PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 69 | 177–183
Article title

Nasilenie negatywnych emocji u kobiet ciężarnych w okresie hospitalizacji

Content
Title variants
EN
The intensity of negative emotions in pregnant women during hospitalization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP: Występowanie lęku i depresji u kobiet z ciążą o przebiegu fizjologicznym ma związek ze zmianami w trzech obszarach: biologicznym, psychicznym i społecznym. Komplikacje w przebiegu ciąży oraz konieczność hospitalizacji dodatkowo potęgują nasilenie negatywnych emocji u ciężarnych, dlatego ważne jest, aby podczas hospitalizacji, identyfikować pacjentki z objawami lęku, stresu lub depresji oraz wskazać czynniki, które mogą wpływać na wystąpienie negatywnych emocji. MATERIAŁ I METODY: Badania analizy nasilenia negatywnych emocji przeprowadzono wśród 305 ciężarnych hospitalizowanych. Narzędziem badawczym był samodzielnie opracowany kwestionariusz ankiety do oceny charakterystyki badanych ciężarnych oraz Skala Depresji, Lęku i Stresu (DASS – Depression Anxiety Stress Scale). Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. WYNIKI: Średnia wartość poziomu stresu w badanej grupie według skali DASS wynosiła 12,15 ± 8,15 pkt, depresji 6,63 ± 6,62 pkt, a lęku 8,54 ± 6,26 pkt. Nie stwierdzono istotnie statystycznej zależności między nasileniem stresu i depresji a sytuacją położniczą badanych ciężarnych. WNIOSKI: W badanej grupie kobiet nie stwierdzono zaburzeń depresyjnych, natomiast stwierdzono, że ciężarne hospitalizowane cechuje łagodne nasilenie lęku. Sytuacja położnicza nie warunkuje nasilenia negatywnych emocji wśród pacjentek z ciążą wysokiego ryzyka. Istotny wpływ na nasilenie lęku ma jedynie fakt planowania ciąży lub nie. Kobiety, które nie planują ciąży, mają istotnie wyższy poziom lęku aniżeli ciężarne, dla których obecna ciąża jest planowana. Personel medyczny powinien identyfikować ciężarne w trakcie hospitalizacji, u których występuje podwyższony poziom lęku w celu wdrożenia działań psychoprofilaktycznych. Okazanie pacjentkom troski i udzielenie wsparcia, zwłaszcza emocjonalnego, może prowadzić do zminimalizowania negatywnych emocji i zwiększenia skuteczności leczenia.
EN
INTRODUCTION: The presence of anxiety and depression among women with an uncomplicated pregnancy is due to a change in three areas: biological, psychological and social. Complications during pregnancy and the need for hospitalization further enhance the intensification of negative emotions in pregnant women. It is important during hospitalization to identify patients who display symptoms of anxiety, stress or depression, as well as indicate factors that may influence the occurrence of negative emotions. MATERIAL AND METHODS: The study analyzing the severity of negative emotions was conducted among 305 hospitalized pregnant women. The research tools were a self-developed questionnaire to assess the characteristics of the studied pregnant women as well as the Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS). The results were statistically analyzed. RESULTS: The average value of the stress level in the group according to DASS was 12.15 ± 8.15 points. In turn, depression was 6.63 ± 6.62 points, while for anxiety it was – 8.54 ± 6.26 points. There was no significant statistical relationship between the intensity of stress and depression and the obstetric situation under study. CONCLUSIONS: In the study group, no patients suffered from a major depressive disorder, whereas it was found that the pregnant hospitalized women experienced mild anxiety. The obstetric situation does not determine the severity of negative emotions among patients with a high risk pregnancy. Only the fact of planning to become pregnant, or not, has a significant impact on the severity of anxiety. Women whose pregnancy was unplanned have significantly higher levels of anxiety than those whose was planned. Medical personnel should identify during hospitalization patients who have high levels of anxiety in order to implement prophylactic measures. Showing patients care and providing support, especially emotional, can lead to minimizing any negative emotions and increase the effectiveness of treatment.
