PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 3 | 203–207
Article title

Wersja polska Skróconego Testu Sprawności Umysłowej (AMTS) – problemy metodologiczne

Content
Title variants
EN
The Polish version of the Abbreviated Mental Test Score (AMTS) – methodology issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Skrócony Test Sprawności Umysłowej (Abbreviated Mental Test Score, AMTS) jest narzędziem przeznaczonym do przesiewowej oceny funkcji poznawczych – pamięci epizodycznej, semantycznej i operacyjnej – w okresie starości. Oryginalnie test został opracowany w języku angielskim w 1972 roku dla pacjentów hospitalizowanych. Od tego czasu wielu badaczy modyfikowało go na użytek badań różnych populacji. AMTS jest skalą składającą się z 10 pozycji – pytań i poleceń dla osoby badanej. Ma on cechy testu „przyłóżkowego”, szczególnie pożądane w warunkach klinicznych: wymaga jedynie kontaktu werbalnego pomiędzy badaczem i badanym, jego czas wykonania wynosi kilka minut, jest łatwy do przeprowadzenia, nie wymaga profesjonalnej wiedzy oraz oprzyrządowania. Ponadto w odróżnieniu od skal komercyjnych jest dostępny bezpłatnie. AMTS pozwala na stwierdzenie istnienia zaburzeń funkcji poznawczych oraz stopnia ich nasilenia. Wynik  niezadowalający skłania do  pogłębionej diagnostyki w ramach specjalistycznej opieki geriatrycznej bądź psychiatrycznej. Zmodyfikowany i przetłumaczony na język polski test został zaproponowany jako element całościowej oceny geriatrycznej w ramach szkolenia ustawicznego personelu medycznego oraz w standardach postępowania w opiece geriatrycznej. Pomiędzy wersją anglojęzyczną i polskojęzyczną istnieją jednak rozbieżności, które mogą być przyczyną wadliwej klasyfikacji sprawności umysłowej osób badanych. Ponadto dla testu w wersji polskojęzycznej nie przeprowadzono dotychczas badań walidacyjnych. W artykule dokonano analizy porównawczej poszczególnych zadań testowych polskojęzycznej i oryginalnej anglojęzycznej wersji testu z zaznaczeniem miejsc problematycznych oraz przedstawiono rekomendacje mające na celu zwiększenie wiarygodności testu.
EN
The Abbreviated Mental Test Score (AMTS) is a tool designed for the assessment of cognitive functions, such as episodic memory, semantic memory and working memory, to screen for potential problems in elderly age. It was originally developed in English in 1972 for hospitalised patients, and has since been modified by numerous authors for use in various populations. AMTS is a 10-item questionnaire comprising questions and simple tasks for the patient. It can be used as a bedside test, hence its usefulness in a clinical setting, as it merely requires verbal contact between the interviewer and the interviewee, takes only several minutes to perform, is simple, and no professional knowledge or equipment are needed. Also, as opposed to the commercially available scales, it is free. AMTS allows the identification of cognitive function disorders and their severity. If the patient’s result is unsatisfying, a further, more detailed diagnosis is pursued under specialist geriatric or psychiatric care. The test’s Polish modified version has been included as an element of the overall geriatric assessment taught as part of continued training for medical staff, and in geriatric care standards in Poland. Certain discrepancies, however, exist between the English and Polish language versions, potentially leading to an erroneous evaluation of the patient’s cognitive function. Moreover, the Polish-language version has not yet been validated. This study is aimed at a comparative analysis of the items in the Polish and the original, English-language, versions of the test. The problematic items have been elaborated on, with recommendations made as to how the test’s reliability may be increased.
Discipline
Year
Volume
17
Issue
3
Pages
203–207
Physical description
Contributors
 • II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 • Zakład Psychologii Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
References
 • Abbreviated Mental Test (AMT) (2017). Available from: https://patient. info/doctor/abbreviated-mental-test-amt [cited: 1 April 2017].
