PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 7 | 4 | 248-255
Article title

Porównanie chemioterapii neoadiuwantowej z odroczonym zabiegiem cytoredukcyjnym z operacją pierwotną i następową chemioterapią uzupełniającą w leczeniu chorych z rozpoznaniem raka jajnika w III stopniu zaawansowania

Content
Title variants
EN
Neoadjuvant chemotherapy with delayed cytoreductive surgery vs. primary surgery with adjuvant chemotherapy in the treatment of patients with FIGO stage III ovarian cancer
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Treatment outcome in patients with ovarian cancer are still unsatisfactory, mainly due to considerably advanced stage of disease at diagnosis. Patients not eligible for primary cytoreductive surgery increasingly frequently undergo neoadjuvant chemotherapy. Aim of paper: The aim of this paper was to assess treatment outcome in patients with FIGO stage III ovarian cancer undergoing standard treatment (primary cytoreductive surgery with subsequent paclitaxel- and platinum analog-based chemotherapy) compared with neoadjuvant chemotherapy with delayed cytoreductive surgery. Analysis encompassed early and late treatment outcomes and complications in both groups. Material and method: Analysis included patients with FIGO stage III ovarian cancer, treated at the Department of Female Genital Tumors at the Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology in Warsaw, since 2003 thru 2005. Original group of 86 patients meeting inclusion criteria was subdivided into subgroups, depending on treatment protocol implemented. Control group included 45 patients after primary optimal cytoreduction and complementary chemotherapy. Study group included 26 patients receiving neoadjuvant chemotherapy with delayed surgery. Results: Mean follow-up was 38.5 months. A noticeable initial intergroup difference consisted in higher incidence of ascites and higher baseline titer of CA-125 in the neoadjuvant chemotherapy group. Surgery was considered radical in 63.4% of patients undergoing primary surgery and in 80.8% of those operated on after 3 cycles of chemotherapy. Delayed surgery was associated with a significantly lower blood loss. Therapeutic response and progression-free or recurrence-free survival did not differ in both groups. Conclusions: Neoadjuvant chemotherapy with delayed cytoreductive surgery in many cases improves the outlook of initially inoperable patients.
PL
Wstęp: Wyniki leczenia chorych z rakiem jajnika są wciąż niezadowalające, głównie ze względu na zwykle znaczne zaawansowanie choroby. U pacjentek niekwalifikujących się do pierwotnego zabiegu cytoredukcyjnego coraz częściej stosowana jest chemioterapia neoadiuwantowa. Cel pracy: Celem pracy była ocena wyników leczenia chorych z rakiem jajnika w III stopniu zaawansowania leczonych standardowo (pierwotny zabieg cytoredukcyjny z chemioterapią uzupełniającą zawierającą paklitaksel z analogiem platyny) oraz chemioterapią neoadiuwantową z odroczonym zabiegiem cytoredukcyjnym. Analizie poddano wyniki bezpośrednie i odległe leczenia oraz powikłania w obu grupach. Materiał i metody: Do analizy wybrano chore z rakiem jajnika w III stopniu zaawansowania leczone w Klinice Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie w latach 2003-2005. Z grupy 86 chorych spełniających kryteria włączenia wydzielono podgrupy w zależności od przebytego leczenia. Do grupy kontrolnej zaliczono 45 chorych po pierwotnej optymalnej cytoredukcji i chemioterapii uzupełniającej. Do grupy badanej włączono 26 chorych otrzymujących chemioterapię neoadiuwantową z zabiegiem odroczonym. Wyniki: Średni czas obserwacji wyniósł 38,5 miesiąca. Widoczną różnicę wyjściową pomiędzy grupami stanowiło częstsze występowanie wodobrzusza w grupie poddanej chemioterapii neoadiuwantowej oraz wyższe wyjściowe miano CA-125. Zabieg pierwotny był radykalny u 63,4% operowanych pierwotnie i u 80,8% operowanych po 3 cyklach chemioterapii. Zabieg odroczony wiązał się ze znamiennie mniejszą utratą krwi. Odpowiedź na zakończenie leczenia oraz czas do progresji lub wznowy choroby nie różniły się w obu grupach. Wnioski: Chemioterapia neoadiuwantowa z odroczonym zabiegiem cytoredukcyjnym w wielu przypadkach pozwala na wyrównanie szans chorych pierwotnie nieoperacyjnych.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
248-255
Physical description
Contributors
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. W. Roentgena 5, 02-781 Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. doc. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. doc. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. doc. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
author
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Szpital Specjalistyczny, Oddział Położniczo-Ginekologiczny, al. Jana Pawła II 120 A, 07-400 Ostrołęka, tel.: 29 765 18 47. Ordynator: lek. med. Jerzy Piątek
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. doc. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. doc. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
References
 • 1. Griffiths C.T.H.: Surgical resection of tumor bulk in the primary treatment of ovarian carcinoma. Natl Cancer Inst. Monogr. 1975; 42: 101-104.
