PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 6 | 3 | 194-197
Article title

Najczęstsze zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u niemowląt i ich związek z żywieniem Część I. Kolka i ulewania

Content
Title variants
EN
Most common functional gastrointestinal disorders in infants and their relationship with nutrition Part I. Colic and regurgitation
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u niemowląt i młodszych dzieci są jednym z najczęstszych problemów z zakresu gastroenterologii w tej grupie wiekowej. Charakterystyczną cechą tych zaburzeń jest brak podłoża organicznego. W pracy przedstawiono definicję kolki jelitowej i ulewania zgodnie z III kryteriami rzymskimi, omówiono przyczyny tych dolegliwości oraz zestawiono próby dotychczas stosowanych działań terapeutycznych. Obok metod behawioralnych oraz, w mniejszym stopniu, farmakologicznych bardzo ważną rolę w leczeniu odgrywają metody żywieniowe. Szczególnie podkreślono rolę stosowania odpowiedniej diety zarówno u dziecka, jak i u matki. Prawidłowo dobrana dieta nie tylko zapewnia prawidłowy rozwój dziecka, ale także jest istotnym elementem w terapii powyższych zaburzeń czynnościowych. Wśród żywieniowych metod leczenia kolki niemowlęcej najlepiej udokumentowaną skuteczność mają hydrolizaty o znacznym stopniu hydrolizy w przypadku dzieci karmionych sztucznie oraz stosowanie u matki diety hipoalergicznej w przypadku dzieci karmionych piersią. Przynosiło to najlepsze efekty u dzieci z udokumentowaną nadwrażliwością pokarmową. Nieefektywne w łagodzeniu kolki okazały się preparaty sojowe oraz preparaty o zmniejszonej zawartości laktozy. Często stosowane pojenie herbatami ziołowymi w umiarkowanym stopniu łagodzi objawy, ale z obawy przed utratą pragnienia wskutek ich podawania nie są to napoje zalecane. Metody żywieniowe znajdują również zastosowanie w łagodzeniu problemów regurgitacji. Istotne znaczenie ma tu przede wszystkim prawidłowe ułożenie dziecka podczas karmienia i po nim. Korzystne okazały się preparaty o znacznym stopniu hydrolizy, a w uzasadnionych przypadkach – mieszanki mleczne z dodatkiem środków zagęszczających, które zmniejszają objętość traconego w ten sposób pokarmu. Zarówno w przypadku występowania objawów kolki niemowlęcej, jak i ulewań należy zwrócić szczególną uwagę na tempo przyrostu masy ciała i ogólny rozwój dziecka. W przypadku zaburzeń w harmonijnym rozwoju niemowlęcia należy poszukiwać innej przyczyny dolegliwości, przede wszystkim ognisk zakażenia w układzie moczowym, pokarmowym czy stanów wymagających interwencji chirurgicznych, między innymi pylorostenozy czy wgłobienia jelit.
EN
Functional gastrointestinal disorders in infants and young children are one of the most common gastroenterological problems in this age group. Characteristic feature of this disorders is the lack of organic cause in the organs. The paper presents the definition of regurgitation and intestinal colic (according to the III Rome criteria), discusses the etiopathology of these problems and summarises the contemporary therapeutic methods. In addition to behavioural and pharmaceuticals (in lesser extent) methods, nutrition habits play a very important role in the treatment method. Particularly emphasized is the role of diet, both child and mother. Properly chosen diet not only ensures proper development of the child, but it is also an important element in the treatment of the above functional disorders. Among the dietary treatments for infantile colic the best documented evidence of the effectiveness was proved to extensively hydrolysed formulas for artificially- fed babies, and the use of maternal hypoallergenic diet for breast-fed babies. The best results were achieved with children which had documented food hypersensitivity. Soy proteins and lactose-reduced formulas became to be ineffective in relieving colic. So commonly used herbal teas moderately mitigated symptoms but because of the fear of losing thirst they are not recommended. Nutrition habits can be used as one of the methods to alleviate regurgitation problems. Most of all it is important to correctly place the baby during and after feeding. The extensively hydrolysed formulas and, in selected cases, thickening formulas that decrease volume of lost food, are beneficial in regurgitations in infants. Special attention should be paid to rate of weight gain and overall infant development in case of both: infantile colic symptoms and regurgitation. In the case of disturbance in the harmonious development of the infant, one should be looking for some other causes of disorder, especially outbreaks of infection in the urinary tract, gastrointestinal tract or states that require surgical interventions (including pylorostenosis or intussusception).
