PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 2 | 61–67
Article title

Idiopatyczne nadciśnienie śródczaszkowe – efekty odległe, ze szczególną oceną wpływu choroby na funkcje wzrokowe pacjentów

Content
Title variants
EN
Idiopathic intracranial hypertension: long-term follow-up and impact on patients’ visual function with a literature review
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Aim: The aim of the study was a long-term observation (particularly in terms of visual function) of patients hospitalised at the Neurology Department of St. Adalbert Hospital in Gdańsk, Poland, due to an episode of idiopathic intracranial hypertension. Material and methods: The Department’s archives held records of 13 cases of idiopathic intracranial hypertension treated from 2007 to 2015. The retrospectively retrieved data concerned: age, sex, height, weight, comborbidities, symptoms of idiopathic intracranial hypertension, neurological abnormalities, fundoscopy findings, vision field, brain magnetic resonance findings, visual evoked potentials and employed treatment. Eleven patients reported for a follow-up examination, and 6 patients completed it. The patients were examined neurologically and ophthalmologically with fundoscopy, visual field test, visual acuity and visual evoked potentials. The results were compared with the disease history data. The follow-up period lasted 4–47 months. Results: Nine of 11 patients were females. In 2 of them, the initial diagnosis was revised, and 3 did not complete all procedures. Six patients were included in the analysis. The most common complain upon admission was headache and tunnel vision. Brain magnetic resonance imaging scans revealed changes characteristic of idiopathic intracranial hypertension in 5 patients. Therapeutic drainage of cerebrospinal fluid was performed in all the patients, and all of them were treated with acetazolamide. Visual disturbances (visual field loss or impaired visual evoked potentials) persisted in 3 patients. Significant risk factors for idiopathic intracranial hypertension in the analysed group were: female sex, increased body mass index and reproductive age. Permanent vision impairment was observed in patients who required more intensive treatment. Conclusion: Weight gain is a significant risk factor for poor outcome. Visual field assessment and fundoscopy seem to be superior than visual acuity in the monitoring of disease activity.
PL
Cel: Celem pracy była długofalowa ocena stanu chorych, w szczególności funkcji wzrokowych, po przebyciu epizodu idiopatycznego nadciśnienia śródczaszkowego, hospitalizowanych na Oddziale Neurologicznym Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku. Materiał i metody: W archiwum od 2007 do 2015 roku znaleziono 13 przypadków idiopatycznego nadciśnienia śródczaszkowego. Retrospektywnie, z dostępnych historii choroby, uzyskano informacje dotyczące: wieku, płci, wzrostu, wagi, obciążeń internistycznych, objawów idiopatycznego nadciśnienia śródczaszkowego, odchyleń w badaniu neurologicznym, badaniu dna oczu, pola widzenia, rezonansu magnetycznego mózgowia, wzrokowych potencjałów wywołanych oraz zastosowanej terapii. Na badanie kontrolne zgłosiło się 11 chorych, a 6 je ukończyło. Pacjentów zbadano neurologicznie oraz wykonano badanie ostrości wzroku, pola widzenia, dna oczu oraz wzrokowych potencjałów wywołanych. Otrzymane dane porównano z informacjami z historii choroby. Okres obserwacji wynosił 4–47 miesięcy. Wyniki: W grupie 11 chorych było 9 kobiet oraz 2 mężczyzn. U 2 kobiet podczas kontroli zmieniono rozpoznanie, 3 pacjentów nie ukończyło badania. Sześciu chorych włączono do dalszych analiz. Najczęściej zgłaszanym objawem przy przyjęciu na Oddział były bóle głowy oraz tunelowe zaburzenia w