 • Abbreviated Mental Test Score (AMTS). Occas Pap R Coll Gen Pract 1993; (59): 28.
 • Abbreviated Mental Test Score (AMTS) (2015). Available from: http://www. oxfordmedicaleducation.com/geriatrics/amts/ [cited: 1 April 2017].
 • ACI Cognition Screening for Older Adults (2017). Available from: http://www.heti.nsw.gov.au/Resources-Library/ACI-CognitionScreening-for-Older-Adults/ [cited: 1 April 2017].
 • AERA/APA/NCME (American Educational Research Association, American Psychological Association, National Council on Measurement in Education): Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 • Antonelli Incalzi R, Cesari M, Pedone C et al.: Construct validity of the abbreviated mental test in older medical inpatients. Dement Geriatr Cogn Disord 2003; 15: 199–206.
 • Bień B, Błędowski P, Broczek K et al.: Standardy postępowania w opiece geriatrycznej. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego opracowane przez ekspertów Zespołu ds. Gerontologii przy Ministrze Zdrowia. Gerontol Pol 2013; 21: 33–47.
 • Bień B, Broczek K (eds.): Pomocnicze materiały szkoleniowe dla uczestników szkoleń z zakresu opieki geriatrycznej. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2012.
 • Borson S, Scanlan JM, Chen P et al.: The Mini-Cog as a screen for dementia: validation in a population-based sample. J Am Geriatr Soc 2003; 51: 1451–1454.
 • Brodaty H, Kemp NM, Low LF: Characteristics of the GPCOG, a screening tool for cognitive impairment. Int J Geriatr Psychiatry 2004; 19: 870–874.
 • Brodaty H, Pond D, Kemp NM et al.: The GPCOG: a new screening test for dementia designed for general practice. J Am Geriatr Soc 2002; 50: 530–534.
 • Brzeziński J: Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Brzyski P: Aspekty metodologiczne użycia skal jako instrumentów pomiarowych w badaniach epidemiologicznych. Przegl Lek 2012; 69: 1287–1292.
 • Chu LW, Pei CKW, Ho MH et al: Validation of the Abbreviated Mental Test (Hong Kong version) in the elderly medical patient. HKMJ 1995; 1: 207–211.
 • Cichońska-Marczak M: Kompleksowa ocena geriatryczna KOG. Przegląd testów i skal. Wirtualny Magazyn Pielęgniarki i Położnej 2011. Available from: http://www.nursing.com.pl/Prawo_Kompleksowa_ocena_geriatryczna_KOG_Przegld_testw_i_skal_33. html [cited: 19 June 2017].
 • Cytowicz-Karpiłowska W, Kazimierska B, Cytowicz A: Postępowanie usprawniające w geriatrii. Podstawy, wskazania, przeciwwskazania. ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2009.
 • Doroszkiewicz H, Sierakowska M, Lewko J et al.: Ocena stanu funkcjonalnego pacjentów geriatrycznych wyznacznikiem zakresu opieki pielęgniarskiej. Probl Pielęg 2014; 22: 258–264.
 • Dziechciaż M, Guty E, Wojtowicz A et al.: Zapotrzebowanie na opiekę długoterminową wśród starszych mieszkańców wsi. Nowiny Lek 2012; 81: 26–30.
 • Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR: “Mini-mental state”. A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 1975; 12: 189–198.
 • Foroughan M, Wahlund LO, Jafari Z et al.: Validity and reliability of Abbreviated Mental Test Score (AMTS) among older Iranian. Psychogeriatrics 2017. DOI: 10.1111/psyg.12276.
 • Gajewska O, Bryła M, Maniecka-Bryła I: Czynniki determinujące samoocenę stanu zdrowia mieszkańców wybranych domów pomocy społecznej – wstępne wyniki badań. In: Szukalski P (ed.): Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014: 197–207.
 • Gierus J, Mosiołek A, Koweszko T et al.: Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych MoCA 7.2 – polska adaptacja metody i badania nad równoważnością. Psychiatr Pol 2015; 49: 171–179.