Discipline
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
194-197
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Centralnego Szpitala Klinicznego MON WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Centralnego Szpitala Klinicznego MON WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Centralnego Szpitala Klinicznego MON WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Centralnego Szpitala Klinicznego MON WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Wąsowska-Królikowska K, Plocek A., Toporowska-Kowalska E.: Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego w alergii pokarmowej u niemowląt i małych dzieci. Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka 2004; 6: 435-438.
 • 2. Zwolińska B., Woś H.: Kolka jelitowa - choroba czy przejaw nadmiernej troski? Lekarz 2003; 3.
 • 3. Lothe L., Ivarsson SA., Ekman R., Lindberg T.: Motilin and infantile colic. A prospective study. Acta Paediatr. Scand. 1990; 79: 410-416.
 • 4. Hill D.J., Hosking C.S.: Infantile colic and food hypersensitivity. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2000; 30 supl.: S67-S76.
 • 5. Reijneveld S.A., Brugman E., Hirasing R.A.: Infantile colic: maternal smoking as potential risk factor. Arch. Dis. Child. 2000; 83: 302-303.
 • 6. Carey WB.: “Colic” - primary excessive crying as an infant-environment interaction. Pediatr. Clin. North. Am. 1984; 31: 993-1005.
 • 7. Crowcroft N.S., Strachan D.P: The social origins of infantile colic: questionnaire study covering 76,747 infants. BMJ 1997; 314: 1325-1328.
 • 8. S0ndergaard C., Skajaa E., Henriksen T.B.: Fetal growth and infantile colic. Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal Ed. 2000; 83: F44-F47.
 • 9. Belson A., Shetty A.K., Yorgin P.D. i wsp.: Colonic hydrogen elimination and methane production in infants with and without infantile colic syndrome. Dig. Dis. Sci. 2003; 48: 1762-1766.
 • 10. Huffmann G.B.: Are there any effective treatments for infant colic? Am. Fam. Physician 2001; 63: 369-373.
 • 11. Balon A.J.: Management of infantile colic. Am. Fam. Physician 1997; 55: 235-242, 245-246.
 • 12. Wade S., Kilgour T: Extracts from “clinical evidence”: Infantile colic. BMJ 2001; 323: 437-440.
 • 13. Garrison M.M., Christakis D.A.: Early childhood: colic, child development, and poisoning prevention: a systematic review of treatments for infant colic. Pediatrics 2000; 106: 184-190.
 • 14. Demott K. i wsp.: Clinical guidelines and evidence review for post natal care. Routine post natal care of recently delivered women and their babies. National Collaborating Center for General Practisioners, London, July 2006.
 • 15. Iwańczak F., Iwańczak B.: Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u niemowląt. Nowa Pediatria 2002; 3: 128-131.
 • 16. Szajewska H., Albrecht P.: Gastroenterologia dziecięca. Oficyna Wydawnicza Akademii Medycznej w Warszawie, Warszawa 2005.
 • 17. Rasquin-Weber A., Hyman P.E., Cucchiara S. i wsp.: Childhood functional gastrointestinal disorders. Gut 1999; 45 supl. 2: II60-II68.
 • 18. Ryżko J.: III klasyfikacja rzymska zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego okresu niemowlęcego i młodszego dzieciństwa. Przegląd Gastroenterologiczny 2008; 3: 72-78.
 • 19. Vandenplas Y., Lifshitz J.Z., Orenstein S. i wsp.: Nutritional management of regurgitation in infants. J. Am. Coll. Nutr. 1998; 17: 308-316.
 • 20. Rudolph C.D., Mazur L.J., Liptak G.S. i wsp.; North American Society for Pediatric Gastroenterology and Nutrition: Guidelines for evaluation and treatment of gastroesophageal reflux in infants and children: recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology and Nutrition. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2001; 32 supl.: S1-S31.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6859c200-fdd3-459b-bc78-b7910fbc20c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.