PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 5 | 3 | 159-177
Article title

Fibrynoliza i inhibitory krzepnięcia u chorych z subkliniczną niewydolnością nerek leczonych radiochemioterapią z powodu zaawansowanego raka szyjki macicy

Content
Title variants
EN
Fibrinolysis and inhibitors of coagulation in patients with subclinical renal failure undergoing chemotherapy for advanced cervical cancer
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Background: Radiotherapy and chemotherapy increase the likelihood of development of thromboembolic complications. Activation of coagulation and inhibition of fibrinolysis may lead to formation of thrombi in microcirculation of several organs, compromising their function. Appearance of serum coagulation proteins in urine indicates a compromised renal function. Aims of the paper: 1) To assess changes of serum level of coagulation inhibitors and serum fibrinolytic activity in patients with renal failure undergoing treatment for advanced cervical cancer. 2) To develop methods of improving renal function in this clinical setting. Material and method: This was a prospective randomized study, including patients with a diagnosis of FIGO stage IIB-IIIB cervical cancer, with subclinical renal insufficiency. Treatment protocol consisted in radiotherapy (46-65 Gy; box technique), cisplatin (40 mg/m2 QW) in patients with normal serum creatinin level. Renal function was assessed using dynamic scintigraphy to determine glomerular filtration rate (GFR). Serum hemostatic system was assessed by determining levels of D-dimers, PAP, PAI-I, tPA, FDP and C protein. The same parameters were concomitantly assessed in urine. Only patients with GFR below normal range limit were included in the study. Lower limit of age-adjusted normal range was considered 100%. Half of the patients were irradiated without concomitant anticoagulant prophylaxis (group 1). The other half received a standard dose of nadroparin – 2850 IU aXa/0.3 ml. Results: The study revealed a decrease of GFR in the control and in the treatment group not receiving nadroparin. The treatment group receiving nadroparin experienced an increase of GFR. Significant differences were noticed in endpoints between the control group and the treatment group receiving nadroparin, as well as between treatment groups with and without nadroparin (p=0.0001). Lab tests of coagulation system revealed activation of fibrinolysis in patients receiving nadroparin and its further inhibition in the group without nadroparin. Similar alterations were noticed in urine. Conclusions: One of the causes of subclinical renal failure in patients with late-stage cervical cancer may be inhibition of fibrinolysis. Renal insufficiency deteriorates after termination of radiochemotherapy. Unfavorable alterations in the hemostatic system become more pronounced. Administration of low-molecular-weight heparins results in activation of fibrinolysis, unblocking of renal glomeruli and improvement of glomerular filtration.
PL
Wstęp: Radioterapia i chemioterapia zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia zmian zakrzepowo-zatoro-wych. Aktywacja krzepnięcia i zahamowanie fibrynolizy może prowadzić do powstania zakrzepów w mikro-krążeniu wielu narządów, upośledzając ich czynność. Pojawienie się osoczowych białek układu krzepnięcia w moczu świadczy o nieprawidłowej czynności nerek. Cele pracy: 1) Ocena zmian stężeń inhibitorów krzepnięcia i zmian w aktywności fibrynolitycznej osocza u chorych z niewydolnością nerek leczonych z powodu zaawansowanego raka szyjki macicy. 