Discipline
Year
Volume
69
Pages
177–183
Physical description
Contributors
 • Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Chodźki 6, 20-093 Lublin, tel. 81 718 75 11
 • Międzynarodowe Naukowe Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznych
 • Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Zakład Psychologii Stosowanej, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
References
 • 1. Makara-Studzińska M., Morylowska J., Sidor K. Zaburzenia depresyjne i lękowe w ciąży. Prz. Ginekol. Położ. 2009; 9: 63–66.
 • 2. Teixeira C., Figueiredo B., Conde A., Pacheco A., Costa R. Anxiety and depression during pregnancy in women and men. J. Affect. Disord. 2009; 119: 143–148.
 • 3. Heitzman J. Psychiatria. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
 • 4. Sęk H., Cierpiałkowska L. Psychologia kliniczna. Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001.
 • 5. Podolska M., Majkowicz M., Sipak-Szmigiel O., Ronin-Walknowska E. Style radzenia sobie w sytuacjach stresowych a Lęk – stan i Lęk – cecha u kobiet z objawami depresji okołoporodowej. Ginekol. Pol. 2009; 80: 20106.
 • 6. Fransson E., Dubicke A., Bystrom B., Ekman-Ordeberg G., Hielmstedt A., Lekander M. Negative emotions and cytokines in maternal and cord serum at preterm birth. Am. J. Reprod. Immunol. 2012; 67: 506–514.
 • 7. O'Connor T.G., Bergman K., Sarkar P., Glover V. Prenatal cortisol exposure predicts infant cortisol response to acute stress. Dev. Psychobiol. 2013; 55: 145–155.
 • 8. Gracka-Tomaszewska M. Czynniki psychologiczne oddziałujące na dziecko w okresie prenatalnym pozostające w związku z jego niższą wagą urodzeniową. Pediatr. Endocrinol. Diabetes Metab. 2010; 16, 3: 216–219.
 • 9. Jośko-Ochojska J. Wpływ dramatycznych przeżyć i lęków matki ciężarnej na losy jej dziecka. W: Lęk – nieodłączny towarzysz człowieka od poczęcia aż do śmierci. Red. J. Jośko-Ochojska. Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice 2013.
 • 10. Lovibond P.F., Lovibond S.H. The structure negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with Beck Depression and Anxiety Inventoris. Behav. Res. Ther. 1995; 33: 335–343.
 • 11. Norton P.J. Depression Anxiety and Stress Scales (DASS): Psychometric analysis across for racial groups. Anxiety Stress Coping 2007; 20: 253–265.
 • 12. http://www2.psy.unsw.edu.au/dass/Polish/Polish.htm dostęp z dnia 20.03.2013.
 • 13. Crawford J.R., Henry J.D. The Depression Anxiety Stress Scales (DASS): Normative data and latent structure in a large non-clinical sample. Br. J. Clin. Psychol. 2003; 42: 111–131.
 • 14. Danerek M., Dykes A.K. A theoretical model of parents’ experiences of threat of preterm birth in Sweden. Midwifery 2008; 24: 416–424.
 • 15. Weidner K., Bittner A., Junge-Hoffmeister J., Zimmermann K., Sieden-topf F., Richter J., Joraschky P., Gatzweiler A., Stobel-Richter Y. A psycho-somatic intervention in pregnant in-patient women with prenatal somatic risks. J. Psychosom. Obstet. Gynaecol. 2010; 31: 188–198.
 • 16. Maloni J.A. Lack of evidence for presctription of antepartum bed rest. Expert Rev. Obstet. Gynecol. 2011; 6: 385–393.
 • 17. Janicka M. Stan emocjonalny kobiet w ostatnim trymestrze ciąży. Niepublikowana praca magisterska. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin 2008.
 • 18. Rutkowska A., Rolińska A., Kwaśniewski W., Makara-Studzińska M., Kwaśniewska A. Lęk – jako stan i jako cecha u kobiet w ciąży prawidłowej i wysokiego ryzyka. Curr. Probl. Psychiatry 2011; 12: 56–59.
 • 19. Sulima M. Analiza poziomu lęku, stresu oraz nasilenia uczuć pozytywnych i negatywnych kobiet ciężarnych hospitalizowanych z powodu zagrażającego porodu przedwczesnego. Praca doktorska. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin 2013.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6db8a595-75b8-45ba-8b0a-15d679232a3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.