PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 6 | 4 | 291-297
Article title

Podstawy immunopatogenetyczne i doświadczenia kliniczne zastosowania leków biologicznych w terapii przewlekłych kłębuszkowych zapaleń nerek u dzieci

Content
Title variants
EN
Immunopathogenetic basics and clinical trials with regard to the application of biological drugs in the treatment of chronic glomerulonephritis in children
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Nephrotic syndrome in children, most frequently developing secondary to minimal changes, focal hyalinisation of glomerulis or in the course of systematic diseases, is a result of the immunological system dysfunction. The indirect proof of the above statement is the abatement of clinical and laboratory symptoms of the disease under the influence of adrenal steroids and immunosuppression drugs. The occurrence of steroid-resistant and alkyl-resistant cases as well as of steroid dependant and cyclosporindependant cases necessitates search for new forms of treatment. Great hopes are placed in a new group of drugs, referred to as biological drugs. Their impact is precisely aimed at selected cells of immunological system, engaged in ethiopathogenesis of primary and secondary glomerulopathies. Up till now, the only drug that has found application in children nephrology is rituximab – a chimeric monoclonal antibody against the CD20 antigen on B lymphocytes. This drug causes depletion of B lymphocytes, and in effect impedes the synthesis of hypothetical factors of protein permeability or production of pathological autoantibodies. The application of rituximab in children is considered a “rescue treatment”, allowed only in the case when other forms of therapy have failed. The indications include: steroid-resistant nephrotic syndrome secondary to FSGS, MCNS, nephropathy in the course of systemic lupus erythematosus, FSGD recurrence in a transplanted kidney. Despite of satisfactory results of biological treatment reported by most researches, the scope of disturbances in immunological system induced by the administration of such biological drugs is not yet fully comprehensible and predictable. Causing and maintaining nephrotic syndrome remission is not directly transferable to the degree and duration of B lymphocytes depletion, and the treatment success sometimes depends on the disease activity, exacerbation of proteinuria and previously applied immunosuppression treatment. Full assessment of the usefulness and safety of the biological treatment of glomerulopathies in children requires further research involving a greater number of patients. It seems that the most essential issue is the proper qualification of children to this form of treatment and decision on its application in due time.
PL
Zespół nerczycowy u dzieci, rozwijający się najczęściej na podłożu zmian minimalnych, ogniskowego szkliwienia kłębuszków nerkowych bądź w przebiegu chorób układowych, jest następstwem dysfunkcji układu immunologicznego. Pośrednim tego dowodem jest ustępowanie klinicznych i laboratoryjnych objawów choroby pod wpływem steroidów nadnerczowych oraz leków immunosupresyjnych. Występowanie steroidoopornych, alkiloopornych, a także steroido- i cyklosporynozależnych przypadków stwarza konieczność poszukiwania nowych form terapii. Dużą nadzieję wiąże się z grupą leków określanych mianem leków biologicznych. Ich działanie jest precyzyjnie ukierunkowane na wybrane ogniwa układu immunologicznego, zaangażowane w etiopatogenezę pierwotnych i wtórnych glomerulopatii. W nefrologii dziecięcej do chwili obecnej znalazł zastosowanie jedynie rytuksymab – chimeryczne przeciwciało monoklonalne przeciw antygenowi CD20 limfocytów B. Lek ten wywołuje deplecję limfocytów B, a w efekcie hamuje syntezę hipotetycznych czynników przepuszczalności białka czy też produkcję patologicznych autoprzeciwciał. Stosowanie