PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 57 | 91-96
Article title

Synchrony and diachrony in the studies of anthroponymic homonymy

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article discusses the methodology of the homonymy of modern anthroponyms from the synchronic and diachronic perspective. In recent studies the linguists move away from the strict demarcation between synchrony and diachrony. The methodological approach with the objective to extract all aspects of the formation of homonymous identifications of anthroponyms functioning today but formed in different chronological periods according to the rules of onymic word formation uses the chrony as a research perspective. Chrony does not limit the chronological caesura of the data, but it gives the ability to capture the linguistic mechanisms of the formation of anthroponymic homonyms.
Year
Volume
57
Pages
91-96
Physical description
Contributors
 • Jan Kochanowski University in Kielce, Branch in Piotrkow Trybunalski, Institute of Polish Studies, 114/118 J. Słowackiego Str., 97-300 Piotrków Trybunalski, Poland
References
 • [1] J. Bubak, Proces kształtowania się polskiego nazwiska mieszczańskiego i chłopskiego, 1986, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • [2] D. Buttler, Polska homonimia słowotwórcza, Prace Filologiczne 22 (1971), p. 121-157.
 • [3] D. Buttler, Odmiany polskiej homonimii. II Homonimy słowotwórcze, Poradnik Językowy 2 (1971), p. 74-82.
 • [4] S. Gajda, Narodowokulturowy składnik znaczenia nazw własnych w aspekcie edukacyjnym, [in:] Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej, red. R. Mrózek, 2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, p. 21-28.
 • [5] S. Gala, Słowotwórstwo onomastyczne i słowotwórstwo gwarowe, [in:] Wybór pism dialektologicznych i onomastycznych, red. I. Jaros, 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, p. 651-655.
 • [6] S. Gala, Chronia w słowotwórstwie gwarowym, [in:] Wybór pism dialektologicznych i onomastycznych, red. I. Jaros, 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, p. 359-365.
 • [7] M. Honowska, Ewolucja metod polskiego słowotwórstwa synchronicznego (w dziesięcioleciu 1967-1977). Prace Komisji Językoznawstwa 43 (1979) 3, p. 223-241.
 • [8] P. Łozowski, Panchronia, czyli językoznawstwo bez synchronii, [in:] Przeszłość w językowym obrazie świata, red. A. Pajdzińska, P. Krzyżanowski, 1999, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • [9] M. Majewska, Homonimia i homonimy w opisie językoznawczym, 2002, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa.
 • [10] M. Majewska, Rzeczownikowe homonimy heterogeniczne. Analiza synchroniczna i diachroniczna, 2006, Wydawnictwo LEXIS, Kraków.
 • [11] M. Majewska, O potrzebie wprowadzenia terminów: homonimia synchroniczna, homonimia diachroniczna i homonimia historyczna, [in:] Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od leksyki do języka poezji, red. P. Zbróg, 2010, Wydawnictwo LIBRON, Kielce, p. 95-105.
 • [12] A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem), 1998, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [13] A. Raszewska-Klimas, Categorization in a name formation proces, Coвременный научный вестник, Научнo-тeopeтичecкий и пратический журнал 6 (2015) 253, p. 34-43.
 • [14] M. Rutkiewicz-Hanczewska, Nazwy własne w przestrzeni społeczno-komunikacyjnej. Uwagi językoznawcy, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 23 (2012) p. 355-363.
 • [15] M. Sajewicz, Derywacja sufiksalna osobowych nazw subiektów w nadwarciańskich gwarach białoruskich Białostocczyzny, 2002, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • [16] SJP – Słownik języka polskiego, red. Witold Doroszewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, t. 1-11, Warszawa 1958-1969.
 • [17] R. Šramek, Teoria onomastyki i płaszczyzny nominacji proprialnej, Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Językoznawstwo, 11 (1988), p. 19-34.
 • [18] E. Witan, Z zagadnień homonimii monogenetycznej częściowej, Poradnik Językowy 2-3 (1981), p. 93-103.
 • [19] K. Wojan, Wstęp do badań wieloznaczności leksemów w ujęciu kontrastywnym, 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • [20] K. Wojan, Rosyjskie leksemy homonimiczne w teorii językoznawczej i praktyce leksykograficznej, 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6a441300-08d4-4b70-bcbd-c6bf2ab76678
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.