PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 2 | 3 | 1-10
Article title

Survival in sudden cardiac arrest in emergency room: case-control study.

Content
Title variants
PL
Przeżywalność w nagłym zatrzymaniu krążenia na szpitalnym oddziale ratunkowym: badanie kliniczno-kontrolne.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: Systematic analysis of risk factors, causes of sudden death and patient survivability allows implementation of increasingly effective methods and procedures for emergency cardiac arrest (SCA). The conditions of the emergency room (ER) allow for initial medical imaging and laboratory diagnostics, which facilitate the assessment of critical parameters that may be a predictor of SCA. The aim of the study is to determine the survival level of patients with SCA that were staying in ER and to indicate the factors that increase the likelihood of SCA. MATERIAL AND METHODS: The study was conducted in 2018 based on medical records of SOR in 73 patients with sudden cardiac arrest in SOR. Descriptive statistics and data analysis were performed using parametric tests (Pearson test). The level of significance was determined for p <0,05. RESULTS: The average age of SOR patients was 72 years (SD ± 16.29). In most cases, the patients were brought to the ER by the EMS. Sinus rhythm dominated in ECG tests,before the onset of SCA,. The ECG mechanisms in which SCA occurred were: asystole (50.7%), PEA (32.9%) and VF / pVT (16.4%), respectively. Among half of the patients (50.7%) of ER spontaneous circulation was restored, while 49.3% of ER patients were fatal. The relationship between mortality and O2 partial pressure, methanol, MPV, D-dimer, pH and HCO3 has been demonstrated. CONCLUSIONS: In the examined group of patients with SCA,non-defibrillatory rhythms (asystole, PEA) dominate. Half of the patients manage to achieve ROSC under ER conditions. There are predictors of SCA in patients in ER.
PL
WSTĘP: Systematyczna analiza czynników ryzyka, przyczyn nagłej śmierci oraz przeżywalności pacjentów pozwala na wdrażanie coraz skuteczniejszych metod i procedur postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia (NZK). Warunki Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pozwalają na wstępną diagnostykę obrazową i laboratoryjną, co pozwala na ocenę parametrów krytycznych, mogących stanowić czynnik predykcyjny nagłego zatrzymania krążenia. Celem pracy jest określenie poziomu przeżywalności pacjentów z NZK przebywających w SOR oraz wskazanie czynników wpływających na wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia nagłego zgonu sercowego. MATERIAŁ I METODY: Badanie zostało przeprowadzone w 2018 r. na podstawie dokumentacji medycznej SOR-u 73 pacjentów z nagłym zatrzymaniem krążenia na SOR. Dokonano statystyki opisowej oraz analizy danych za pomocą testów parametrycznych (test Pearsona). Poziom istotności ustalono dla p<0,05. WYNIKI: Średnia wieku pacjentów SOR-u wynosiła 72 lata (SD ± 16,29). W większości przypadków chorzy zostali przywiezieni na SOR przez zespół ratownictwa medycznego (ZRM). Przed wystąpieniem NZK w badaniach EKG dominował rytm zatokowy. Mechanizmy EKG, w jakim doszło do NZK to kolejno: asystolia (50,7%), PEA (32,9%) oraz VF/pVT (16,4%). U ponad połowy pacjentów (50,7%) SOR nastąpił powrót spontanicznego krążenia, natomiast u 49,3% pacjentów SOR odnotowano zgon. Wykazano zależność śmiertelności od ciśnienia parcjalnego O2, poziomu metanolu, MPV, D-dimerów, pH oraz HCO3. WNIOSKI: W przebadanej grupie pacjentów z NZK na SOR, zdecydowanie dominują rytmy niedefibrylacyjne (asystolia, PEA). U połowy pacjentów udaje się uzyskać ROSC w warunkach SOR. Istnieją czynniki predykcyjne występowania nagłej śmierci sercowej u pacjentów przebywających w SOR.
Discipline
Year
Volume
2
Issue
3
Pages
1-10
Physical description
Contributors
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-69027ba7-ae07-4d1d-9c15-edde9a5b5af9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.