rytuksymabu u dzieci uznawane jest za „terapię ratunkową”, dopuszczoną jedynie w przypadkach niepowodzenia innych form leczenia. Wskazania obejmują: steroidooporny zespół nerczycowy na podłożu FSGS, MCNS, nefropatie w przebiegu tocznia trzewnego, nawrót FSGS w nerce przeszczepionej. Pomimo zadowalających wyników leczenia biologicznego, raportowanych przez większość autorów, nie w pełni zrozumiały i przewidywalny jest zakres zaburzeń w układzie immunologicznym, indukowany jego podaniem. Wywoływanie i podtrzymywanie remisji zespołu nerczycowego nie pozostaje w prostej zależności ze stopniem i czasem trwania deplecji limfocytów B, a powodzenie leczenia bywa zależne od aktywności choroby, nasilenia białkomoczu i stosowanego uprzednio leczenia immunosupresyjnego. Pełna ocena przydatności i bezpieczeństwa leczenia biologicznego w glomerulopatiach u dzieci wymaga dalszych badań z udziałem większej liczby chorych. Najistotniejsze wydają się właściwa kwalifikacja dzieci do tej formy leczenia oraz podjęcie decyzji o jego zastosowaniu we właściwym momencie.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
291-297
Physical description
Contributors
 • Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Dyrektor Instytutu Fizjoterapii: dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki. Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii. Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Lidia Hyla-Klekot
 • Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii. Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Lidia Hyla-Klekot
author
 • Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii. Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Lidia Hyla-Klekot
References
 • 1. Lavin P.J., Gbadegesin R., Damodaran TV., Winn M.P.: Therapeutic targets in focal and segmental glomerulosclerosis. Curr. Opin. Nephrol. Hypertens. 2008; 17: 386-392.
 • 2. Durvasula R.V., Shankland S.J.: Podocyte injury and targeting therapy: an update. Curr. Opin. Nephrol. Hypertens. 2006; 15: 1-7.
 • 3. Asanuma K., Mundel P.: The role of podocytes in glomerular pathobiology. Clin. Exp. Nephrol. 2003; 7: 255-259.
 • 4. Taraszkiewicz J., Hyla-Klekot L., Wystrychowski A.: Idiopatyczny zespół nerczycowy na podłożu zmian minimalnych - aspekty patogenetyczne „wczoraj i dziś”. Nefrol. Dial. Pol. 2009; 13: 244-249.
 • 5. Haffner D., Fischer D.C.: Nephrotic syndrome and ritux-imab: facts and perspectives. Pediatr. Nephrol. 2009; 24: 1433-1438.
 • 6. Peters H.P., van de Kar N.C., Wetzels J.F.: Rituximab in minimal change nephropathy and focal segmental glomerulosclerosis: report of four cases and review of the literature. Neth. J. Med. 2008; 66: 408-415.
 • 7. Benz K., Dotsch J., Rascher W: Change of the course of steroid-dependent nephrotic syndrome after rituximab therapy. Pediatr. Nephrol. 2004; 19: 794-797.
 • 8. Grenda R.: Steroidooporne i steroidozależne submikroskopowe kłębuszkowe zapalenie nerek. Nefrol. Dializoter. Pol. 2006; 10: 1-6.
 • 9. Hyla-Klekot L., Grenda R., Pulcer B.: Nieskuteczność rituximabu w leczeniu ciężkiego zespołu nerczycowego na podłożu ogniskowego segmentalnego stwardnienia kłębuszków nerkowych u dziecka z niedomogą czynności nerek. Pol. Merk. Lek. 2008; 25: 519-522.
 • 10. Rodney D.G., Hulse E., Rigden S.: Rituximab therapy for steroid-dependent minimal change nephrotic syndrome. Pediatr. Nephrol. 2006; 21: 1698-1700.
 • 11. Jarmużek W, Piątosa B., Rubik J., Grenda R.: Skuteczność rituximabu w leczeniu nawrotu zespołu nerczycowego po transplantacji nerki o przebiegu klinicznym zależnym od plazmaferezy - opis przypadku. Forum Nefrologiczne 2009; 2: 241-245.
 • 12. Nakayama M., Kamei K., Nozu K i wsp.: Rituximab for refractory focal segmental glomerulosclerosis. Pediatr. Nephrol. 2008; 23: 481-485.
 • 13. Ahmed M.S., Eong C.F.: Rituximab and nephrotic syndrome: a new therapeutic hope? Nephrol. Dial. Transplant. 2008; 23: 11-17.
