PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 5 | 3 | 125-139
Article title

Nawroty po leczeniu chirurgicznym i skojarzonym u kobiet z rakiem szyjki macicy w stopniu IB/IIA wg FIGO

Content
Title variants
EN
Recurrence after surgical excision and radiotherapy in cervical cancer stage IB/IIA
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aim of paper: Analysis of clinical course of tumour recurrence in patients undergoing surgical excision and radiotherapy for FIGO stage IB/IIA cervical cancer and retrospective evaluation of selected clinical-pathological tumour features in the group of patients, who developed a recurrence, with particular emphasis on recurrence-associated risk factors based on the GOG (Gynaecologic Oncology Group) scale. Material and method: Retrospective analysis encompassed 107 women treated at the OEwiêtokrzyskie Centrum Onkologii (Holycross Cancer Centre) since 2000 thru 2004. Results: Three-year symptom-free survival was obtained in 92 out of 107 women (85%). Recurrence occurred in 16 out of 107 patients (15%), thereof 9 out of 84 women (10%) originally had no lymph-node metastases and 7 out of 23 women (21%) had confirmed lymph node involvement. Recurrences were associated with lateral metastases (5 cases), distant metastases (7 cases) and lateral and distant metastases (4 cases). Recurrence-associated mortality rate was 81% (13 out of 16 patients). Currently, 3 women are alive, 2 thereof having signs of recurrence. Mean recurrence-free survival was 19.6 months and mean symptom-free survival was 8.5 months. Retrospective analysis based on the GOG scale predicted high risk of recurrence (over GOG score 120) in 14 out of 16 women (88%), who did recur and a moderate risk (GOG score 70-120) in the remaining 2 patients (12%). Conclusions: High risk of recurrence predicted by the GOG score has been confirmed in the group of women with cervical cancer FIGO stage IB/IIA undergoing combined treatment (surgery and radiotherapy) independent of invasion of regional lymph nodes. An essential risk factor for tumour recurrence is presence of tumour cells in pericervical and perivaginal tissues.
PL
Cel pracy: Omówienie przebiegu klinicznego wznów po leczeniu chirurgicznym i uzupełniającym raka szyjki macicy w stopniu IB/IIA według FIGO oraz retrospektywna ocena wybranych cech kliniczno-patologicznych guza w grupie kobiet z nawrotem, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka nawrotu według punktacji GOG (Gynaecologic Oncology Group Study). Materiał i metoda: Retrospektywnej analizie poddano 107 kobiet leczonych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii (ŚCO) w latach 2000-2004. Wyniki: Trzyletnie przeżycie bez objawów nawrotu stwierdzono u 92/107 (85%) pacjentek. Wznowa pojawiła się u 16/107 (15%) chorych, w tym u 9/84 (10%) kobiet, u których nie stwierdzono przerzutów w węzłach regionalnych oraz u 7/23 (21%) kobiet z potwierdzonymi przerzutami do węzłów. Odnotowano 5 wznów bocznych, 7 odległych i 4 wznowy boczne z przerzutami odległymi. Zmarło z powodu wznowy 13/16 (81%) pacjentek. Żyją 3 kobiety, w tym dwie z objawami wznowy. Średni czas wolny od wznowy wynosił 19,6 miesiąca, a średni czas przeżycia od wykrycia wznowy - 8,5 miesiąca. U 14/16 (88%) chorych ze wznową stwierdzono retrospektywnie wysokie ryzyko wznowy (>120 punktów według GOG), a u 2/16 (12%) średnie ryzyko wznowy (70-120 punktów według GOG). Wnioski: Wysokie ryzyko wznowy według punktacji GOG potwierdziło się w grupie kobiet z nawrotem raka szyjki macicy w stopniu IB/IIA według FIGO po leczeniu chirurgicznym i skojarzonym, bez względu na zajęcie regionalnych węzłów chłonnych. Istotnym czynnikiem ryzyka wznowy jest obecność komórek nowotworowych w tkankach otaczających szyjkę macicy i pochwę.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
3
Pages
125-139
Physical description
Contributors
author