 • 2. Ozols R.F., Bundy B.N., Greer B.E. i wsp.; Gynecologic Oncology Group: Phase III trial of carboplatin and pacli-taxel compared with cisplatin and paclitaxel in patients with optimally resected stage III ovarian cancer: a Gynecologic Oncology Group study. J. Clin. Oncol. 2003; 21: 3194-3200.
 • 3. Chi D.S., Eisenhauer E.L., Lang J. i wsp.: What is the optimal goal of primary cytoreductive surgery for bulky stage IIIC epithelial ovarian carcinoma (EOC)? Gynecol. Oncol. 2006; 103: 559-564.
 • 4. Markman M.: Concept of optimal surgical cytoreduction in advanced ovarian cancer: a brief critique and a call for action. J. Clin. Oncol. 2007; 25: 4168-4170.
 • 5. van der Burg M. E., van Lent M., Buyse M. i wsp.: The effect of debulking surgery after induction chemotherapy on the prognosis in advanced epithelial ovarian cancer. Gynecological Cancer Cooperative Group of the European Organization for Research and Treatment of Cancer. N. Engl. J. Med. 1995; 332: 629-634.
 • 6. Kang S., Nam B. H.: Does neoadjuvant chemotherapy increase optimal cytoreduction rate in advanced ovarian cancer? Meta-analysis of 21 studies. Ann. Surg. Oncol. 2009; 16: 2315-2320.
 • 7. Rose P. G., Nerenstone S., Brady M. F. i wsp.: Gynecologic Oncology Group: Secondary surgical cytoreduction for advanced ovarian carcinoma. N. Engl. J. Med. 2004; 351: 2489-2497.
 • 8. Bristow R.E., Eisenhauer E.L., Santillan A., Chi D.S.: Delaying the primary surgical effort for advanced ovarian cancer: a systematic review of neoadjuvant chemotherapy and interval cytoreduction. Gynecol. Oncol. 2007; 104: 480-490.
 • 9. Pecorelli S., Odicino F., Favalli G.: Interval debulking surgery in advanced epithelial ovarian cancer. Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. 2002; 16: 573-583.
 • 10. Vergote I.,Tropé C.G., Amant F. i wsp.: EORTC-GCG/ NCIC-CTG randomised trial comparing primary debulking surgery with neoadjuvant chemotherapy in stage IIIC-IV ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer (OVCA). 12th Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society - IGCS, October 25-28, 2008, Bangkok, Thailand.
 • 11. Fader A. N., Rose P. G.: Role of surgery in ovarian carcinoma. J. Clin. Oncol. 2007; 25: 2873-2883.
 • 12. Onda T., Matsumoto K., Shibata T. i wsp.; Japan Clinical Oncology Group: Phase III trial of upfront debulking surgery versus neoadjuvant chemotherapy for stage III/IV ovarian, tubal and peritoneal cancers: Japan Clinical Oncology Group Study JCOG0602. Jpn. J. Clin. Oncol. 2008; 38: 74-77.
 • 13. Kumar L., Hariprasad R., Kumar S. i wsp.: Neoadjuvant chemotherapy (NACT) followed by interval debulking surgery versus upfront surgery followed by chemotherapy (CT) in advanced epithelial ovarian carcinoma (EOC): a prospective randomized study - Interim results. ASCO 2007; Abstract 5531.
 • 14. Bristow R.E., Chi D.S.: Platinum-based neoadjuvant chemotherapy and interval surgical cytoreduction for advanced ovarian cancer: a meta-analysis. Gynecol. Oncol. 2006; 103: 1070-1076.
 • 15. Tangjitgamol S., Manusirivithaya S., Laopaiboon M., Lumbiganon P.: Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer. Cochrane Database Syst. Rev. 2009: (1): CD006014.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-713ef0b1-1e6b-4971-bb39-40b15fe3f2fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.