket-Smith E., Mikkelsen B.: Clonazepam in the treatment of epilepsy. A clinical long-term follow-up study. Epilepsia 1976; 17: 321-324.
 • 30. Sato S., Penry I.K., Dreifuss F.E., Dyken PR.: Clonazepam in the treatment of absence seizures. Neurology 1977; 27: 371.
 • 31. Orłowski J.P., Erenberg G., Lueders H., Cruse R.P.: Hypothermia and barbiturate coma for refractory status epilepticus. Crit. Care Med. 1984; 12: 367-372.
 • 32. Soderfeldt B., Kalimo H., Olsson Y., Siesjo B.K.: Histopathological changes in the rat brain during bicuculline-induced status epilepticus. W: Delgado-Escueta A.V., Wasterlain C.G., Treiman D.M., Porter R.J. (red.): Adv. Neurol. Vol. 34. Status Epilepticus: Mechanisms of Brain Damage and Treatment. Raven Press, New York 1983: 169-175.
 • 33. Meldrum B.S., Brierley J.B.: Prolonged epileptic seizures in primates. Ischemic cell change and its relation to ictal physiological events. Arch. Neurol. 1973; 28: 10-17.
 • 34. Meldrum B.S.: Metabolic factors during prolonged seizures and their relation to nerve cell death. W: Delgado-Escueta A.V, Wasterlain C.G., Treiman D.M., Porter R.J. (red.): Adv. Neurol. Vol. 34. Status Epilepticus: Mechanisms of Brain Damage and Treatment. Raven Press, New York 1983: 261-275.
 • 35. Holmes G.L.: Epilepsy in the developing brain: lessons from the laboratory and clinic. Epilepsia 1997; 38: 12-30.
 • 36. Shorvon S.: Tonic clonic status epilepticus. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1993; 56: 125-134.
 • 37. Hesdorffer D.C., Logroscino G., Cascino G. i wsp.: Risk of unprovoked seizure after acute symptomatic seizure: effect of status epilepticus. Ann. Neurol. 1998; 44: 908-912.
 • 38. White H.S.: The use of neuroprotective agents to prevent cerebral damage caused by status epilepticus: experimental and clinical studies. Epilepsia 2003; 44 (supl. 8): 8-9.
 • 39. GilbertD.L., Gartside P.S., Glauser TA.: Efficacy and mortality in treatment of refractory generalized convulsive status epilepticus in children: a meta-analysis. J. Child Neurol. 1999; 14: 602-609.
 • 40. SahinM., Menache C.C., Holmes G.L., Riviello J.J.: Outcome of severe refractory status epilepticus in children. Epilepsia 2001; 42: 1461-1467.
 • 41. DeLorenzo R.J., Waterhouse E.J., Towne A.R. i wsp.: Persistent nonconvulsive status epilepticus after the control of convulsive status epilepticus. Epilepsia 1998; 39: 833-840.
 • 42. Towne A.R., Waterhouse E.J., Boggs J.G. i wsp.: Prevalence of nonconvulsive status epilepticus in comatose patients. Neurology 2000; 54: 340-345.
 • 43. Niedermeyer E., Sherman D.L., Geocadin R.J. i wsp.: The burst-suppression electroencephalogram. Clin. Electroencephalogr. 1999; 30: 99-105.
 • 44. Van Ness P.C.: Pentobarbital and EEG burst suppression in treatment of status epilepticus refractory to benzodiazepines and phenytoin. Epilepsia 1990; 31: 61-67.
 • 45. Sahin M., Riviello J.J. Jr: Prolonged treatment of refractory status epilepticus in a child. J. Child Neurol. 2001: 16: 147-150.
 • 46. Mirski M.A., Williams M.A., Hanley D.F.: Prolonged pentobarbital and phenobarbital coma for refractory generalized status epilepticus. Crit. Care Med. 1995; 23:400-404.
 • 47. Illievich U.M., Petricek W., Schramm W i wsp.: Electro-encephalographic burst suppression by propofol infusion in humans: hemodynamic consequences. Anesth. Analg. 1993; 77: 155-160.
 • 48. Stockard-Pope J.E., Werner S.S., Bickford R.G.: Atlas of Neonatal Electroencephalography. Raven Press, New York 1992.
 • 49. Holmes G.L., Lombroso C.T.: Prognostic value of background patterns in the neonatal EEG. J. Clin. Neurophysiol. 1993; 10: 323-352.