 • Dzial Ginekologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dyrektor ŚCO: dr n. med. S. Góźdź, kierownik Dzialu: dr hab. n. med. J.Starzewski. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydzial Nauk o Zdrowiu, Zaklad Onkologii i Pielęgniarstwa Onkologicznego. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Stanisław Bień
author
 • Dzial Patologii Nowotworów ŚCO. Kierownik Dzialu: dr n. med. J. Sygut
author
 • Dzial Ginekologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dyrektor ŚCO: dr n. med. S. Góźdź, kierownik Dzialu: dr hab. n. med. J.Starzewski
author
 • Dzial Ginekologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dyrektor ŚCO: dr n. med. S. Góźdź, kierownik Dzialu: dr hab. n. med. J.Starzewski
author
 • Dzial Ginekologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dyrektor ŚCO: dr n. med. S. Góźdź, kierownik Dzialu: dr hab. n. med. J.Starzewski
author
 • Dzial Ginekologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dyrektor ŚCO: dr n. med. S. Góźdź, kierownik Dzialu: dr hab. n. med. J.Starzewski
author
 • Dzial Ginekologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dyrektor ŚCO: dr n. med. S. Góźdź, kierownik Dzialu: dr hab. n. med. J.Starzewski. Świętokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, tel.: 041 367 43 57, 367 41 30
author
 • Dzial Ginekologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dyrektor ŚCO: dr n. med. S. Góźdź, kierownik Dzialu: dr hab. n. med. J.Starzewski
 • Dzial Ginekologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dyrektor ŚCO: dr n. med. S. Góźdź, kierownik Dzialu: dr hab. n. med. J.Starzewski
author
 • Dzial Ginekologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dyrektor ŚCO: dr n. med. S. Góźdź, kierownik Dzialu: dr hab. n. med. J.Starzewski
author
 • Dzial Ginekologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dyrektor ŚCO: dr n. med. S. Góźdź, kierownik Dzialu: dr hab. n. med. J.Starzewski
 • Dzial Radioterapii ŚCO. Kierownik Dzialu: dr n. med. P Kędzierawski
 • Dzial Ginekologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dyrektor ŚCO: dr n. med. S. Góźdź, kierownik Dzialu: dr hab. n. med. J.Starzewski
author
 • Dzial Ginekologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dyrektor ŚCO: dr n. med. S. Góźdź, kierownik Dzialu: dr hab. n. med. J.Starzewski
References
 • 1. Averette H.E., Nguyen H.N., Donato D.M. i wsp.: Radical hysterectomy for invasive cervical cancer. Cancer 1993: 71: 1422-1437.
 • 2. Hoskins WJ., Ford J., Averette H.: Radical hysterectomy and pelvic lymphadenectomy for the management of early invasive cancer of the cervix. Gynecol. Oncol. 1976; 4: 278-290.
 • 3. Di Saia P.J.: Surgical aspects of cervical carcinoma. Cancer 1981;48:548-559.
 • 4. Burke T.W., Hoskins WJ., Heller P.B. i wsp.: Clinical patterns of tumour recurrence after radical hysterectomy in stage IB cervical carcinoma. Obstet. Gynecol. 1987; 69: 382-385.
 • 5. Ciatto S., Pirtoli P., Cionini L.: Radiotherapy for postoperative failures of carcinoma of the cervix uteri. Surg. Gynecol. Obstet. 1980; 151: 621-624.
 • 6. Krebs H.B., Helmkamp B.F., Sevin B.U. i wsp.: Recurrent cancer of the cervix following radical hysterectomy and pelvic node dissection. Obstet. Gynecol. 1982; 59: 422.
 • 7. Ijaz T, Eifel P.J., Burke T, Oswald M.J.: Radiation therapy of pelvic recurrence after radical hysterectomy for cervical carcinoma. Gynecol. Oncol. 1998; 70: 241-246.
 • 8. Adcock L.L., Potish R.A., Julian T.M. i wsp.: Carcinoma of the cervix, FIGO stage IB: treatment failures. Gynecol. Oncol. 1984; 18: 218-225.
 • 9. Hopkins M.P., Morley G.W: Stage IB squamous cell cancer of the cervix: clinicopathologic features related to survival. Am. J. Obstet. Gynecol. 1991; 164: 1520-1529.
 • 10. Delgado G., Bundy B.N., Fowler WC. i wsp.: A prospective surgical pathological study of stage I squamous carcinoma of the cervix: a Gynaecologic Oncology Group Study. Gynecol. Oncol. 1989; 35: 314-320.
 • 11. Zaino R.J., Ward S., Delgado G. i wsp.: Histopathologic predictors of the behaviour of surgically treated stage IB squamous cell carcinoma of the cervix. A Gynaecologic Oncology Group Study. Cancer 1992; 69: 1750-1758.
