PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 3 | 377–383
Article title

Zapadalność i czynniki ryzyka infekcji Helicobacter pylori wśród krewnych pacjentów zakażonych

Content
Title variants
EN
Incidence and risk factors for Helicobacter pylori infection among the relatives of infected patients 1
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp: Infekcja Helicobacter pylori według Światowej Organizacji Zdrowia występuje u 70–90% dorosłych w krajach rozwijających się i około 25–50% w krajach rozwiniętych. Cel pracy: Ocena występowania infekcji Helicobacter pylori wśród domowników pacjentów z dodatnim wynikiem testu ureazowego oraz określenie czynników ryzyka zakażenia, towarzyszących objawów i chorób współistniejących. Materiał i metody: Do badania włączono 62 krewnych 32 osób zakażonych Helicobacter pylori, zamieszkujących jedno gospodarstwo rodzinne. Grupę kontrolną stanowiło 40 krewnych osób z ujemnym wynikiem testu ureazowego. Badani zostali poddani testowi serologicznemu Diago-HP oraz odpowiedzieli na 30 pytań ankietowych. Wyniki: Stwierdzono istotnie częstsze występowanie infekcji Helicobacter pylori u domowników osoby zakażonej w porównaniu z grupą kontrolną (37,1% vs 18,4%, p < 0,001). W całej badanej populacji (pacjenci i ich krewni) częstość infekcji wyniosła 58,5%. Osoby zakażone były starsze niż niezakażone (51,1 ± 15,0 vs 36,5 ± 18,6 roku, p < 0,001), częściej zgłaszały zaburzenia wypróżniania (72,7% vs 50,8%, p = 0,04) i uczucie pełności w nadbrzuszu (75,9% vs 50,8%, p = 0,02). Cukrzyca typu 2 znamiennie zwiększała ryzyko infekcji Helicobacter pylori (100% vs 53,6%, p = 0,004). Nie stwierdzono związku infekcji z miejscem zamieszkania, nawykami higienicznymi, stosowanymi używkami, dietą i posiadaniem zwierząt domowych. Wnioski: Zapadalność na infekcję Helicobacter pylori jest istotnie wyższa wśród domowników osób zakażonych. Zakażenie częściej występuje u osób w starszym wieku i chorujących na cukrzycę.
EN
Introduction: According to the World Health Organization, Helicobacter pylori infection affects 70–90% of adults in developing countries and 25–50% of adults from developed countries. Objectives: An assessment of the incidence of Helicobacter pylori infection among the household members of patients with positive urease test as well as determination of risk factors, symptoms and coexisting diseases. Material and methods: Study included 62 relatives of 32 patients with Helicobacter pylori infection, who were occupying the same household. Control group included 40 relatives of patients with negative urease test. All participants were subjected to Diago-HP serological testing and completed a questionnaire including 30 questions. Results: It was found that Helicobacter pylori infection is significantly more common among the household members of infected patients compared to the control group (37.1% vs. 18.4%, p < 0.001). The incidence of infections was 58.5% in the study population (patients and their relatives). Infected patients were older than the uninfected ones (51.1 ± 15.0 vs. 36.5 ± 18.6 years, p < 0.001), they more often reported difficulties in defecation (72.7% vs. 50.8%, p = 0.04) and a feeling of fullness in the upper abdomen (75.9% vs. 50.8%, p = 0.02). Type 2 diabetes significantly increased the risk of Helicobacter pylori infection (100% vs. 53.6%, p = 0.004). No relationship was found between accommodation, hygienic habits, drug use, diet or keeping pets. Conclusions: The incidence of Helicobacter pylori infection is significantly higher among the household members of infected patients. The infection is more common among elderly and diabetic patients.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
377–383
Physical description
Contributors
 • Oddział Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice, Polska
 • Oddział Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice, Polska
 • Oddział Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice, Polska
 • Oddział Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice, Polska
 • Oddział Urologii, Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o., Sosnowiec, Polska
References
 • 1. Graham DY, Malaty HM, Evans DG et al.: Epidemiology of Helicobacter pylori in an asymptomatic population in the United States. Effect of age, race, and socioeconomic status. Gastroenterology 1991; 100: 1495–1501.
 • 2. Hunt RH, Xiao SD, Megraud F et al.: Helicobacter pylori in developing countries. World Gastroenterology Organisation Global Guidelines. August 2010.
 • 3. Cave DR: Transmission and epidemiology of Helicobacter pylori. Am J Med 1996; 100: 12S–18S.
