PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 16 | 2 | 53-58
Article title

Aktywność fizyczna studentów studiów stacjonarnych kierunków medycznych i niemedycznych

Content
Title variants
EN
Physical activity students of the medical and non-medical degree courses
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Uznanie wielorakich pozytywnych efektów
aktywności fizycznej potwierdza jej wpływ na zdrowie człowieka.
Podejmowanie zachowań prozdrowotnych odgrywa
istotną rolę w promocji zdrowia i kreowaniu zdrowszej przyszłości.
Młodzież akademicka powinna być świadoma wpływu
konkretnych zachowań na zdrowie. Celem badań była
analiza aktywności fizycznej studentów studiów stacjonarnych
kierunków medycznych i niemedycznych oraz motywów
jej podejmowania. Materiał i metody: Badania przeprowadzono
na przełomie 2012/13 roku. Grupę badaną,
liczącą 553 osoby (n=553) stanowili studenci sześciu uczelni
wyższych w Polsce studiujących na kierunkach medycznych
jak i niemedycznych. W pracy zastosowano metodę
sondażu diagnostycznego. Techniką badań była ankieta, której
kwestionariusz został stworzony na potrzeby pracy przez
jej autorów. Trafność narzędzia ustalono metodą sędziów
kompetentnych, dla określenia rzetelności zastosowano
metodę połówkową (wg Spearmana-Browna wynik 0,83).
Do oceny istnienia różnic bądź zależności między analizowanymi
parametrami niemierzalnymi użyto testu Chi-kwadrat
oraz testu dokładnego Fishera. Wyniki: Zdecydowana
większość respondentów – 79,5% (n=439) określiła siebie
jako osobę aktywną fizycznie. Formami aktywności fizycznej
podejmowanymi najczęściej przez studentów są: jazda na
rowerze – 40,5% (n=220), gry zespołowe – 27,1%
(n=147), spacer z psem – 27,1% (n=147), zajęcia grupowe
(aerobic, zumba, salsa) – 21,2% (n=115) oraz pływanie –
20,8% (n=113). Zarówno płeć jak i kierunek studiów jest
zmienną mającą statystycznie istotny wpływ na wybór formy
aktywności. Większość ankietowanych – 78,3%
(n=432) wybierając rodzaj aktywności ruchowej kieruje się
swoimi upodobaniami oraz ilością wolnego czasu – 42,9%
(n=237). Realizacja aktywności ruchowej dla ponad połowy
badanych jest przyjemnością, dla grupy 40,4% respondentów
(n=222) jest formą spędzania wolnego czasu. Grupa
20,2% (n=111) dostrzega w podejmowaniu aktywności
fizycznej metodę radzenia sobie ze stresem i formę odpoczynku.
Ponad połowa – 57% (n=315) respondentów podaje,
iż nie podejmuje aktywności fizycznej regularnie. Według
56,8% (n=314) badanych przeszkodą w regularnym uprawianiu
sportu jest brak czasu. Duża grupa respondentów
przyczyny takiego stanu rzeczy upatruje w braku motywacji
– 24,2% (n=134) oraz w zwyczajnym lenistwie – 22,2%
(n=123). Najważniejszym motywem do podejmowania
aktywności ruchowej dla ponad połowy ankietowanych –
51,1% (n=277) jest dbanie o dobre samopoczucie fizyczne
i psychiczne. Wnioski: Ponad połowa respondentów nie
podejmuje aktywności fizycznej regularnie. Należy zintensyfikować
działania na rzecz kształtowania zachowań prozdrowotnych
wśród młodzieży akademickiej.
EN
Introduction: Recognition of the multiple positive effects
of the physical activity confirms its influence on human’s
health. Undertaking of the health oriented conducts plays
an important role in the promotion of the health and in the
creating of the healthier future. Academic youth should be
aware of the influence of certain activities on health. The
aim of the research was to analyse the physical activity performed
by the full-time students of the medical and nonmedical
degree courses.Material and methods: The research
was conducted at the turn of 2012 and 2013. The research
group, containing 553 person (n=553), consisted of the students
from six Polish, both medical and non-medical, university
colleges. The research utilizes the method of the diagnostic
survey. Technique of the research based on the poll
whose questionnaire had been created by the authors for
the purpose of the research. Accuracy of the research tool
was established within the method of objective judges, splithalf
method was used to determine reliability (according to
Spearman-Brown result 0.86). In order to define the existence
of the differences or correlations between analysed immeasurable
parameters chi-squared and Fisher’s exact tests were
used. Results: The substantial majority of the respondents –
79,5% (n=439) described themselves as physically active.