polu widzenia. W badaniu rezonansu magnetycznego mózgowia 5 chorych miało zmiany typowe dla idiopatycznego nadciśnienia śródczaszkowego. U wszystkich pacjentów wykonano terapeutyczny upust płynu mózgowo-rdzeniowego i włączono acetazolamid. U 3 pacjentów utrzymywały się zaburzenia funkcji wzrokowych (ubytki w polu widzenia lub nieprawidłowy wynik badania wzrokowych potencjałów wywołanych). Istotnymi czynnikami ryzyka rozwoju idiopatycznego nadciśnienia śródczaszkowego w badanej grupie były płeć żeńska, wzrost wskaźnika masy ciała oraz wiek reprodukcyjny. W badanej grupie przetrwałe zaburzenia widzenia wystąpiły u chorych wymagających intensywniejszego leczenia odwadniającego. Wnioski: Wzrost masy ciała jest istotnym czynnikiem pogarszającym rokowanie. Ocena dna oczu oraz badanie pola widzenia wydają się lepszymi parametrami do monitorowania aktywności choroby niż ocena ostrości widzenia.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
2
Pages
61–67
Physical description
Contributors
 • Neurology Department, Copernicus PL, St. Adalbert Hospital, Gdańsk, Poland; Department of Neurological and Psychiatric Nursing, Medical University of Gdańsk, Poland
 • Ophthalmology Department, Copernicus PL, St. Adalbert Hospital, Gdańsk, Poland
author
 • Neurology Department, Copernicus PL, St. Adalbert Hospital, Gdańsk, Poland
 • Neurology Department, Copernicus PL, St. Adalbert Hospital, Gdańsk, Poland
 • Radiology Department, Copernicus PL, St. Adalbert Hospital, Gdańsk, Poland
 • Neurology Department, Copernicus PL, St. Adalbert Hospital, Gdańsk, Poland; Department of Neurological and Psychiatric Nursing, Medical University of Gdańsk, Poland
References
 • Agarwal A, Vibha D, Prasad K et al.: Predictors of poor visual outcome in patients with Idiopathic Intracranial Hypertension (IIH): an ambispective cohort study. Clin Neurol Neurosurg 2017; 159: 13–18.
 • Ball AK, Howman A, Wheatley K et al.: A randomised controlled trial of treatment for idiopathic intracranial hypertension. J Neurol 2011; 258: 874–881.
 • Bidot S, Saindane AM, Peragallo JH et al.: Brain imaging in idiopathic intracranial hypertension. J Neuroophthalmol 2015; 35: 400–411.
 • Bruce BB, Digre KB, McDermott MP et al.; NORDIC Idiopathic Intracranial Hypertension Study Group: Quality of life at 6 months in the Idiopathic Intracranial Hypertension Treatment Trial. Neurology 2016; 87: 1871–1877.
 • Bruce BB, Kedar S, Van Stavern GP et al.: Idiopathic intracranial hypertension in men. Neurology 2009; 72: 304–309.
 • Chagot C, Blonski M, Machu JL et al.: Idiopathic intracranial hypertension: prognostic factors and multidisciplinary management. J Obes 2017; 2017: 5348928.
 • Chang RO, Marshall BK, Yahyavi N et al.: Neuroimaging features of idiopathic intracranial hypertension persist after resolution of papilloedema. Neuroophthalmology 2016; 40: 165–170.
 • D’Amico D, Curone M, Erbetta A et al.: Intracranial idiopathic hypertension: 1-year follow-up study. Neurol Sci 2014; 35 Suppl 1: 177–179.
 • De Simone R, Ranieri A: The role of intracranial hypertension in the chronification of migraine. Neurol Sci 2015; 36 Suppl 1: 23–28.
 • Friedman D, Quiros PA, Subramanian PS et al.; and the NORDIC IIHTT Study Group: Headache in idiopathic intracranial hypertension: findings from the Idiopathic Intracranial Hypertension Treatment Trial. Headache 2017; 57: 1195–1205.
 • Friedman DI, Liu GT, Digre KB: Revised diagnostic criteria for the pseudotumor cerebri syndrome in adults and children. Neurology 2013; 81: 1159–1165.
 • Keltner JL, Johnson CA, Cello KE et al.; NORDIC Idiopathic Intracranial Hypertension Study Group: Baseline visual field findings in the Idiopathic Intracranial Hypertension Treatment Trial (IIHTT). Invest Ophthalmol Vis Sci 2014; 55: 3200–3207.