 • 50. Ortibus E.L., Sum J.M., Hahn J.S.: Predictive value of EEG for outcome and epilepsy following neonatal seizures. Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol. 1996; 98: 175-185.
 • 51. Towne A.R., Pellock J.M., Ko D., DeLorenzo R.J.: Determinants of mortality in status epilepticus. Epilepsia 1994; 35: 27-34.
 • 52. LowensteinD.H., Alldredge B.K.: Status epilepticus at an urban public hospital in 1980s. Neurology 1993; 43 (3 cz. 1): 483-488.
 • 53. Mayer S.A., Claassen J., Lokin J. i wsp.: Refractory status epilepticus: frequency, risk factors, and impact on outcome. Arch. Neurol. 2002; 59: 205-210.
 • 54. Yli-Hankala A., Jantti V: EEG burst-suppression pattern correlates with the instantaneous heart rate under isoflurane anaesthesia. Acta Anaesthesiol. Scand. 1990; 34: 665-668.
 • 55. Osorio I., Reed R.C.: Treatment of refractory generalized tonic-clonic status epilepticus with pentobarbital anesthesia after hight-dose phenytoin. Epilepsia 1989; 30: 464-471.
 • 56. Rashkin M.C., Youngs C., Penovich P: Pentobarbital treatment of refractory status epilepticus. Neurology 1987; 37: 500-503.
 • 57. Steen P.A., Michenfelder J.D.: Mechanisms of barbiturate protection. Anesthesiology 1980; 53: 183-185.
 • 58. Bryson H.M., Fulton B.R., Faulds D.: Propofol. An update of its use in anaesthesia and conscious sedation. Drugs 1995; 50: 513-559.
 • 59. Hantson P., Van Brandt N., Verbeeck R. i wsp.: Propofol for refractory status epilepticus. Intensive Care Med. 1994; 20: 611-612.
 • 60. Borgeat A., Wilder-Smith O.H., Tassonyi E., Suter P.M.: Propofol and epilepsy: time to clarify! Anesth. Analg. 1994; 78: 198-199.
 • 61. Brown LA., Levin G.M.: Role of propofol in refractory status epilepticus. Ann. Pharmacother. 1998; 32:1053-1059.
 • 62. Holmes G.L., Riviello J.J. Jr: Midazolam and pentobarbital for refractory status epilepticus. Pediatr. Neurol. 1999; 20: 259-264.
 • 63. Sahin M., Menache C.C., Holmes G.L., Riviello J.J. Jr: Prolonged treatment for acute symptomatic refractory status epilepticus: outcome in children. Neurology 2003; 61: 398-401.
 • 64. Towne A.R., Garnett L.K., Waterhouse E.J. i wsp.: The use of topiramate in refractory status epilepticus. Neurology 2003; 60: 332-334.
 • 65. Gorman D.G., Shields WD., Shewmon D A. iwsp.: Neurosurgical treatment of refractory status epilepticus. Epilepsia 1992; 33: 546-549.
 • 67. Kellinghaus C., Loddenkemper T., Moddel G. i wsp.: Electric brain stimulation for epilepsy therapy. Nervenarzt 2003: 74: 664-676.
 • 68. Holtkamp M., Masuhr F., Harms L. i wsp.: The management of refractory generalised convulsive and complex partial status epilepticus in three European countries: a survey among epileptologists and critical care neurologists. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2003; 74: 1095-1099.
 • 69. Engel J. Jr, Ludwig B.I., Fetell M.: Prolonged partial complex status epilepticus: EEG and behavioral observations. Neurology 1978; 28 (9 cz. 1): 863-869.
 • 70. Krumholz A., Sung G.Y., Fisher R.S. iwsp.: Complex partial status epilepticus accompanied by serious morbidity and mortality. Neurology 1995; 45: 1499-1504.
 • 71. Lowenstein D.H., Aminoff M.J., Simon R.P.: Barbiturate anesthesia in the treatment of status epilepticus: clinical experience with 14 patients. Neurology 1988; 38: 395-400.
 • 72. Kaplan P.W.: Assessing the outcomes in patients with non-convulsive status epilepticus: nonconvulsive status epilepticus is underdiagnosed, potentially overtreated, and confounded by comorbidity. J. Clin. Neurophysiol. 1999; 16: 341-352.
 • 73. Aminoff M.J.: Do nonconvulsive seizures damage the brain? - No. Arch. Neurol. 1998; 55: 119-120.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-71652be9-18ab-4d73-ac0c-4b1bac0feef9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.