The forms of activity that are performed most often among
the students are: cycling – 40,5% (n=220), team sport –
27,1% (n=147), dog walking – 27,1% (n=147), group activities
(aerobics, zumba, salsa) – 21,2% (n=115) and swimming
– 20,8% (n=113). The sex and the faculty of the studies
are both important variables that have got statistically
significant impact on the choice of the form of activity.
Majority of the respondents – 78,3% (n=432) chooses the
type of the physical activity basing on their likings and the
amount of the spare time – 42,9% (n4237). Exercising of
the physical activity is regarded as a pleasure by more than
a half of the respondents, 40,4% of the respondents (n=222)
treat it as a form of spending their free time. 20,2% (n=111)
deals with stress and relaxes when performing physical activity.
More than a half of the respondents – 57% (n=315)
admits to not performing physical activity regularly. According
to 56,8% (n=314) of interviewees lack of the spare time
is the major obstacle in performing regular physical activity.
Other groups blame lack of the motivation – 24,2% (n=134)
and ordinary laziness – 22,2% (n=123) for that. Concern
about the good frame of mind and physical disposition tends
to be the crucial motive for performing physical activity for
most of the respondents – 51,1% (n4277). Conclusions:
More than a half of the respondents doesn’t perform physical
activity regularly.
Keywords
Contributors
 • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Zakład Pielęgniarskiej Opieki Specjalistycznej, Instytut Pielęgniarstwa
 • NZOZ „AW-Med” Opole
References
 • 1. Stasiołek D., Jagier A.: Aktywność ruchowa studentów medycyny. Nowiny Lekarskie. Nr 2 (72)/2003, s. 140–142.
 • 2. Winiarska-Mieczan A., Dymek T.: Ocena aktywności fizycznej wśród młodzieży akademickiej lubelskich uczelni. Medycyna Sportowa. Nr 2(6)/2009, s. 125–131.
 • 3. Zadarko E., Barabasz Z., Nizioł E.: Ocena poziomu aktywności fizycznej studentek wybranych kierunków medycznych na tle badań populacyjnych. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. Nr 2/2011, s. 188–194.
 • 4. Motylewski S., Poziomska-Piątkowska E.: Aktywność fizyczna w czasie wolnym studentów I roku nauki łódzkich uczelni. Kwartalnik Ortopedyczny. Nr 4/2006, s. 280–283.
 • 5. Mędrela-Kuder E.: Ocena stylu życia studentów fizjoterapii i edukacji techniczno-informatycznej na podstawie żywienia i aktywności fizycznej. Rocznik PZH. Nr 3/2011, s. 315–318.
 • 6. Markiewicz-Górka I., Korneluk J., Pirogowicz I.: Aktywność fizyczna oraz wiedza studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu na temat jej roli w profilaktyce chorób – badania ankietowe. Family Medicine &Primary Care Review. Nr 13/2011, s. 436–439
 • 7. Krzych Ł.: Analiza stylu życia studentów Śląskiej AM. Zdrowie Publiczne. Nr 1/2004, s. 67–70.
 • 8. Gacek M..: Motywy i poziom aktywności ruchowej wśród studentów I roku AWF w Krakowie. Kultura Fizyczna. Nr 11-12/2002, s. 26–27.
 • 9. Pawlik I.: Zachowania zdrowotne studentek pedagogiki. Wychowanie Fizyczne. Zdrowie. Nr 4/2003, s. 10–12.
 • 10. Jeżewska-Zychowicz M.: Wpływ czynników społecznych na zachowania żywieniowe. Żywienie Człowieka. Metabolizm. Nr 1/2004, s. 78–85.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6fa1b6fa-573d-45cc-b08e-65c49e7d330e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.