PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 57 | 130–141
Article title

Ocena elastosonograficzna z wyznaczeniem stosunku ściśliwości symetrycznych obszarów gruczołu krokowego w celu diagnozy klinicznie istotnego raka stercza

Content
Title variants
EN
Sonoelastographic evaluation with the determination of compressibility ratio for symmetrical prostatic regions in the diagnosis of clinically significant prostate cancer
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Aim: Sonoelastography is a technique that assesses tissue hardness/compressibility. Utility and sensitivity of the method in prostate cancer diagnostics were assessed compared to the
current gold standard in prostate cancer diagnostics i.e. systematic biopsy. Material and methods: The study involved 84 patients suspected of prostate cancer based on elevated PSA levels or abnormal per rectal examination findings. Sonoelastography was used to evaluate the prostate gland. In the case of regions with hardness two-fold greater than that of symmetric
prostate area (strain ratio >2), targeted biopsy was used; which was followed by an ultrasound-guided 8- or 10-core systematic biopsy (regardless of sonoelastography-indicated sites) as a reference point. Results: The mean age of patients was 69 years. PSA serum levels ranged between 1.02 and 885 ng/dl. The mean prostate volume was 62 ml (19–149 ml). Prostate cancer was found in 39 out of 84 individuals. Statistically significant differences in strain ratios between cancers and benign lesions were shown. Sonoelastography guided biopsy revealed 30 lesions – overall sensitivity 77% (sensitivity of the method – 81%). Sonoelastographic sensitivity increased depending on cancer stage according to the Gleason grading system: 6–60%, 7–75%, 8–83%, 9/10–100%. The estimated sensitivity of systematic biopsy was 92%. Conclusions: Sonoelastography shows higher diagnostic sensitivity in prostate
cancer diagnostics compared to conventional imaging techniques, i.e. grey-scale TRUS, Doppler ultrasound. It allows to reduce the number of collected tissue cores, and thus limit the incidence of complications as well as the costs involved. Sonoelastography using the determination of compressibility ratio for symmetrical prostatic regions may prove useful
in the detection of clinically significant prostate cancer.
PL
Cel pracy: Elastosonografia jest techniką oceniającą twardość/ściśliwość tkanek. Badano użyteczność i czułość tej metody w diagnostyce raka stercza w porównaniu z obecnie obowiązującym złotym standardem w diagnostyce raka gruczołu krokowego – biopsją systematyczną. Materiał i metoda: Badaniu poddano 84 chorych z podejrzeniem raka stercza na podstawie podwyższonego poziomu PSA lub nieprawidłowości w badaniu per rectum. Ocenę gruczołu krokowego wykonywano przy pomocy elastosonografii.
W przypadku miejsc o twardości przekraczającej ponad dwukrotnie twardość symetrycznego obszaru prostaty (stosunek odkształcenia >2) stosowano biopsję celowaną; następnie u każdego chorego przeprowadzano pod kontrolą USG biopsję systematyczną 8- lub 10-rdzeniową (niezależnie od wskazań elastosonografii), jako punkt odniesienia. Wyniki:
Średni wiek chorych wynosił 69 lat. Poziom PSA w surowicy krwi mieścił się w zakresie 1,02–885 ng/dl. Średnia objętość gruczołu krokowego wynosiła 62 ml (19–149 ml). Pośród 84 badanych raka prostaty ujawniono u 39 osób. Wykazano statystycznie istotne różnice wartości stosunku odkształcenia między rakami i zmianami łagodnymi. Biopsja pod kontrolą elastosonografii ujawniła 30 zmian – czułość (overall sensitivity) 77% (sensitivity of the method – 81%). Czułość elastosonografii wzrastała w zależności od stopnia zaawansowania w skali Gleasona: 6–60%, 7–75%, 8–83%, 9/10–100%. Czułość biopsji systematycznej oszacowano na 92%. Wnioski: Elastosonografia ma wyższą czułość w diagnostyce raka stercza niż konwencjonalnie używane techniki obrazowania, tj.: TRUS w skali szarości, USG dopplerowskie. Pozwala zredukować liczbę pobieranych rdzeni tkankowych, a co za tym idzie – zmniejszyć liczbę powikłań i ograniczyć koszty. Elastosonografia
z oznaczeniem stosunku ściśliwości symetrycznych obszarów stercza może być pomocna w wykryciu klinicznie istotnego raka gruczołu krokowego.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
57
Pages
130–141
Physical description
Contributors
author
 • Oddział Urologiczny Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, Siedlce, Polska
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej, II WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, Polska
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej, II WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, Polska
author
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej, II WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, Polska
 • Oddział Urologiczny Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, Siedlce, Polska
References
 • 1. Heidenreich A, Bastian PJ, Bellmunt J, Bolla M, Joniau S, Mason MD et al.: Guidelines on prostate cancer. European Association of Urology 2012.
