PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 9 | 3 | 263–266
Article title

Urazy nerek – objawy i diagnostyka

Content
Title variants
EN
Renal injuries – symptoms and diagnostics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorzy przedstawiają klasyfikację, objawy i metody diagnostyczne urazów nerek. Urazy te mogą zagrażać życiu, jednak większość z nich ma łagodny przebieg i można je leczyć zachowawczo. Aż 75% pacjentów, u których stwierdzono uszkodzenia nerek, to mężczyźni. Grupę szczególnie narażoną stanowią młodzi mężczyźni uprawiający sport, uczestnicy wypadków drogowych, ofiary wypadków w domu lub w miejscu pracy, ofiary bójek i napadów. Z przeprowadzonych badań wynika, że objawami urazu nerek mogą być: krwiomocz, bóle i zasinienia w okolicach lędźwiowych, złamania żeber, napięty brzuch. Wyróżnia się urazy tępe i penetrujące oraz pięciostopniową klasyfikację urazów nerek według stopnia odniesionych obrażeń – AAST. Klasyfikacja ta pozwala na dokonanie pewnej standaryzacji różnych grup pacjentów i wyboru właściwej terapii oraz stwarza możliwość przewidywania wyników leczenia. Mechanizm urazu, jego umiejscowienie i ciężkość stanowią podstawowe wytyczne w wyborze metod diagnostycznych oraz postępowania leczniczego. Niezbędnym elementem diagnostyki urazu jamy brzusznej z podejrzeniem uszkodzenia nerek jest wykonanie badań obrazowych. Wśród badań obrazowych mających zastosowanie w diagnostyce urazów układu moczowo-płciowego oraz nerek należy wymienić: ultrasonografię, tomografię komputerową, urografię, angiografię i arteriografię. Tomografia komputerowa jamy brzusznej z dożylnym podaniem środka cieniującego stanowi złoty standard w diagnostyce urazów nerek. Przy braku dostępności tomografii komputerowej zalecane jest wykonanie ultrasonografii jako badania pierwszego rzutu.
EN
The authors present the classification, symptoms and diagnostic methods of renal injuries. These injuries can be life-threatening, but most of them are mild and can be managed conservatively. No less than 75% patients who were diagnosed with renal injuries are men. The group which is particularly exposed to renal injuries are young men doing sports, the injured of road accidents, victims of accidents in the house or at work, victims of fights and assaults. The results of conducted studies indicate that haematuria, pain and ecchymosis in the lumbar region, fractured ribs as well as abdominal mass can be the symptoms of renal injury. There are blunt and penetrating renal injuries as well as a 5-level classification of kidney injuries according to a degree of injuries – AAST. This classification enables to perform a standardization of different patient groups to choose a proper therapy and to predict the results of treatment. The mechanism of injury, its placement and severity are the standard guidelines within a choice of diagnostic methods and indications for treatment’s strategy. The imaging examinations are necessary in diagnostics of abdomen injuries with a suspicion of renal injury. Among the imaging examinations used in diagnostics of injuries of urogenital system and renal injuries it is to enumerate: ultrasonography, computed tomography, urography, arteriography and angiography. Computed tomography of abdomen with contrast injected into an intravenous line is a gold standard in diagnostics of renal injuries. If computed tomography is not available, it is recommended to perform ultrasonography as an examination of first choice.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
263–266
Physical description
Contributors
 • Klinika Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Henryk Zieliński
author
 • Klinika Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Henryk Zieliński
 • Klinika Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Henryk Zieliński
 • Zakład Radiologii Lekarskiej WIM w Warszawie. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Romana Bogusławska-Walecka
 • Klinika Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Henryk Zieliński
 • Klinika Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Henryk Zieliński
References
 • 1. Peitzman A.B., Rhodes M., Schwab C.W. i wsp.: The Trauma Manual: Trauma and Acute Care Surgery. Lippincott Williams & Wilkins, 2007: 323–327.
 • 2. Baverstock R., Simons R., McLoughlin M.: Severe blunt renal trauma: a 7-year retrospective review from a provincial trauma centre. Can. J. Urol. 2001; 8: 1372–1376.
 • 3. Meng M.V., Brandes S.B., McAninch J.W.: Renal trauma: indications and techniques for surgical exploration. World J. Urol. 1999; 17: 71–77.
 • 4. Herschorn S., Radomski S.B., Shoskes D.A. i wsp.: Evaluation and treatment of blunt renal trauma. J. Urol. 1991; 146: 274–277.
 • 5. Kristjánsson A., Pedersen J.: Management of blunt renal trauma. Br. J. Urol. 1993; 72: 692–696.
 • 6. Danuser H., Wille S., Zöscher G., Studer U.: How to treat blunt kidney ruptures: primary open surgery or conservative treatment with deferred surgery when necessary? Eur. Urol. 2001; 39: 9–14.
 • 7. Moore E.E., Shackford S.R., Pachter H.L. i wsp.: Organ injury scaling: spleen, liver, and kidney. J. Trauma 1989; 29: 1664–1666.
 • 8. Sebastià M.C., Rodriguez-Dobao M., Quiroga S. i wsp.: Renal trauma in occult ureteropelvic junction obstruction: CT findings. Eur. Radiol. 1999; 9: 611–615.
 • 9. Eastham J.A., Wilson T.G., Larsen D.W., Ahlering T.E.: Angiographic embolization of renal stab wounds. J. Urol. 1992; 148: 268–270.
 • 10. Carroll P.R., McAninch J.W., Klosterman P., Greenblatt M.: Renovascular trauma: risk assessment, surgical management, and outcome. J. Trauma 1990; 30: 547–554.
 • 11. Abel M.E., Chiu Y.S., Russell T.R., Volpe P.A.: Autologous fibrin glue in the treatment of rectovaginal and complex fistulas. Dis. Colon Rectum 1993; 36: 447–449.
 • 12. Morey A.F., McAninch J.W., Tiller B.K. i wsp.: Single shot intraoperative excretory urography for the immediate evaluation of renal trauma. J. Urol. 1999; 161: 1088–1092.
 • 13. Patel V.G., Walker M.L.: The role of “one-shot” intravenous pyelogram in evaluation of penetrating abdominal trauma. Am. Surg. 1997; 63: 350–353.
 • 14. Nagy K.K., Brenneman F.D., Krosner S.M. i wsp.: Routine pre-operative “one-shot” intravenous pyelography is not indicated in all patients with penetrating abdominal trauma. J. Am. Coll. Surg. 1997; 185: 530–533.
 • 15. Santucci R.A., Wessells H., Bartsch G. i wsp.: Evaluation and management of renal injuries: consensus statement of the renal trauma subcommittee. BJU Int. 2004; 93: 937–954.
 • 16. Steinberg D.L., Jeffrey R.B., Federle M.P., McAninch J.W.: The computerized tomography appearance of renal pedicle injury. J. Urol. 1984; 132: 1163–1164.
 • 17. Kawashima A., Sandler C.M., Corl F.M. i wsp.: Imaging of renal trauma: a comprehensive review. Radiographics 2001; 21: 557–574.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-67da2625-5770-4d2d-a303-020aac3f2464
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.