 • 12. Delgado G., Bundy B., Zaino R. i wsp.: Prospective surgical-pathological study of disease-free interval in patients with stage IB squamous cell carcinoma of the cervix: a Gynaecologic Oncology Group study. Gynecol. Oncol. 1990; 38: 352-357.
 • 13. Shimada M., Kigawa J., Takahashi M. i wsp.: Stromal invasion of the cervix can be excluded from criteria for using adjuvant radiotherapy following radical surgery for patients with cervical cancer. Gynecol. Oncol. 2004; 93: 628-631.
 • 14. Sevin B.U., Lu Y., Bloch D.A. i wsp.: Surgically defined prognostic parameters in patients with early cervical carcinoma. A multivariate survival tree analysis. Cancer 1996; 78: 1438-1446.
 • 15. Ho C.M., Chien T.Y., Huang S.H. i wsp.: Multivariate analysis of the prognostic factors and outcomes in early cervical cancer patients undergoing radical hysterectomy. Gynecol. Oncol. 2004; 93: 458-464.
 • 16. Piver M.S., Rutledge F., Smith J.P.: Five classes of extended hysterectomy for women with cervical cancer. Obstet. Gynecol. 1974; 44: 265-272.
 • 17. Photopulos G.J., Zwaag R.V: Class II radical hysterectomy shows less morbidity and good treatment efficacy compared to class III. Gynecol. Oncol. 1991; 40: 21-24.
 • 18. Magrina J.F., Goodrich M.A., Weaver A.L., Podratz K.C.: Modified radical hysterectomy: morbidity and mortality. Gynecol. Oncol. 1995; 59: 277-282.
 • 19. Thomas G.M., Stehman F.B.: Early invasive disease: risk assessment and management. Semin. Oncol. 1994; 21: 17-24.
 • 20. Miecznikowski A., Starzewski J., Niespodziański K.: Wyniki chirurgicznego leczenia inwazyjnego raka szyjki macicy. Przegl. Lek. 1988; 45: 562-565.
 • 21. Starzewski J., Urbański K., Miecznikowski A. i wsp.: Wyniki chirurgicznego i skojarzonego leczenia wczesnych postaci raka szyjki macicy. Nowotwory 1998; 48: 220-228.
 • 22. Sevin B.U., Method M.W., Nadji M., Averette H.A.: Efficacy of radical hysterectomy as treatment for patients with small cell carcinoma of the cervix. Cancer 1996; 77: 1489-1493.
 • 23. Samlal R.A., van der Velden J., Ten Kate FJ. i wsp.: Surgical pathologic factors that predict recurrence in stage IB and IIA cervical carcinoma patients with negative pelvic lymph nodes. Cancer 1997; 80: 1234-1240.
 • 24. Fuller A., Elliot N., Kosloff C. i wsp.: Lymph node metas-tases from carcinoma of the cervix, stages IB and IIA: implications for prognosis and treatment. Gynecol. Oncol. 1982; 26: 69-84.
 • 25. Van de Putte G., Lie A.K., Vach W i wsp.: Risk grouping in stage IB squamous cell cervical carcinoma. Gynecol. Oncol. 2005; 99: 106-112.
 • 26. Sedlis A., Bundy B.N., Rotman M.Z. i wsp.: A randomized trial of pelvic radiation therapy versus no further therapy in selected patients with stage IB carcinoma of the cervix after radical hysterectomy and pelvic lymphadenectomy: a Gynaecologic Oncology Group Study. Gynecol. Oncol. 1999; 73: 177-183.
 • 27. Kridelka FJ., Berg D.O. Neumann M. i wsp.: Adjuvant small field pelvic radiation for patients with high risk, stage IB lymph node dissection. Cancer 1999; 86: 2059-2065.
 • 28. Morrow C.P.: Panel report: is pelvic radiation beneficial in the postoperative management of stage IB squamous cell carcinoma of the cervix with pelvic node metastases treated by radical hysterectomy and pelvic lymphadenectomy? Gynecol. Oncol. 1980; 10: 105-110.
 • 29. Larson D., Allen S.C., Copeland L.J. i wsp.: Stage IB cervical carcinoma treated with radical hysterectomy and pelvic lymphadenectomy: role of adjuvant radiotherapy. Obstet. Gynecol. 1987; 69: 378-391.
 • 30. Thomas G.M., Dembo A.J.: Is there a role for adjuvant pelvic radiotherapy after radical hysterectomy in early stage cervical cancer. Int. J. Gynecol. Cancer 1991; 36: 180-186.
