PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 2 | 2 | 9-16
Article title

Knowledge of the in-hospital resuscitation algorithm among medical staff of selected hospital departments.

Content
Title variants
PL
Znajomość algorytmu resuscytacji wewnątrzszpitalnej wśród personelu medycznego wybranych oddziałów szpitalnych.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: The hospitalized patient has a potentially greater chance of surviving sudden cardiac arrest compared to pre-hospital conditions. This, however, requires proper preparation of medical personnel who should recognize and treat reversible causes of cardiac arrest. The authors make an attempt to assess the state of knowledge of doctors, nurses and paramedics in the field of in-hospital resuscitation algorithm. MATERIAL AND METHODS: The study was conducted in 2018 among medical staff of hospitals in central Poland. To determine the relationship between variables, the Chi-square test and one-way Kruskal-Wallis variance analysis were used. The results were considered significant at p <0.05, and values of 0.05 < p <0.10 were considered significant only at the level of statistical tendency. RESULTS: Sixty people participated in the study (20 women and 40 men). The average work experience was 3.7 years (SD = 2.6). The leading places of work were: Hospital Emergency Department (50%), Internal Medicine Department (9%), Surgical Ward (8%), Intensive Care Unit (8%). The average test result for all respondents will reach 73.6% (doctors: 100%, paramedics: 74.6, nurses: 56%). There was no correlation between the result and the sex of patients (p = 0.622), workplace (p = 0.107), seniority (p = 0.063). There were significant differences between particular occupational groups (p = 0.01). CONCLUSIONS: The highest level of knowledge in hospital resuscitation is provided by doctors, and the lowest level of nursing staff. Adequate lifelong learning in the field of advanced life support for medical staff should be implemented in order to improve the quality of healthcare services provided to healthcare entities.
PL
WSTĘP: Pacjent hospitalizowany ma potencjalnie większe szanse przeżycia nagłego zatrzymania krążenia, w porównaniu z warunkami przedszpitalnymi. To jednak wymaga odpowiedniego przygotowania personelu medycznego, który powinien rozpoznać i leczyć odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia. Autorzy podejmują próbę oceny stanu wiedzy lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych w zakresie algorytmu wewnątrzszpitalnej resuscytacji. MATERIAŁ I METODY: Badanie przeprowadzono w 2018 roku wśród personelu medycznego szpitali w centralnej Polsce. W celu określenia zależności między zmiennymi zastosowano Test chi-kwadrat oraz jednoczynnikową analizę wariancji Kruskala-Wallisa. Wyniki uznano za istotne przy p < 0,05, zaś wartości 0,05 < p < 0,10 uznawano za istotne jedynie na poziomie tendencji statystycznej. WYNIKI: W badaniu uczestniczyło sześćdziesiąt osób (20 kobiet i 40 mężczyzn). Średnia stażu pracy wyniosła 3,7 lat (SD=2,6). Wiodącymi miejscami pracy był: Szpitalny Oddział Ratunkowy (50%), Oddział chorób wewnętrznych (9%), Oddział chirurgiczny (8%), Oddział intensywnej terapii (8%). Średni wynik testu dla wszystkich ankietowanych osiągną 73,6% (lekarze: 100%; ratownicy medyczni: 74,6; pielęgniarki: 56%). Nie wykazano zależności wyniku od płci (p=0,622), miejsca pracy (p=0,107), stażu pracy (p=0,063). Wykazano istotne różnice między poszczególnymi grupami zawodowymi (p=0,01). WNIOSKI: Najwyższy poziom wiedzy w zakresie wewnątrzszpitalnej resuscytacji wykazują lekarze, zaś najniższy personel pielęgniarski. Należy wdrożyć adekwatne kształcenie ustawiczne w zakresie advanced life support dla personelu medycznego, aby podnieść jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych.
Discipline
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
9-16
Physical description
Contributors
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-684ab235-11d3-4bc3-a8c0-1e0652d8d4bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.