PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 55 | 418–424
Article title

Diagnostyka ultrasonograficzna narządów jamy brzusznej w przypadku przedwczesnego dojrzewania płciowego u dziewcząt

Authors
Content
Title variants
EN
Sonography of abdominal organs in precocious puberty in girls
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Precocious puberty constitutes a signifi cant clinical problem due to psychological implications
and health concerns as well as consequences associated with girls’ fertility. Selfacceptance,
peer approval, early motherhood and future fertility – these are only a few
issues associated with puberty, the disorders of which may have a negative infl uence on personality
and health. The role of imaging is to determine the causes of early activation of the
puberty process, to identify lesions responsible for abnormal sex hormone production and
those which are the result of underlying hormonal disorders as well as to diagnose the
processes which only mimic symptoms of precocious puberty. Out of all available imaging
methods, sonography, thanks to its safety, availability and low cost, seems to be the best
method to assess the breasts and internal organs of patients manifesting symptoms of precocious
puberty both in early diagnosis and follow-up examinations. Apart from the technique
of performing ultrasound examinations, the paper also explains its role in precocious
puberty in girls, describes correct parameters of the organs which play the most signifi cant
role in the process of puberty as well as presents the features of changes responsible for or
resulting from hormonal disorders.
PL
Przedwczesne dojrzewanie płciowe stanowi istotny problem kliniczny ze względu na implikacje
psychologiczne, zdrowotne, a także odnoszące się do płodności dotkniętych nim
dziewcząt. Samoakceptacja, akceptacja w grupie rówieśniczej, wczesne macierzyństwo,
przyszła płodność – to tylko niektóre z zagadnień związanych z dojrzewaniem płciowym,
którego zaburzenia negatywnie wpływają na rozwój osobowości i zdrowie człowieka. Rolą
diagnostyki obrazowej jest ustalenie przyczyn przedwczesnej aktywacji procesu dojrzewania,
zdefi niowanie zmian odpowiadających za nieprawidłową produkcję hormonów
płciowych oraz będących skutkiem istniejących zaburzeń, a także uwidocznienie procesów
jedynie naśladujących objawy przedwczesnego dojrzewania. Spośród wszystkich
dostępnych metod obrazowania ultrasonografi a, ze względu na bezpieczeństwo, dostępność,
powtarzalność i niski koszt, wydaje się najlepszą metodą służącą do oceny piersi
i narządów wewnętrznych pacjentek z objawami przedwczesnego dojrzewania zarówno
w procesie wstępnej diagnostyki, jak i w monitorowaniu przebiegu leczenia. W artykule
oprócz zagadnień dotyczących techniki badania ultrasonografi cznego omówiono jego rolę
w przypadku przedwczesnego dojrzewania płciowego u dziewcząt, opisano prawidłowe
parametry narządów odgrywających istotną rolę w procesie dojrzewania, a także przedstawiono
cechy zmian będących przyczyną lub skutkiem zaburzeń hormonalnych.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
55
Pages
418–424
Physical description
Contributors
author
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej, Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie, Lublin, Polska
References
 • 1. Chittwar S, Shivprakash, Ammini AC: Precocious puberty in girls. Indian J Endocrinol Metab 2013; 16 (Suppl 2): S188–S191.
 • 2. Lazar L, Meyerovitch J, de Vries L, Phillip M, Lebenthal Y: Treated and untreated women with idiopathic precocious puberty: long-term followup and reproductive outcome between the third and fi fth decades. Clin Endocrinol (Oxf) 2013. DOI: 10.1111/cen.12319.
 • 3. Chung EM, Cube R, Hall GJ, González C, Stocker JT, Glassman LM: From the archives of the AFIP: breast masses in children and adolescents: radiologic-pathologic correlation. Radiographics 2009; 29: 907–931.
 • 4. Uçar A, Saka N, Baş F, Bundak R, Günöz H, Darendeliler F: Is premature thelarche in the fi rst two years of life transient? J Clin Res Pediatr Endocrinol 2012; 4: 140–145.
 • 5. Haber HP, Mayer EI: Ultrasound evaluation of uterine and ovarian size from birth to puberty. Pediatr Radiol 1994; 24: 11–13.
 • 6. Badouraki M, Christoforidis A, Economou I, Dimitriadis AS, Katzos G: Sonographic assessment of uterine and ovarian development in normal girls aged 1 to 12 years. J Clin Ultrasound 2008; 36: 539–544.
 • 7. Eksioglu AS, Yilmaz S, Cetinkaya S, Cinar G, Yildiz YT, Aycan Z: Value of pelvic sonography in the diagnosis of various forms of precocious puberty in girls. J Clin Ultrasound 2013; 41: 84–93.
 • 8. Jakubowski W. (ed.): Pomiary w ultrasonografi i. Seria Wydawnicza Praktyczna Ultrasonografi a, Warszawa – Zamość 2004.
 • 9. Ziereisen F, Heinrichs C, Dufour D, Saerens M, Avni EF: The role of Doppler evaluation of the uterine artery in girls around puberty. Pediatr Radiol 2001; 31: 712–719.
 • 10. Iliev DI, Ranke MB, Wollmann HA: Mixed gonadal dysgenesis and precocious puberty. Horm Res 2002; 58: 30–33.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-65dfe073-5c6c-4b31-b2a0-a9f194ecebae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.