 • 4. Mégraud F: Transmission of Helicobacter pylori: faecal-oral versus oral-oral route. Aliment Pharmacol Ther 1995; 9 Suppl 2: 85–91.
 • 5. Rowland M, Daly L, Vaughan M et al.: Age-specific incidence of Helicobacter pylori. Gastroenterology 2006; 130: 65–72.
 • 6. Celińska-Cedro D, Dzierżanowska D, Socha J: Helicobacter pylori w schorzeniach przewodu pokarmowego u dzieci – problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Gastroenterol Pol 1995; 2: 115–119.
 • 7. Czerwionka-Szaflarska M, Mierzwa G, Bała G: [Helicobacter pylori – an etiopathogenic factor of stomach and duodenal diseases among children]. Pediatr Pol 1995; 70: 563–568.
 • 8. Mourad-Baars PE, Verspaget HW, Mertens BJ et al.: Low prevalence of Helicobacter pylori infection in young children in the Netherlands. Eur J Gastroenterol Hepatol 2007; 19: 213–216.
 • 9. Repici A, Pellicano R, Astegiano M et al.: [Invasive diagnosis of Helicobacter pylori infection in the 2006 clinical practice]. Minerva Med 2006; 97: 25–29.
 • 10. Łaszewicz W: Wyniki badań nad zakażeniem Helicobacter pylori. Trans-Humana. Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2004.
 • 11. Eusebi LH, Zagari RM, Bazzoli F: Epidemiology of Helicobacter pylori infection. Helicobacter 2014; 19 Suppl 1: 1–5.
 • 12. Cave DR: How is Helicobacter pylori transmitted? Gastroenterology 1997; 113 (Suppl): S9–S14.
 • 13. Rothenbacher D, Bode G, Berg G et al.: Helicobacter pylori among preschool children and their parents: evidence of parentchild transmission. J Infect Dis 1999; 179: 398–402.
 • 14. Ahmed KS, Madompoyil B, Ahi JD et al.: A study on the transmission of Helicobacter pylori from food prepared and consumed under hygienic and unhygienic conditions: a first study using biopsy samples. Health 2014; 6: 274–283.
 • 15. Główny Urząd Statystyczny: Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa 2014: 25.
 • 16. Brenner H, Berg G, Lappus N et al.: Alcohol consumption and Helicobacter pylori infection: results from the German National Health and Nutrition Survey. Epidemiology 1999; 10: 214–218.
 • 17. Zhang L, Eslick GD, Xia HH et al.: Relationship between alcohol consumption and active Helicobacter pylori infection. Alcohol Alcohol 2010; 45: 89–94.
 • 18. Perri F, Qasim A, Marras L et al.: Treatment of Helicobacter pylori infection. Helicobacter 2003; 8 Suppl 1: 53–60.
 • 19. Płaneta-Małecka I, Bąk-Romaniszyn L, Plewińska EM et al.: Rola probiotyków w leczeniu zakażenia Helicobacter pylori – doniesienie wstępne. Gastroenterol Pol 2004; 11: 219–222.
 • 20. Malfertheiner P, Megraud F, O’Morain CA et al.: Management of Helicobacter pylori infection – the Maastricht IV/Florence Consensus Report. Gut 2012; 61: 646–664.
 • 21. Bartnik W, Celińska-Cedro D, Dzieniszewski J et al.: Wytyczne Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące diagnostyki i leczenia zakażenia Helicobacter pylori. Gastroenterologia Praktyczna 2014; 2: 33–41.
 • 22. NYU Langone Medical Center: Stomach bacterium may increase risk for diabetes. News &amp; Views, May/June 2012: 6.
 • 23. Hsieh MC, Wang SSW, Hsieh YT et al.: Helicobacter pylori infection associated with high HbA1c and type 2 diabetes. Eur J Clin Invest 2013; 43: 949–956.
 • 24. Wang F, Liu J, Lv Z: Association of Helicobacter pylori infection with diabetes mellitus and diabetic nephropathy: a meta-analysis of 39 studies involving more than 20,000 participants. Scand J Infect Dis 2013; 45: 930–938.
 • 25. Devrajani BR, Shah SZA, Soomro AA et al.: Type 2 diabetes mellitus: a risk factor for Helicobacter pylori infection: a hospital based case-control study. Int J Diabetes Dev Ctries 2010; 30: 22–26.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6e709df0-eb46-4e14-9e7f-addd6402fc1a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.