 • 2. Ophir J, Céspedes I, Ponnekanti H, Yazdi Y, Li X: Elastography: A quantitative method for imaging the elasticity of biological tissues. Ultrason Imaging 1991; 13: 111–134.
 • 3. Cochlin DL, Ganatra RH, Griffiths DF: Elastography in the detection of prostatic cancer. Clin Radiol 2002; 57: 1014–1020.
 • 4. König K, Scheipers U, Pesavento A, Lorenz A, Ermert H, Senge T: Initial experiences with real-time elastography guided biopsies of the prostate. J Urol 2005; 174: 115–117.
 • 5. Pallwein L, Mitterberger M, Struve P, Pinggera G, Horninger W, Bartsch G et al.: Real-time elastography for detecting prostate cancer: preliminary experience. BJU Int 2007; 100: 42–46.
 • 6. Miyanaga N, Akaza H, Yamakawa M, Oikawa T, Sekido N, Hinotsu S et al.: Tissue elasticity imaging for diagnosis of prostate cancer: apreliminary report. Int J Urol 2006; 13: 1514–1518. that sonoelastography evaluation may be affected by the degree of cancer progression, although these findings require confirmation based on a larger number of cases. Elastographic evaluation meets some limitations associated with the technique of examination, which is dependent on the operator as well as on the used equipment, especially in the case of applying mechanical compression on the prostate gland. The results may be further affected by previous prostate inflammatory conditions as well as diagnostic and surgical procedures. Undoubtedly, further studies are necessary to verify the role of elastography in the diagnostics of prostate cancer as well as to determine not only the potential and usefulness of this method but also its limitations. Conflict of interest The authors do not report any financial or personal links with other persons or organizations, which might affect negatively the content of this publication or claim authorship rights to this publication.
 • 7. Pallwein L, Aigner F, Faschingbauer R, Palwein E, Pinggera G, Bartsch G et al.: Is real-time elastography targeted biopsy able to enhance prostate cancer detection? An analysis of detection rate based on an elasticity-scoring system. Eighth International Conference on the Ultrasonic Measurement and Imaging of Tissue Elasticity 2009, Sept. 14–17, Vlissingen, The Netherlands.
 • 8. Pallwein L, Aigner F, Pinggera G, Mitterberger M, Frauscher F, Bartsch G: Is real-time elastography targeted biopsy able to enhance prostate cancer detection? Value of an elasticity-scoring system. American Urological Association Annual Meeting 2008, May 17–22, Orlando, USA.
 • 9. Aboumarzouk OM, Ogston S, Huang Z, Evans A, Melzer A, Stolzenberg JU et al.: Diagnostic accuracy of transrectal elastosonography (TRES) imaging for the diagnosis of prostate cancer: a systematic review and meta-analysis. BJU Int. 2012; 110: 1414–1423.
 • 10. Sudoł-Szopińska I, Szopiński T (ed.): Diagnostyka ultrasonograficzna w urologii. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa–Zamość 2007.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6d5bda6d-c848-4462-9555-9c75a9484dd6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.