 • 31. Cosin J.A., Fowler J.M., Chen M.D. i wsp.: Pretreatment surgical staging of patients with cervical carcinoma. The case of lymph node debulking. Caner 1998; 82:2241-2248.
 • 32. Girardi F., Lichtenegger W, Tamussino K., Haas J.: The importance of parametrial lymph nodes in the treatment of cervical cancer. Gynecol. Oncol. 1989; 34: 206-211.
 • 33. Benedetti-Panici P., Maneschi F., Scambia G. i wsp.: Lymphatic spread of cervical cancer: an anatomical and pathological study based on 225 radical hysterectomies with systematic pelvic and aortic lymphadenectomy. Gynecol. Oncol. 1996; 62: 19-24.
 • 34. Inoue T., Okumura M.: Prognostic significance of parametrial extension in patients with cervical carcinoma stages IB, IIA, and IIB. A study of 628 cases treated by radical hysterectomy and lymphadenectomy with or without postoperative irradiation. Cancer 1984; 54: 1714-1719.
 • 35. Samlal R.A., van der Velden J., Shilthuis M.S. i wsp.: Identification of high-risk groups among node-positive patients with stage IB and IIA cervical carcinoma. Gynecol. Oncol. 1997; 64: 463-467.
 • 36. Finan M.A., DeCesare S., Fiorica J.V i wsp.: Radical hysterectomy for stage IB1 vs IB2 carcinoma of the cervix: does the new staging system predict morbidity and survival? Gynecol. Oncol. 1996; 62: 139-147.
 • 37. Havrilesky L.J., Leath C.A., Huh W i wsp.: Radical hysterectomy and pelvic lymphadenectomy for stage IB2 cervical cancer. Gynecol. Oncol. 2004; 93: 429-434.
 • 38. Kamelle S.A., Rutledge T.L., Tillmanns T.D. i wsp.: Surgical-pathological predictors of disease-free survival and risk groupings for IB2 cervical cancer: do the traditional models still apply? Gynecol. Oncol. 2004; 94: 249-255.
 • 39. Alvarez R.D., Potter M.E., Soong S.J. i wsp.: Rationale for using pathologic tumour dimensions and nodal status to subclassify surgically treated stage IB cervical cancer patients. Gynecol. Oncol. 1991; 43: 108-112.
 • 40. Kinney W.K., Hodge D.O., Egorshin E.V i wsp.: Surgical treatment of patients with stages IB and IIA carcinoma of the cervix and palpably positive pelvic lymph nodes. Gynecol. Oncol. 1995; 57: 145-149.
 • 41. Hackett T.E., Olt G., Sorosky J.I. i wsp.: Surgical predictors of para-aortic metastases in early-stage cervical carcinoma. Gynecol. Oncol. 1995; 59: 15-19.
 • 42. Chung C.K., Nahhas WA., Stryker J.A. iwsp.: Analysis of factors contributing to treatment failures in stages IB and IIA carcinoma of the cervix. Am. J. Obstet. Gynecol. 1980; 138: 550-556.
 • 43. Munnel E.W, Booney WA.: Critical points of failure in the therapy of cancer of the cervix. Am. J. Obstet. Gynecol. 1961; 81: 821.
 • 44. Kjorstad K.E., Kolbenstvedt A., Strickert T.: The value of complete lymphadenectomy in radical treatment of cancer of the cervix, stage IB. Cancer 1984; 54: 2215-2219.
 • 45. van Nagell J.R. Jr, Donaldson E.S., Wood E.G., Parker J.C. Jr: The significance of vascular invasion and lymphocytic infiltration in invasive cervical cancer. Cancer 1978; 41: 228-234.
 • 46. Berek J.S., Howe C., Lagasse L.D., Hacker N.F.: Pelvic exenteration for recurrent gynaecologic malignancy: survival and morbidity analysis of the 45-year experience at UCLA. Gynecol. Oncol. 2005; 99: 153-159.
 • 47. Hockel M.: Laterally extended endopelvic resection: surgical treatment of infrailiac pelvic wall recurrences of gynaecologic malignancies. Am. J. Obstet. Gynecol. 1999; 180: 306-312.
 • 48. Hockel M., Baussmann E., Margarete M., Knapstein EG.: Are pelvic side-wall recurrences of cervical cancer biologically different from central relapses? Cancer 1994; 74: 648-655.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-69c230be-7cd7-4afa-b313-60a0d9232956
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.