 • Kesler A, Vakhapova V, Korczyn AD et al.: Visual evoked potentials in idiopathic intracranial hypertension. Clin Neurol Neurosurg 2009; 111: 433–436.
 • Ko MW, Chang SC, Ridha MA et al.: Weight gain and recurrence in idiopathic intracranial hypertension: a case-control study. Neurology 2011; 76: 1564–1567.
 • Mallery RM, Friedman DI, Liu GT: Headache and the pseudotumor cerebri syndrome. Curr Pain Headache Rep 2014; 18: 446.
 • McGeeney BE, Friedman DI: Pseudotumor cerebri pathophysiology. Headache 2014; 54: 445–458.
 • NORDIC Idiopathic Intracranial Hypertension Study Group Writing Committee; Wall M, McDermott MP, Kieburtz KD et al.: Effect of acetazolamide on visual function in patients with idiopathic intracranial hypertension and mild visual loss: the Idiopathic Intracranial Hypertension Treatment Trial. JAMA 2014; 311: 1641–1651.
 • Padhye LV, Van Stavern GP, Sharma A et al.: Association between visual parameters and neuroimaging features of idiopathic intracranial hypertension. J Neurol Sci 2013; 332: 80–85.
 • Rosenberg JB, Shiloh AL, Savel RH et al.: Non-invasive methods of estimating intracranial pressure. Neurocrit Care 2011; 15: 599–608.
 • Rosenblatt A, Klein A, Roemer S et al.: Idiopathic intracranial hypertension – a comparison of clinical characteristics between 4 medical centers in different geographic regions of the world. J Neuroophthalmol 2016; 36: 280–284.
 • Rowe FJ, Sarkies NJ: Assessment of visual function in idiopathic intracranial hypertension: a prospective study. Eye (Lond) 1998; 12: 111–118.
 • Salvay DM, Padhye LV, Huecker JB et al.: Correlation between papilledema grade and diffusion-weighted magnetic resonance imaging in idiopathic intracranial hypertension. J Neuroophthalmol 2014; 34: 331–335.
 • Shah VA, Kardon RH, Lee AG et al.: Long-term follow-up of idiopathic intracranial hypertension: the Iowa experience. Neurology 2008; 70: 634–640.
 • Skau M, Sander B, Milea D et al.: Disease activity in idiopathic intracranial hypertension: a 3-month follow-up study. J Neurol 2011; 258: 277–283.
 • Smith SV, Friedman DI: The Idiopathic Intracranial Hypertension Treatment Trial: a review of the outcomes. Headache 2017; 57: 1303–1310.
 • Sørensen PS, Trojaborg W, Gjerris F et al.: Visual evoked potentials in pseudotumor cerebri. Arch Neurol 1985; 42: 150–153.
 • Wall M, Falardeau J, Fletcher WA et al.; NORDIC Idiopathic Intracranial Hypertension Study Group: Risk factors for poor visual outcome in patients with idiopathic intracranial hypertension. Neurology 2015; 85: 799–805.
 • Wall M, Johnson CA, Cello KE et al.; NORDIC Idiopathic Intracranial Hypertension Study Group: Visual field outcomes for the Idiopathic Intracranial Hypertension Treatment Trial (IIHTT). Invest Ophthalmol Vis Sci 2016; 57: 805–812.
 • Wall M, Kupersmith MJ, Kieburtz KD et al.; NORDIC Idiopathic Intracranial Hypertension Study Group: The Idiopathic Intracranial Hypertension Treatment Trial: clinical profile at baseline. JAMA Neurol 2014; 71: 693–701.
 • Xu W, Gerety P, Aleman T et al.: Noninvasive methods of detecting increased intracranial pressure. Childs Nerv Syst 2016; 32: 1371–1386.
 • Yri HM, Rönnbäck C, Wegener M et al.: The course of headache in idiopathic intracranial hypertension: a 12-month prospective follow-up study. Eur J Neurol 2014; 21: 1458–1464.
 • Yri HM, Wegener M, Sander B et al.: Idiopathic intracranial hypertension is not benign: a long-term outcome study. J Neurol 2012; 259: 886–894.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-710cc4dd-3a06-415f-8990-2945df2ab191
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.