2) Wypracowanie metod poprawiających funkcję nerek w tej grupie chorych. Materiał i metoda: Badanie miało charakter prospektywny, randomizowany. Obejmowało chore z rozpoznanym rakiem szyjki macicy w stopniu IIB-IIIB wg FIGO, u których stwierdzono subkliniczną niewydolność nerek. Leczenia zakładało podanie dawki 46-65 Gy techniką box i cisplatyny w dawce 40 mg/m2 co 7 dni u chorych z prawidłowymi wartościami kreatyniny we krwi. Czynność nerek oceniano za pomocą scyntygrafii dynamicznej, oznaczając filtrację kłębkową (GFR). W osoczowym układzie hemostazy oznaczano stężenia D-dimerów, PAP, PAI-1, tPA. FDP, białka C. Jednocześnie wymienione parametry zostały oznaczone w moczu. Do badania zakwalifikowano chore z GFR poniżej dolnej granicy normy dla wieku uznanej za 100%. Połowa pacjentek napromieniana była bez profilaktyki przeciwzakrzepowej (grupa 1.). Pozostała część otrzymywała standardową, profilaktyczną dawkę nadroparyny - 2850 j.m. aXa/0,3 ml. Wyniki: Stwierdzono spadki GRF w grupie kontrolnej i grupie badanej nieotrzymującej nadroparyny. W grupie badanej otrzymującej nad-roparynę zaobserwowano wzrost GRF. Stwierdzono znamienne różnice między zmianami w grupie kontrolnej i badanej otrzymującej nadroparynę oraz między grupą badaną bez nadroparyny i grupą badaną otrzymującą nadroparynę (p=0,0001). Badania układu hemostazy wykazały aktywację fibrynolizy u chorych otrzymujących nadroparynę oraz dalsze jej blokowanie w grupie bez nadroparyny. Analogiczne zmiany wykazano w moczu. Wnioski: Jedną z przyczyn subklinicznej niewydolności nerek u chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy może być zahamowanie fibrynolizy. Niewydolność pogłębia się po zakończeniu radiochemioterapii. Nasilają się niekorzystne zmiany w układzie hemostazy. Zastosowanie heparyn drobnocząsteczkowych powoduje aktywację fibrynolizy, „odblokowanie kłębków nerkowych” i poprawę filtracji.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
3
Pages
159-177
Physical description
Contributors
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. M. Bidziński
 • Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. I. Kozłowicz-Gudzińska
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. M. Bidziński
References
 • 1. Caine G.J., Stonelake P.S., Lip G.Y., Kehoe S.T: The hyper-coagulable state of malignancy: pathogenesis and current debate. Neoplasia 2002; 4: 465-473.
 • 2. Sixth ACCP Consensus Conference on Antithrombotic Therapy. Chest 2001; 119 (supl. 1): 1-370.
 • 3. Wojtukiewicz M.Z.: Kliniczne aspekty aktywacji krzepnięcia krwi w chorobie nowotworowej. Acta Haematol. Pol. 1997; 28 (supl. 1): 79-93.
 • 4. Wojtukiewicz M.Z., Rucińska M.: Aktywacja krzepnięcia krwi u chorych na nowotwory: implikacje kliniczne. Nowotwory 1999; 49: 381-391.
 • 5. Launay-Vacher V, Izzedine H., Rey J.B. i wsp.: Incidence of renal insufficiency in cancer patients and evaluation of information available on the use of anticancer drugs in renally impaired patients. Med. Sci. Monit. 2004; 10: 209-212.
 • 6. Benke M., Kozłowicz-Gudzińska I., Ziarkiewicz-Piwowarska B., Bidziński M.: Ocena funkcji nerek za pomocą badań scyntygraficznych u pacjentek leczonych z powodu raka szyjki macicy w Ii i III stopniu zaawansowania - doniesienie wstępne. Nowotwory 2003; 53 (supl. 2): 20-25.
 • 7. Poole S.G., Dooley M.J., Rischin D.: A comparison of bedside renal function estimates and measured glomerular filtration rate (Tc99mDTPA clearance) in cancer patients. Ann. Oncol. 2002; 13: 949-955.
 • 8. Gronroos H.M., Bolme P., Winiarski J., Berg U.B.: Longterm renal function following bone marrow transplantation. Bone Marrow Transplant. 2007; 39: 717-723.
 • 9. Miralbell R., Sancho G., Bieri S. i wsp.: Renal insufficiency in patients with hematologic malignancies undergoing total body irradiation and bone marrow transplantation: a prospective assessment. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2004: 58: 809-816.
 • 10. Roszkowski K., Ziółkowska E.: Fibrynoliza w procesie nowotworowym. Współcz. Onkol. 2005; 5: 196-198.
 • 11. Wojtukiewicz M.Z., Sierko E.: Zaburzenia hemostazy u chorych na nowotwory. W: Krzakowski M. (red.): Onkologia kliniczna. Wydawnictwo Medyczne Borgis, Warszawa 2006: 444-476.
 • 12. Lip G.Y., Chin B.S., Blann A.D.: Cancer and the prothrombotic state. Lancet Oncol. 2002; 3: 27-34.
 • 13. Ciemniewski C., Powałowska Z.: Czynniki regulujące proces fibrynolizy. Acta Haematol. Pol. 1997; 28 (supl. 1): 47-57.
 • 14. Lee A.Y.: Management of thrombosis in cancer: primary prevention and secondary prophylaxis. Br. J. Haematol. 2005; 128: 291-302.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-665933ef-b1a8-4865-a0ad-752a04bd2856
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.