PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 1 | 44-49
Article title

Immunoekspresja nestyny w gwiaździaku włosowatokomórkowym i glioblastoma

Authors
Content
Title variants
EN
Nestin immunoexpression in pilocytic astrocytoma and glioblastoma
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Gwiaździak włosowatokomórkowy oraz glioblastoma są pierwotnymi nowotworami glejowymi o skrajnych stopniach złośliwości. Charakteryzują się występowaniem proliferacji naczyniowych, które w przypadku glioblastoma są oznaką złośliwości, ale nie stanowią złośliwości gwiaździaka pilocytarnego. Chociaż rozrosty naczyniowe w obu nowotworach różnią się zwykle obrazem mikroskopowym, to niekiedy trudno je od siebie odróżnić, szczególnie w skąpym materiale biopsyjnym, a także w przypadku gwiaździaków włosowatokomórkowych o podwyższonym indeksie proliferacyjnym. Niezależne badania glioblastoma wykazały udział nieendotelialnych komórek w tworzeniu nowych naczyń krwionośnych. Źródłem tychże komórek okazały się nowotworowe komórki macierzyste, których markerem jest nestyna. Ekspresję tego białka odnotowano w nowotworach astrocytarnych od II do IV stopnia złośliwości oraz w pierwotnych nowotworach glejowych o I stopniu złośliwości, gwiaździakach włosowatokomórkowych. Celem przeprowadzonych badań było określenie obecności markera nestyny w komórkach i naczyniach krwionośnych nowotworów o skrajnych stopniach złośliwości, z wykorzystaniem barwień immunohistochemicznych i laserowej mikroskopii konfokalnej. W analizowanych przypadkach nestyna ulegała ekspresji w cytoplazmie większości komórek nowotworowych glioblastoma oraz w pojedynczych komórkach gwiaździaków włosowatokomórkowych. Cytoplazmatyczny odczyn nestyny stwierdzono również w komórkach wyściełających pojedyncze naczynia i rozrosty naczyniowe badanych nowotworów. Wyniki uzyskanych badań sugerują, że nestyna nie może być stosowana jako jedyny marker, wystarczający do określenia złośliwych lub łagodnych rozrostów naczyniowych w nowotworach OUN.
EN
Pilocytic astrocytoma and glioblastoma are both primary glial tumours of the central nervous system with entirely different histological malignancy grades. One of their features is vascular proliferation, which in the case of glioblastoma is a hallmark of malignancy but not in the case of pilocytic astrocytoma. While vascular proliferations in both tumours usually differ in microscopic appearance, they may be quite difficult to discriminate in a sparse biopsy material and also in a pilocytic astrocytoma with increased proliferation index. Independent studies of glioblastoma have shed some light on the role of non-endothelial cells in tumour neoangiogenesis. These cells originate from neoplastic, nestin immunoreactive stem cells. Expression of this protein has been noticed in grade II-IV astrocytic tumours and in primary grade I glial tumours (e.g. pilocytic astrocytoma). The aim of this study was to assess nestin expression in tumour cells and in blood vessels of tumours at differing grades of malignancy, using immunohistochemical staining and confocal laser microscopy. In our material, nestin was expressed in the cytoplasm of most glioblastoma cells and isolated cells of pilocytic astocytoma.Cytoplasmic immunoexpression of nestin was also detected in cells lining single blood vessels and vascular proliferations. Results of this study suggest that nestin should not be used as the only marker used to differentiate malignant from benign vascular proliferation in CNS tumours.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
44-49
Physical description
Contributors
author
 • Adres do korespondencji: Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
References
 • 1. Kordek R., Liberski P.P.: Gwiaździak włosowatokomórkowy. W: Liberski P.P., Kozubski W., Biernat W., Kordek R. (red.): Neuroonkologia kliniczna. Czelej, Lublin 2011.
 • 2. Scheithauer B.W., Hawkins C., Tihan T. i wsp.: Pilocytic astrocytoma. W: Louis D.N., Ohgaki H., Wiestler O.D., Cavenee W.K. (red.): WHO Classification of Tumours of the Central Nervous System. IARC, Lyon 2007.