 • 14. Kemper M.J., Zepf K., Klaassen I. i wsp.: Changes of lymphocyte populations in pediatric steroid-sensitive nephrotic syndrome are more pronouced in remision than in relapse. Am. J. Nephrol. 2005; 25: 132-136.
 • 15. Bil J., Winiarska M.: Molekularne mechanizmy aktywności terapeutycznej rytuksymabu - przeciwciała monoklonalnego anty-CD20. Postępy Biol. Komórki 2007; 34: 335-359.
 • 16. Huryś A., Bielecka-Grzela S., Klimczowicz A. i wsp.: Rola leków biologicznych w dermatologii. Ann. Acad. Med. Stetin. 2007; 53: 8-13.
 • 17. Nowicki M., Zimmer-Nowicka J.: Leki biologiczne i bio-podobne w nefrologii i onkologii - nadzieja i zagrożenia. W: Więcek A., Kokot F.: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. Tom VIII. Medycyna Praktyczna, 2009: 141-145.
 • 18. Pescovitz M.D., Greenbaum C.J., Krause-Steinrauf H. i wsp.: Rituximab, B-lymphocyte depletion, and preservation of beta-cell function. N. Engl. J. Med. 2009; 26: 2143-2152.
 • 19. Hobbs D.J., Barletta G.M., Rajpal J.S i wsp.: Severe paediatric systemic lupus erythematosus nephritis - a single-centre experience. Nephrol. Dial. Transplant. 2010; 25: 457-463.
 • 20. Mazanowska O., Klinger M.: Toczniowe zapalenie nerek: nowe spojrzenie na patogenezę oraz przesłanki leczenia czynnikami biologicznymi. Nefrol. Diali-zoter. Pol. 2008; 12: 119-123.
 • 21. Suri M., Tran K., Sharma A.P.: Remission of steroid-resistant nephrotic syndrome due to focal and segmental glomeruosclerosis using rituximab. Int. Urol. Nephrol. 2008; 40: 807-810.
 • 22. Olesińska M., Chwalińska-Sadowska H., Mielnik P. i wsp.: Biologiczne terapie tocznia rumieniowatego układowego. Pol. Merk. Lek. 2006; 20: 371-373.
 • 23. Nascimento C.O., Birne R.I., Parreira L.F. i wsp.: Ritux-imab in systemic lupus erythematosus and lupus nephritis. Port. J. Nephrol. Hyper. 2007; 21: 67-70.
 • 24. Wardle E.N.: Systemic lupus erythematosus conundrums. Saudi J. Kidney Dis. Transpl. 2009; 20: 731-7352.
 • 25. Vigna-Perez M., Hernandez-Castro B., Paredes-Saharopulos O. i wsp.: Clinical and immunological effects of Rituximab in patients with lupus nephritis refractory to conventional therapy: a pilot study. Arthritis Res. Ther. 2006; 8: R83.
 • 26. Trivedi S., Zecer M., Reiser J.: Role od podocytes in lupus nephritis. Nephrol. Dial. Transplant. 2009; 24: 3607-3612.
 • 27. Pepper R., Griffith M., Kirwan C. i wsp.: Rituximab is an effective treatment foir lupus nephritis and alloiws a reuction in maintenance steroids. Nephrol. Dial. Transplant. 2009; 24: 3717-3723.
 • 28. Melander C., Sallee M., Trolliet P i wsp.: Rituximab in severe lupus nephritis: early B-cell depletion affects longterm renal outcome. Clin. Am. Soc. Nephrol. 2009; 4: 579-587.
 • 29. Schieppati A., Remuzzi G.: Novel therapies of lupus nephritis. Curr. Opin. Nephrol. Hypertens. 2008; 17: 156-161.
 • 30. Sfikakis P.P., Boletis J.N., Tsokos G.C.: Rituximab anti-B-cell therapy in systemic lupus erythematosus: pointing to the future. Curr. Opin. Rheumatol. 2005; 17: 550-557.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-653d35dd-cc7b-492f-9b0b-d31eb6e14f69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.