PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 41 | 1 | 33-45
Article title

Analiza częstości występowania polimorfizmu C421A genu ABCG2 w przypadkach raków żołądka w regionie łódzkim

Content
Title variants
EN
Analysis of the incidence of ABCG2 gene C421A polymorphism in cases of gastric cancer in the Łódź region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: W niniejszej pracy poszukiwano związku między występowaniem wariantów dla polimorfizmu C421A w obrębie genu ABCG2, a zwiększonym ryzykiem rozwoju raka żołądka. Występowanie wariantu polimorficznego 421 C>A prowadzi do zmniejszonej aktywności białka BCRP, kodowanego przez gen ABCG2. Ze względu na obecność białka BCRP w obrębie przewodu pokarmowego i związaną z tym rolę ochronną, zmniejszenie ilości białka BCRP będące efektem badanego polimorfizmu może zwiększać predyspozycję do rozwoju raka. Głównym celem pracy było porównanie częstości występowania genotypów dla polimorfizmu C421A pomiędzy grupą badaną a kontrolną. Materiał i metody: Materiał do badań stanowiło DNA wyizolowane z 19 mrożonych skrawków tkankowych pobranych od pacjentów z rakiem żołądka i z 44 prób krwi obwodowej pobranych od osób zdrowych. Izolację DNA z badanych materiałów biologicznych przeprowadzono wykorzystując metodę kolumienkową. Następnie, uzyskane próby DNA poddawano reakcji łańcuchowej polimerazy, by powielić badany fragmentu genu ABCG2. Celem określenia genotypów dla polimorfizmu C421A na mnożony w reakcji PCR fragment genu ABCG2 poddawano analizie metodą RFLP z użyciem enzymu MseI. Wyniki: U wszystkich badanych, bez względu na płeć, wiek oraz stopień zaawansowania klinicznego raka żołądka, wykazano obecność genotypu C/C, czyli homozygoty dzikiej dla polimorfizmu C421A. Wśród 44 osób z grupy kontrolnej również u wszystkich stwierdzono genotyp C/C. Wnioski: Nie wykazano różnic w częstości występowania genotypów dla polimorfizmu C421A między grupą badaną i kontrolną. W obydwu grupach zaobserwowano tylko jeden z możliwych genotypów dla badanego polimorfizmu - genotyp C/C. Z uwagi na stwierdzenie u wszystkich badanych osób z obu grup tylko genotypu C/C dla polimorfizmu C421A nie oceniano zależności między występowaniem genotypów C421A a stopniem zaawansowania nowotworu, wiekiem i płcią badanych osób. Mimo, że nie wykazano korelacji między polimorfizmem C421A a podatnością na rozwój raka żołądka, jednoznaczne wykluczenie udziału białka BCRP w patogenezie tej jednostki chorobowej jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu większej ilości analiz na większych grupach badanych.
EN
Introduction: In the present thesis the association between the variants of C421A polymorphism of ABCG2 gene and the risk of gastric cancer development were searched. The occurrence of polymorphic variant 421 C > A leads to the weakening of the activity of BCRP protein which is encoded by the ABCG2 gene. Due to the presence of BCRP protein in the gastrointestinal tract and its protective role the reduction of the amount of BCRP protein which is the result of the tested polymorphism may lead to the increased predisposition to cancer development. The main aim of this study was to compare the frequency of C421A polymorphism genotypes between the examined and the control groups. Material and methods: The material for the research consisted of DNA isolated from 19 scraps of the tumor tissue taken from patients with gastric cancer and 44 samples of peripheral blood collected from healthy individuals. DNA was extracted from the tested materials by microcolumn-method. Then the obtained samples of DNA were subjected to polymerase chain reaction (PCR) to amplify the ABCG2 gene fragment. To determine C421A polymorphism genotypes ABCG2 gene fragments amplified by PCR the were analyzed by RFLP method using an digestive enzyme MseI. Results: All the examined patients irrespectively of gender, age and clinical stage showed the presence of genotype C/C, which is homozygous wild for C421A polymorphism. All 44 persons from the control group also showed the presence of genotype C/C. Conclusions: No differences in the occurrence of C421A genotypes between the study group and the control group were found. In both the groups 100% of the results for the C/C genotype were obtained. Due to the presence of only one genotype (C/C) for the C421A polymorphism in all the patients no relationship between the occurrence of C421A genotypes and tumor stage, age and gender of the examined patients was evaluated. Although no correlation between the C421A polymorphism and the susceptibility to the development of gastric cancer was found the exclusion of the participation of BCRP protein in the pathogenesis of this disease is possible only after the increase of the number of analyses on larger groups of respondents.