 • 3. Koeller K.K., Rushing E.J.: From the archives of the AFIP: pilocytic astrocytoma: radiologic-pathologic correlation. Radiographics 2004; 24: 1693-1708.
 • 4. Biernat W.: Glejak wielopostaciowy (glioblastoma). W: Liberski P.P., Kozubski W., Biernat W., Kordek R. (red.): Neuroonkologia kliniczna. Czelej, Lublin 2011.
 • 5. Kleinhues P., Burger P.C., Aldape K.D. i wsp.: Glioblastoma. W: Louis D.N., Ohgaki H., Wiestler O.D., Cavenee W.K. (red.): WHO Classification of Tumours of the Central Nervous System. IARC, Lyon 2007.
 • 6. Miller C.R., Perry A.: Glioblastoma. Arch. Pathol. Lab. Med. 2007; 131: 397-406.
 • 7. Hägerstrand D., Hesselager G., Achterberg S. i wsp.: Characterization of an imatinib-sensitive subset of high-grade human glioma cultures. Oncogene 2006; 25: 4913-4922.
 • 8. Szala S., Jarosz M.: Nowotworowe naczynia krwionośne. Postępy Hig. Med. Dośw. 2011; 65: 437-446.
 • 9. Miyagami M., Katayama Y.: Angiogenesis of glioma: evaluation of ultrastructural characteristics of microvessels and tubular bodies (Weibel-Palade) in endothelial cells and immunohistochemical findings with VEGF and p53 protein. Med. Mol. Morphol. 2005; 38: 36-42.
 • 10. Vajkoczy P., Menger M.D.: Vascular microenvironment in gliomas. J. Neurooncol. 2000; 50: 99-108.
 • 11. Vojkoczy P., Schilling L., Ullrich A. i wsp.: Characterization of angiogenesis and microcirculation of high-grade glioma: an intravital multifluorescence microscopic approach in the athymic nude mouse. J. Cereb. Blood Flow Metab. 1998; 18: 510-520.
 • 12. He H., Niu C.S., Li M.W.: Correlation between glioblastoma stem-like cells and tumor vascularization. Oncol. Rep. 2012; 27: 44-50.
 • 13. Pevny L.H., Nicolis S.K.: Sox2 roles in neural stem cells. Int. J. Biochem. Cell Biol. 2010; 42: 421-424.
 • 14. Strojnik T., RØsland G.V., Sakariassen P.O. i wsp.: Neural stem cell marker, nestin and musashi proteins, in the progression of human glioma: correlation of nestin with prognosis of patient survival. Surg. Neurol. 2007; 68: 133-144.
 • 15. Kitai R., Horita R., Sato K. i wsp.: Nestin expression in astrocytic tumors delineates tumor infiltration. Brain Tumor Pathol. 2010; 27: 17-21.
 • 16. Almqvist P.M., Mah R., Lendahl U. i wsp.: Immunohistochemical detection of nestin in pediatric brain tumors. J. Histochem. Cytochem. 2002; 50: 147-158.
 • 17. He H., Li M.W., Niu C.S.: The pathological characteristics of glioma stem cell niches. J. Clin. Neurosci. 2012; 19: 121-127.
 • 18. Sugawara K., Kurihara H., Negishi M. i wsp.: Nestin as a marker for proliferative endothelium in gliomas. Lab. Invest. 2002; 82: 345-351.
 • 19. Tamagno I., Schiffer D.: Nestin expression in reactive astrocytes of human pathology. J. Neurooncol. 2006; 80: 227-233.
 • 20. Schiffer D., Manazza A., Tamagno I.: Nestin expression in neuroepithelial tumors. Neurosci. Lett. 2006; 400: 80-85.
 • 21. Wang R., Chadalavada K., Wilshire J. i wsp.: Glioblastoma stem-like cells give rise to tumour endothelium. Nature 2010; 468: 829-833.
 • 22. Ricci-Vitiani L., Pallini R., Biffoni M. i wsp.: Tumour vascularization via endothelial differentiation of glioblastoma stem-like cells. Nature 2010; 468: 824-828.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-646300d6-59af-41d9-a3fd-82b62c3812f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.