PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 39 | 1 | 39-50
Article title

Wody oligotroficzne w źródłach rezerwatu Struga Dobieszkowska

Content
Title variants
EN
Oligotrophic water in springs in Struga Dobieszkowska reserve
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na przykładzie rezerwatu przyrody ,,Struga Dobieszkowska” (RSD) omówiono występowanie na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (PKWŁ) naturalnych obszarów przyrody, takich jak śródleśne źródliska i strumienie. Źródliska na terenie PKWŁ tworzą środowisko (ekosystemy) charakteryzujące się znaczną różnorodnością fitocenotyczną, florystyczną i faunistyczną. Źródliska te zachowały najczystszą klasę czystości (wody oligotroficzne). Zanotowano obecność najpospolitszych dla tej klasy wód saprobów: mszaki z rodzaju Brachythecium, kiełż zdrojowy (Gammarus pulex) oraz typowe zbiorowiska okrzemek. Obecnie tereny przyległe do PKWŁ poddawane są silnej antropopresji, której skutkiem może być zanieczyszczenie wód podziemnych w tym regionie.
EN
On the basis of the example of the nature reserve "Struga Dobieszkowska" (RSD), the occurrence of natural areas such as midforest springs and streams found in Lodz Hills Landscape Park (LHLP) are discussed. The springs in the area of LHLP create ecosystems characterized by significant phytoenosic, floral and faunal diversity. These springs have preserved the highest class of water purity (oligotrophic waters). The presence of the commonest for this class of water - saprobes e.g. the bryophytes genus Brachythecium, Gammarus pulex as well as typical groups of diatons has been observed. At present the areas adjacent to LHLP are subjected to significant anthropopressure which can result in the contamination of groundwater in this area.
Discipline
Year
Volume
39
Issue
1
Pages
39-50
Physical description
Contributors
 • Zakład Biologii i Genetyki Medycznej Katedra Biomedycznych Podstaw Fizjoterapii Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Zakład Biologii i Genetyki Medycznej Katedra Biomedycznych Podstaw Fizjoterapii Uniwersytet Medyczny w Łodzi
author
 • Zakład Biologii i Genetyki Medycznej Katedra Biomedycznych Podstaw Fizjoterapii Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków na lata 2007-2013. Załącznik do Uchwały nr XXVII/2008 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 13 listopada 2008.
 • Moniewski P. Źródła strefy krawędziowej Wyżyny Łódzkiej i ich gospodarcze wykorzystanie. Acta Univ. Lodz. Folia Geogr. Phys., 2, Łódź 1997:153-168.
 • Moniewski P. Źródła okolic Łodzi. Acta Geografica Lodzensia, Nr 87. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2004, 13-132.
 • Jokiel P, Maksymiuk Z. Morfologiczne i geologiczne tło procesu obiegu wody w małej zlewni położonej w północnej części Wyżyny Łódzkiej. W: Stan aktualny i kierunki przemian stosunków wodnych w małej zlewni strefy podmiejskiej Łodzi. Acta Uniwersitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica 5. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000: 9-28.
 • Mizerski W, Czubla P. Główne problemy geologii regionu łódzkiego. W: Geologia regionu łódzkiego i obszarów przyległych. Przeszłość dla przyszłości. Czubla P, Mizerski W (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2006: 3-8.
 • Mizerski W. Geologia Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2009: 143- 195.
 • Bocheńska T, Dowgiałło J, Kleczkowski AS, Krajewski S, Macioszczyk A, Macioszczyk T. i wsp. Słownik hydrogeologiczny. Dowigiałlo J, Kleczkowski AS, Maciaszczyk T, Różkowski A (red.). Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa 2002.
 • Kurowski JK, Kiedrzyński M, Łuczak M, Gielniak P. Śródleśne źródliska – problemy waloryzacji i ochrony na przykładzie regionu łódzkiego. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. R.10. Zeszyt 2 (18)/2008: 218-235.
 • Kiedrzyński M, Gielniak P, Koczywąs E, Pieńkowski M, Wolski G. Roślinność śródleśnych źródlisk – ekologiczne studium porównawcze nisz o zróżnicowanych warunkach odpływu. XV Ogólnopolska Konferencja nt.: Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych. Łódź, 25-26 września 2008., s. 44.
 • Maksymiuk Z, Moniewski P. Hydrologiczna i krajobrazowa rola źródeł małej zlewni w zachodniej części strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich. W: Stan aktualny i kierunki przemian stosunków wodnych w małej zlewni strefy podmiejskiej Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica 5. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000: 67-81.
 • Ziułkiewicz M, Żelazna-Wieczorek J. Wpływ warunków hydro-geologicznych na florę okrzemkową źródeł w strefie krawędziowej Wzniesień Łódzkich. W: Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce. Tom V. Ziułkiewicz M. (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2007: 295-313.
 • Żelazna-Wieczorek J, Sochacka A, Ziułkiewicz M. Zróżnicowanie zbiorowisk okrzemek w źródłach rezerwatu Struga Dobieszkowska. W: Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce. Tom VI. Ziułkiewicz M. (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2010: 169-179.
 • Żelazna-Wieczorek J, Sochacka A, Ziułkiewicz M. Zróżnicowanie zbiorowisk okrzemek w źródłach rezerwatu Struga Dobieszkowska (pow. Zgierski). XV Ogólnopolska Konferencja nt.: Chemizm opadów atmosferycznych wód powierzchniowych i podziemnych. Łódź, 25-26 września 2008., s. 44-45.
 • Ekologia wód płynących. Allan JD. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1998: 36-132.
 • Strzelec M, Spyra A, Serafiński W. Biologia wód śródlądowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2010: 77-113.
 • Żelazna-Wieczorek J. Zbiorowiska okrzemek (Bacilliariophyceae) w wodach źródlanych zlewni Dzierżąznej. W: Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce. Tom IV. Stan jakości wód w zlewni Dzierżąznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2006: 113-129.
 • Kołwzan B, Adamiak W, Grabas K, Pawełczyk A. Podstawy mikrobiologii w ochronie środowiska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-65b8a39b-7c3c-4c31-835a-205fce6d6330
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.