Discipline
Year
Volume
41
Issue
1
Pages
33-45
Physical description
Contributors
 • Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej, Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej, Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej, Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej, Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • Ciechanowicz A, Kokot F. Genetyka molekularna w chorobach wewnętrznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009: 5-16.
 • Kordek R. Onkologia: podręcznik dla studentow i lekarzy. Via Medica, 2013: 172-177.
 • Garden OJ. Chirurgia: podręcznik dla studentow. Elsevier Urban & Partner, 2009: 265-269.
 • Pawlęga J. Zarys onkologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002: 103-105.
 • Szczeklik A. Choroby wewnętrzne. Medycyna Praktyczna, 2013: 467-468.
 • Jamroziak K, Kowalczyk M, Urbańska–Ryś H, Robak T. Farmakogenetyka leków przeciwnowotworowych: rola polimorfizmow jednonukleotydowych. Acta Haematol Pol. 2005; 36: 177-187.
 • Yanase K, Tsukahara S, Mitsuhashi J, Sugimoto Y. Functional SNPs of the brest cancer resistance protein – therapeutic effects and inhibitor development. Cancer Lett. 2006; 234: 73–80.
 • Jamroziak K, Młynarski W, Robak T. Znaczenie białek transportowych nadrodziny ABC w oporności na leczenie ostrej białaczki szpikowej. Acta Haematol Pol. 2001; 32: 131-145.
 • Staud F, Pavek P. Breast cancer resistance protein (BCRP/ABCG2). Int J Biochem Cell Biol. 2005; 37: 720–725.
 • Friesen MD, Rothman N, Strickland PT. Concentration of 2-amino-1-methyl-6- phenylimidazo (4,5-b) pyridine (PhIP) in urine and alkali-hydrolyzed urine after consumption of charbroiled beef. Cancer Lett. 2001; 173: 43-51.
 • Cervenak J, Andrikovics H, Ozvegy-Laczka C, Tordai A, Nemet K, Varadi A, Sarkadi B. The role of the human ABCG2 multidrug transporter and its variants in cancer therapy and toxicology. Cancer Lett. 2006; 234: 62–72.
 • Chen P, Zhao L, Zou P, Xu H, Lu A, Zhao P. The contribution of the ABCG2 C421A polymorphism to cancer susceptibility: a meta-analysis of the current literature. BMC Cancer. 2012; 12: 383-390.
 • Campa D, Pardini B, Naccarati A, Vodickova L, Novotny J, Forsti A i wsp. A gene-wide investigation on polymorphisms in the ABCG2/BRCP transporter and susceptibility to colorectal cancer. Mutat Res. 2008; 645: 56–60.
 • Korenaga Y, Naito K, Okayama N, Hirata H., Suehiro Y, Hamanaka Y i wsp. Association of the BCRP C421A polymorphism with nonpapillary renal cel carcinoma. Int J Cancer. 2005; 117: 431-434.
 • Gardner ER, Ahlers CM, Shukla S, Sissung TM, Ockers SB, Price DK i wsp. Association of the ABCG2 C421A polymorphism with prostate cancer risk and survival. Bju International.2008; 102:1694-1699.
 • Hu LL, Wang XX, Chen X, Chang J, Li C, Zhang Y iwsp. BCRP gene polymorphisms are associated with susceptibility and survival of diffuse large B-cell lymphoma. Carcinogenesis.2007; 28: 1740-1744.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6d7f47d3-405d-4e05-bbd0-409907330824
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.