PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 16 | 1 | 22-27
Article title

Zanieczyszczenie powietrza a liczba hospitalizacji z powodu astmy oskrzelowej w województwie małopolskim

Content
Title variants
EN
Air pollution and asthma-related hospitalizations in the Malopolska region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Astma oskrzelowa należy do najczęściej występujących
chorób przewlekłych. Częstość astmy na świecie
wzrasta bardzo szybko, jakkolwiek pomiędzy poszczególnymi
państwami chorobowość różni się znacząco. Cel: Badania
miały na celu ocenę zależności pomiędzy liczbą hospitalizacji
w trybie nagłym z powodu astmy oskrzelowej a poziomem
zanieczyszczenia powietrza w województwie małopolskim.
Materiał i metody: W badaniu wykorzystano dane pochodzące
z ogólnopolskiej bazy danych projektu „Hospitalizacja”
– (Ogólnopolskie Badanie Chorobowości Szpitalnej Ogólnej).
W niniejszym opracowaniu wykorzystano dane osób hospitalizowanych
w latach 2005–2009 w województwie małopolskim,
dla których zasadnicza przyczyna hospitalizacji
określona została jako astma oskrzelowa lub stan astmatyczny
(kody ICD-10: J45.* oraz J46). W analizie statystycznej
wykorzystano wieloczynnikowy model regresji Poissona, aby
ocenić wpływ poziomu zanieczyszczenia powietrza na liczbę
hospitalizacji w trybie nagłym z powodu astmy. Wyniki:
Ogółem w latach 2005–2009 w województwie małopolskim
zanotowano 6942 przypadki hospitalizacji w trybie nagłym
z powodu astmy oskrzelowej. Obserwowany poziom zanieczyszczenia
powietrza w tym samym okresie był stosunkowo
wysoki. Przykładowo dla zanieczyszczenia pyłem PM10 częstość
przekroczeń dopuszczalnego dziennego poziomu zanieczyszczenia
powietrza przekraczała w większości stacji 30%
dni, przy czym najwyższe odnotowane wartości przekraczały
wartość 350 μg/m3.
Spośród analizowanych zanieczyszczeń powietrza najwyższą
zależność liczby hospitalizacji zaobserwowano
w stosunku do zanieczyszczenia SO2 (RW41,039; 95%CI:
1,014–1,064) oraz dla PM10 (RW41,018; 95%CI: 1,008–
1,029) dla wzrostu poziomu zanieczyszczenia o 10 μg/m3.
Analizując długość okresu od wystąpienia wysokiego poziomu
zanieczyszczenia najsilniejszą zależność zaobserwowano
dla okresu siedmiu dni. Ryzyko hospitalizacji dla zanieczyszczenia
dwutlenkiem siarki wynosiło RW41,051
(95%CI: 1,028–1,075), natomiast dla PM10 RW41,016
(95%PU: 1,007–1,025). W badaniach wykazano również
istotne znaczenie poziomu zanieczyszczenia dwutlenkiem
azotu w dniach poprzedzających hospitalizację. Wnioski:
Liczbę hospitalizacji z powodu astmy oskrzelowej w znaczącym
stopniu można wytłumaczyć zależnością od poziomu
zanieczyszczenia powietrza.
EN
Introduction: Asthma is one of the most frequent chronic
disease worldwide. Its prevalence has grown rapidly over
last years, however the differences between countries are
significant. Aim: The purpose of this study was to assess
the relation between the number of urgent asthma-related
hospital admissions and air pollution in the Malopolska region.
Material and methods: We used data collected in the frame of the project “Hospitalization” – the Polish Survey
on Overall Hospital Morbidity in Poland. We analyzed hospital
records for Malopolska region with primary cause of
hospital admission defined as bronchial asthma or status
asthmaticus (code J45.* or J46 according to ICD-10) for
years 2005–2009. Air pollution data were collected from
monitoring station in Malopolska. Poisson regression model
was used to assess the impact of air pollution level on number
of hospital admissions with adjustment for the daily
mean of temperature. Results: During the years 2005–2009
overall 6942 urgent asthma-related hospital admissions were
observed. The level of air pollution during this period was
high, for example, mean daily PM10 air pollution level was
higher than 50 μg/m3 for more than 30% of days in most
monitoring settings. The highest PM10 level was observed
to be more than 350 μg/m3. Out of the analyzed pollutant
the most important predictor was found to be SO2 with
RR41,039 (95%CI: 1,014–1,064) and PM10 with
RR41,018 (95%CI: 1.008–1.029) for 10 μg/m3 increase of
pollutant. We have also examined the effect of air pollution
during the previous days on asthma hospitalizations. The
effect of air pollution by sulfur dioxide on number of hospital
admissions from asthma was also observed with
RR41,051 (95%CI: 1,028–1,075) and by PM10 with
RR41,016 (95%CI: 1,007–1,025) for a seven days delay. In
our study we have also observed the relation between air
pollution by NO2 in previous days and asthma-related hospital
admissions. Conclusions: The number of asthma hospitalizations,
especially those unplanned, probably because
of exacerbation of asthma episodes can be reduced by lowering
air pollution level.
Contributors
author
 • Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków
 • Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków
 • Zakład-Centrum Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa
References
 • 1. Bousquet J., Bousquet P.J. Godard P., Daures J.P.: The public health implication of asthma. Bull WHO 2005; 83: 548-554.
 • 2. Masoli M., Fabian D. Holt S. Beasley R.: The global burden of astma: executive summary of the GINA dissemination committee report. Allergy 2004; 59: 469-478.
 • 3. Liebhart J., Mololepszy J., Wojtyniak B. i wsp. Prevalence and risk factors for astma in Poland: Results from the PMSEAD Study. J Investig Allergol Clin Immunol 2007; 17(6): 367-374.
 • 4. Samoliński B., Sybilski A.J., Raciborski F. i wsp.: Występowanie astmy oskrzelowej u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w Polsce świetle badania ECAP. Alergia Astma Immunol 2009; 14(1): 27-34.
 • 5. Koening J.Q.: Air pollution and astma. J Allergy Clin Immunol 1999; 104: 717-722.
 • 6. Strachan D.P.: The role of environmental factors in asthma. Br Med Bull 2000; 56: 865-882.
 • 7. http://www.statystyka.medstat.waw.pl/wyniki/wyniki.htm
 • 8. Anandan C., Nurmatov U. i wsp.: Is the prevalence of asthma declining? Systematic review of epidemiological studies. Allergy 2010; 65: 152-167.
 • 9. Schwartz J., Slater D. i wsp.: Particulate air pollution and and hospital emergency room visits for asthma in Seattle. Am Rev Respir Dis 1993; 147: 826-831.
 • 10. Ko F.W.S., Tam W. i wsp.: Effects of air pollution on asthma hospitalization rates in different age groups in Hong Kong. Clin Experim Allergy 2007; 37: 1312-1319.
 • 11. Sunyer J., Spix C. i wsp.: Urban air pollution and emergency admissions for asthma in four European cities: the APHEA project. Thorax 1997; 52: 760-765.
 • 12. Castellsague J., Sunyer J. i wsp.: Short-term association between air pollution and emergency room visits for asthma in Barcelona. Thorax 1995; 50: 1051-1056.
 • 13. Atkinson R.W., Anderson H.R. i wsp.: Short-term association between outdoor air pollution and visit to accident and emergency departments in London for respiratory complaints. Eur Resp J 1999; 13: 257-265.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6b364eca-865f-418d-9e66-e20e8c24ee02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.