PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 1 | 21-28
Article title

Therapeutic management of pregnant women with intracranial haemorrhage related to most commonly occurring arteriovenous malformations

Content
Title variants
PL
Specyfika postępowania terapeutycznego u kobiet w ciąży z krwotokiem śródczaszkowym związanym z najczęściej występującymi zmianami naczyniowymi
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Intracranial haemorrhage in pregnancy poses a serious threat to both the mother and the foetus. It is associated with a high mortality and it is the third among non-obstetric causes of death in this group of patients, accounting for 5–12% of all deaths of the pregnant. Vascular malformations, mainly intracranial aneurysms and arteriovenous malformations observed also in the general population, are the most common cause of bleeding in pregnant women. So far, there have been no clear guidelines for the treatment of pregnant women with intracranial haemorrhage in the course of the above mentioned malformations, therefore the objective of this study is to summarize the knowledge about the specificity of therapeutic management in those cases. The study discusses the location of vascular lesions, physiological processes in a pregnant woman that must be taken into consideration during a therapeutic intervention, the problem of selecting the treatment (surgical treatment, endovascular therapy, radiosurgery), method and time of delivery, the use of ionizing radiation and drugs during endovascular procedures. In the available literature a special attention is paid to the mother’s welfare during the undertaken treatment, including the maintenance of normal uteroplacental perfusion, which has an effect on the general condition of the foetus. Therefore, it is essential to know the discussed physiological changes in a pregnant women as they condition specific therapeutic management. The safety of applied endovascular procedures in pregnant women is equally important due to the use of both ionizing radiation and certain medications. It is believed that these procedures are acceptable in pregnant women when appropriate radiological protection is used, radiation doses are reduced and medications are selected properly. However, surgical intervention is still considered to be the main method of treatment in this group of patients. The decision about the delivery in a patient with intracranial haemorrhage should be made depending on the gestational age and the condition of the mother and the foetus. The foetus’ age limit above which its chance of survival outside the mother’s body increases significantly, is the 28th week of gestation, hence above this limit it is recommended to deliver the baby before the patient’s treatment is introduced.
PL
Krwotok śródczaszkowy u kobiety w ciąży stanowi poważne zagrożenie zarówno dla matki, jak i płodu. Wiąże się z wysoką śmiertelnością i jest trzecią wśród pozapołożniczych przyczyn zgonów w tej grupie chorych, stanowiąc 5–12% wszystkich zgonów ciężarnych. Najczęstszą przyczyną krwotoku u kobiet w ciąży są zmiany naczyniowe występujące również w ogólnej populacji, głównie tętniaki wewnątrzczaszkowe i malformacje tętniczo-żylne. Jak dotąd nie ma jasnych wytycznych dotyczących leczenia ciężarnych z krwotokiem śródczaszkowym w przebiegu wyżej wymienionych zmian, stąd celem niniejszego artykułu jest podsumowanie wiedzy na temat specyfiki postępowania terapeutycznego w tych przypadkach. W pracy omówiono lokalizację zmian naczyniowych, procesy fizjologiczne u kobiety w ciąży, które muszą być brane pod uwagę w trakcie postępowania terapeutycznego, kwestię wyboru sposobu leczenia (leczenie operacyjne, wewnątrznaczyniowe, radiochirurgia), sposobu oraz momentu rozwiązania ciąży, zastosowania promieniowania jonizującego oraz leków w trakcie procedur wewnątrznaczyniowych. W dostępnym piśmiennictwie szczególny nacisk kładzie się na zapewnienie dobrostanu matki w trakcie podejmowanego leczenia, w tym utrzymanie prawidłowej perfuzji maciczno-łożyskowej, co ma wpływ na stan ogólny płodu. Istotna jest więc znajomość omawianych zmian fizjologicznych u ciężarnych, które warunkują określone postępowanie terapeutyczne. Równie ważnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo stosowania procedur wewnątrznaczyniowych u kobiet w ciąży ze względu na użycie zarówno promieniowania jonizującego, jak i niektórych leków. Uważa się, że procedury te są dopuszczalne u ciężarnych przy zastosowaniu odpowiedniej ochrony radiologicznej, redukcji dawek promieniowania i odpowiednim doborze leków. Nadal jednak jako główny sposób leczenia w tej grupie chorych uważa się leczenie operacyjne. Decyzja co do rozwiązania ciąży u chorej z krwotokiem śródczaszkowym powinna być podjęta w zależności od wieku ciążowego oraz stanu matki i płodu. Wiek graniczny płodu, powyżej którego znacznie wzrasta jego szansa na przeżycie poza organizmem matki, to 28. tydzień ciąży, stąd powyżej tej granicy zaleca się rozwiązanie ciąży przed rozpoczęciem leczenia chorej.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
1
Pages
21-28
Physical description
Contributors
 • Department of Neurosurgery and Nervous System Neoplasms, Copernicus Memorial Hospital, Lodz, Poland
author
 • University of Social Sciences, Lodz, Poland
References
 • Fukuda K, Hamano E, Nakajima N et al.: Pregnancy and delivery management in patients with cerebral arteriovenous malformation: a single-center experience. Neurol Med Chir (Tokyo) 2013; 53: 565–570.
 • Ishii A, Miyamoto S: Endovascular treatment in pregnancy. Neurol Med Chir (Tokyo) 2013; 53: 541–548.
 • Kataoka H, Miyoshi T, Neki R et al.: Subarachnoid hemorrhage from intracranial aneurysms during pregnancy and the puerperium. Neurol Med Chir (Tokyo) 2013; 53: 549–554.
 • Liu XJ, Wang S, Zhao YL et al.: Risk of cerebral arteriovenous malformation rupture during pregnancy and puerperium. Neurology 2014, 82: 1798–1803.
 • Meyers PM, Halbach VV, Malek AM et al.: Endovascular treatment of cerebral artery aneurysms during pregnancy: report of three cases. AJNR Am J Neuroradiol 2000; 21: 1306–1311.
 • Michalsen A, Henze T, Wagner D et al.: [Status epilepticus late in pregnancy – eclampsia or subarachnoid hemorrhage?] Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 1997; 32: 380–384.
 • Mosiewicz A, Jakiel G, Janusz W et al.: [Treatment of intracranial aneurysms during pregnancy]. Ginekol Pol 2001; 72: 86–92.
 • Sinha PK, Neema PK, Rathod RC: Anesthesia and intracranial arteriovenous malformation. Neurol India 2004; 52: 163–170.
 • Yoshitani K, Inatomi Y, Kuwajima K et al.: Anesthetic management of pregnant women with stroke. Neurol Med Chir (Tokyo) 2013; 53: 537–540.
 • Zukiel R, Jankowski R, Tokarz F: [Spontaneous subarachnoid hemorrhage in pregnancy]. Neurol Neurochir Pol 1992a; Suppl 1: 50–56.
 • Zukiel R, Jankowski R, Tokarz F: [The management of subarachnoid hemorrhage in pregnancy]. Ginekol Pol 1992b; 63: 153–158.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6e5c6e26-82ab-47b0-ba12-253a951cfcd2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.