PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2014 | 15 | 1 | 50-53
Article title

Transcranial direct current stimulation (tDCS) for phantom limb pain - case report

Content
Title variants
PL
Przezczaszkowa stymulacja prądowa w leczeniu bólu fantomowego – opis przypadku
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zastosowanie przezczaszkowej stymulacji prądowej (transcranial direct current stimulation, tDCS) w leczeniu bólu przewlekłego przynosi obiecujące wyniki, jak wynika z publikacji z ostatnich lat. W technice tej wykorzystywany jest słaby prąd stały, powodujący jedynie polaryzację i umiarkowaną zmianę stopnia wzbudzenia kory położonej pod miejscem przyłożenia elektrody stymulującej. Dodatnia stymulacja anodowa zwiększa poziom wzbudzenia, a stymulacja katodowa powoduje hamowanie wzbudzenia. Skuteczność przezczaszkowej stymulacji prądowej potwierdzono między innymi w badaniach prowadzonych u pacjentów z bólem ośrodkowym po udarze, po urazie rdzenia kręgowego, bólu trzewnym, zespołach bólu wielomiejscowego (CRPS), migrenowym bólu głowy, fibromialgii, bólu fantomowym. Amputacja kończyny może prowadzić do powstania bólu przewlekłego, który m.in. może mieć charakter bólu fantomowego. Spowodowane jest to reorganizacją w obrębie kory mózgu, szczególnie w obrębie kory motorycznej i pierwotnej kory somatosensorycznej (m.in. zwiększenie pobudliwości neuronów, zmniejszenie aktywności GABA). Ból fantomowy często jest oporny na leczenie, dlatego tDCS może być przydatną metodą leczenia. W prezentowanym przypadku zastosowano tDCS u pacjentki z bólem fantomowym po urazowej amputacji współwykończyny dolnej lewej. Wcześniej stosowana terapia nie przynosiła zadowalających efektów. Farmakoterapia powodowała objawy niepożądane, które ograniczały jej skuteczność. Wykonana 10-cio kr otnie anodowa tDCS okolicy kory motorycznej i pierwotnej kory somatosensorycznej spowodowała istotną klinicznie poprawę: zmniejszyła się częstość epizodów bólu, ból miał mniejsze natężenie w porównaniu z okresem przed leczeniem.
EN
Chronic pain treatment with transcranial direct current stimulation (tDCS) can be effective in chronic pain treatment, according to the recent years publications. In this technique the weak current, causing only a moderate change in the polarity and excitability of the cortex laying under the stimulating electrode is being used. Positive, anodal stimulation increased the level of excitation, cathodal stimulation causes inhibition of the excitation. The efficacy of transcranial direct current stimulation was confirmed in studies in patients with central pain after stroke, pain after spinal cord injury, visceral pain, migraine headaches, complex regional pain syndrome (CRPS), fibromyalgia, phantom pain. Limb amputation may lead to chronic painful sensations referred to the absent limb (phantom limb pain). This phenomenon is probably caused by the reorganization of the cerebral cortex, particularly in the motor cortex and primary somatosensory cortex (this changes include increase of neuronal excitability and decrease of GABA activity). Phantom limb pain is often refractory to the treatment, therefore treatment with the tDCS can be useful for this patients. In presented case the tDCS was used for the treatment of the patients suffering for the phantom limb pain after traumatic amputation of the left lower limb. Previously applied therapy wasn’t effective. Pharmacotherapy caused unacceptable side effects. In this patients the anodal tDCS technique performed 10-times over the motor cortex and primary somatosensory cortex resulted in clinically significant improvement: reduced frequency of phantom limb pain episodes, pain intensity was lower compared with the period before stimulation.
Discipline
Journal
Year
Volume
15
Issue
1
Pages
50-53
Physical description
Contributors
  • Zakład Badania i Leczenia Bólu, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
References
Document Type
report
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6d2c672b-486e-45bf-beb8-cce77bd8d6f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.