 • Griffiths R, Beech F, Brown A et al.: Peri-operative care of the elderly 2014: Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland. Anaesthesia 2014; 69 Suppl 1: 81–98.
 • Hodkinson HM: Evaluation of a mental test score for assessment of mental impairment in the elderly. Age Ageing 1972; 1: 233–238.
 • Jackson TA, Naqvi SH, Sheehan B: Screening for dementia in general hospital inpatients: a systematic review and meta-analysis of available instruments. Age Ageing 2013; 42: 689–695.
 • Kiejna A, Frydecka D, Adamowski T et al.: Epidemiological studies of cognitive impairment and dementia across Eastern and Middle European countries (epidemiology of dementia in Eastern and Middle European Countries). Int J Geriatr Psychiatry 2011; 26: 111–117.
 • Linstedt U, Berkau A, Meyer O et al.: [The abbreviated mental test in a German version for detection of postoperative delirium]. Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 2002; 37: 205–208.
 • Malone-Lee J, Travers AF, Hodkinson M: The short mental test revisited. J Clin Exp Gerontol 1991; 13: 55–68.
 • Mitchell AJ, Malladi S: Screening and case finding tools for the detection of dementia. Part I: Evidence-based meta-analysis of multidomain tests. Am J Geriatr Psychiatry 2010; 18: 759–782.
 • Nasreddine ZS, Phillips NA, Bédirian V et al.: The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. J Am Geriatr Soc 2005; 53: 695–699.
 • Płaszewska-Żywko L, Brzuzan P, Malinowska-Lipień I et al.: Sprawność funkcjonalna u osób w wieku podeszłym w domach pomocy społecznej. Probl Hig Epidemiol 2008; 89: 62–66.
 • Rocca WA, Bonaiuto S, Lippi A et al.: Validation of the Hodkinson abbreviated mental test as a screening instrument for dementia in an Italian population. Neuroepidemiology 1992; 11: 288–295.
 • Sarasqueta C, Bergareche A, Arce A et al.: The validity of Hodkinson’s Abbreviated Mental Test for dementia screening in Guipuzcoa, Spain. Eur J Neurol 2001; 8: 435–440.
 • Skalska A: Kompleksowa ocena geriatryczna. In: Grodzicki T, Kocemba J, Skalska A (eds.): Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Via Medica, Gdańsk 2006: 68–75.
 • Stańczak J: MMSE – polska normalizacja. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2010.
 • Śliwiński Z, Matłok M, Starczyńska M et al.: Mental and physical performance of dementia patients in long-term residential care. Studia Medyczne 2013; 29: 230–233.
 • Ślusarska B, Nowicki GJ, Bartoszek A et al.: Health problems of the elderly aged 65–75 years supervised by a community nurse. Gerontol Pol 2016; 24: 17–25.
 • Test AMTS (2017). Available from: http://www.gopsklaj.pl/c/ files/125_41214133439_Test_AMTS.pdf [cited: 4 April 2017].
 • Tsoi KK, Chan JY, Hirai HW et al.: Cognitive tests to detect dementia: a systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med 2015; 175: 1450–1458.
 • Universal Mini-Cog™ Instrument (2016). Available from: http://minicog.com/mini-cog-instrument/standardized-mini-cog-instrument/ [cited: 27 March 2017].
 • Velayudhan L, Ryu SH, Raczek M et al.: Review of brief cognitive tests for patients with suspected dementia. Int Psychogeriatr 2014; 26: 1247–1262.
 • Woodford HJ, George J: Cognitive assessment in the elderly: a review of clinical methods. QJM 2007; 100: 469–484.
 • Yokomizo JE, Simon SS, Bottino CM: Cognitive screening for dementia in primary care: A systematic review. Int Psychogeriatr 2014; 26: 1783–1804.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6f8fab90-5ef6-4bbb-98a2-29b666882b17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.