PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 8 | 3 | 200-213
Article title

Zakażenie HPV i jego związek z nowotworami złośliwymi

Content
Title variants
EN
HPV infection and HPV-related malignancies
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Human papillomavirus (HPV) infection is the most frequent sexually transmitted disease. According to current estimates, there are about 5 500 000 new infections diagnosed annually. Among about 100 known types of HPV, 40 are designed as genital due to their preferential affinity to vulvar, vaginal, cervical, penile and anogenital epithelium. Chronic infection with types 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 and 59 is associated with an elevated risk of malignant transformation, whereby the type 16 is detected in 50-55% of cases of invasive cervical cancer. Certain diagnosis of HPV infection at every stage of viral life cycle is provided by molecular virological techniques, while detection of viral DNA gains a novel significance as an adjunct to cytological study. Promising diagnostic potential in the setting of chronic HPV infections is associated with the test based on analysis of mRNA transcripts, enabling detection of active oncogenes E6 and E7 of the virus. This enables not only to confirm the presence of virus as such, but also to determine its activity gauged by initiation of transcription, i.e. the earliest phase of carcinogenesis. This is most useful the management of women infected by non-highly oncogenic HPV types. Most vulvar, vaginal and anal cancers are associated with HPV infection. Recently, the incidence of anogenital malignancies is increasing significantly. In view of continuously increasing number of HPV infections, it is reasonable to expect an increased number of anogenital malignancies and precursor lesions thereof, being diagnosed in the near future. Therefore, current epidemiological studied focus on inclusion of HPV testing (HPV DNA, HPV mRNA and early HPV genes) into large-scale screening programs for cervical cancer.
PL
Zakażenie HPV jest najczęstszą chorobą przenoszoną drogą płciową. Rocznie rozpoznaje się około 5 500 000 nowych zakażeń. Spośród 100 typów wirusów HPV 40 określa się mianem genitalnych z uwagi na ich preferencyjne występowanie w nabłonku okolic sromu, pochwy, szyjki macicy, penisa i okolicy anogenitalnej. Przetrwałe zakażenie wywołane przez typy 16., 18., 31., 33., 35., 39., 45., 51., 52., 56., 58., 59. wiąże się z wysokim ryzykiem rozwoju raka, przy czym typ 16. jest wykrywany w 50-55% przypadków inwazyjnego raka szyjki macicy. Pewne rozpoznanie zakażenia HPV w każdym stadium cyklu życiowego wirusa zapewniają molekularne metody wirusologiczne, a oznaczenie DNA HPV nabiera znaczenia jako procedura uzupełniająca badanie cytologiczne. Obiecujące możliwości diagnostyczne rozpoznania przetrwałego zakażenia HPV niesie ze sobą test oparty na wykrywaniu aktywnych onkogenów E6 i E7 wirusów HPV poprzez analizę transkryptów mRNA. Pozwala on określić nie tylko obecność, ale również aktywność wirusa, w tym rozpoczęcie transkrypcji, czyli najwcześniejszy etap karcinogenezy. Ma zastosowanie również wśród kobiet zakażonych typami wirusów HPV nienależącymi do grupy wysokoonkogennych. Przeważająca większość przypadków raka sromu, pochwy oraz odbytu związana jest z zakażeniem wirusem HPV. Częstość występowania nowotworów okolicy płciowo-odbytniczej znacząco zwiększyła się w ostatnich latach. Z uwagi na stały wzrost liczby zakażeń HPV należy w przyszłości spodziewać się diagnozowania większej liczby przypadków raków okolicy anogenitalnej i ich zmian prekursorowych. Dlatego też obecne badania epidemiologiczne koncentrują się na włączeniu testowania HPV (DNA HPV, mRNA HPV oraz genów wczesnych HPV) do programu masowych badań skryningowych raka szyjki macicy.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
200-213
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Ginekologii i Położnictwa, Klinika Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków, tel.: 12 424 85 60, faks: 12 424 85 84
author
 • Northwestern University, 633 Clark Street, Evanston, IL 60208 Evanston, tel.: +18474913741, Chicago, USA
 • Katedra Ginekologii i Położnictwa CMUJ w Krakowie, ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków, tel.: 12 424 85 60, faks: 12 424 85 84
author
 • Katedra Ginekologii i Położnictwa CMUJ w Krakowie, ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków, tel.: 12 424 85 60, faks: 12 424 85 84
author
 • Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, tel.: 12 422 99 00
 • Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, tel.: 12 422 99 00
 • Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, tel.: 12 422 99 00
 • Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, tel.: 12 422 99 00
 • Katedra Ginekologii i Położnictwa CMUJ w Krakowie, ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków, tel.: 12 424 85 60, faks: 12 424 85 84
 • Katedra Biochemii Lekarskiej CMUJ w Krakowie, ul. Kopernika 7, 30-105 Kraków, tel.: 12 424 70 00
References
 • 1. Cuzick J., Mayrand M.H., Ronco G. i wsp.: Chapter 10: New dimensions in cervical cancer screening. Vaccine 2006: 24 supl. 3: S90-S97.
 • 2. ASC ACOG Cervical Cytology Screening. Practice Bulletin 2003: 102: 417-427.
 • 3. Snijders P. J., van den Brule A.J., Meijer C.J.: The clinical relevance of human papillomavirus testing: relationship between analytical and clinical sensitivity. J. Pathol. 2003; 201: 1-6.
 • 4. Iftner T., Villa L.L.: Chapter 12: Human papillomavirus technologies. J. Natl Cancer Inst. Monogr. 2003; (31): 80-88.
 • 5. Jach R., Basta A., Szczudrawa A.: Wpływ leczenia Iscado-rem QuS i interferonem alfa (Intron A) na przebieg śród-nabłonkowej neoplazji szyjki macicy (CIN1 i CIN2) z towarzyszącą infekcją wirusem ludzkiego brodawczaka (HPV). Ginekol. Pol. 2003; 74: 729-735.
 • 6. Basta A.: Znaczenie infekcji wirusowej (HPV) oraz obniżonego poziomu witaminy A w surowicy krwi, jak i niektórych czynników osobniczych i środowiskowych w morfogenezie raka szyjki macicy. Rozprawa habilitacyjna. Akademia Medyczna im. M. Kopernika, Kraków 1990.
 • 7. Cuzick J., Szarewski A., Cubie H. i wsp.: Management of women who test positive for high-risk types of human papillomavirus: the hArT study. Lancet 2003; 362: 1871-1876.
 • 8. New Device Approval: Digene Hybrid Capture 2 High-Risk HPV DNA Test - P890064 S009 A004. U.S. Food and Drug Administration, Center for Devices and Radiological Health, Rockville, MD 2003.
 • 9. Molden T., Nygård J.F., Kraus I. i wsp.: Predicting CIN2+ when detecting HPV mRNA and DNA by PreTect HPV-proofer and consensus PCR: a 2-year follow-up of women with ASCUS or LSIL Pap smear. Int. J. Cancer 2005; 114: 973-976.
 • 10. Clifford G.M., Smith J.S., Plummer M. i wsp.: Human papillomavirus types in invasive cervical cancer worldwide: a meta-analysis. Br. J. Cancer 2003; 88: 63-73.
 • 11. Khan M.J., Castle P.E., Lorincz A.T. i wsp.: The elevated 10-year risk of cervical precancer and cancer in women with human papillomavirus (HPV) type 16 or 18 and the possible utility of type-specific HPV testing in clinical practice. J. Natl Cancer Inst. 2005; 97: 1072-1079.
 • 12. Clifford G.M., Rana R.K., Franceschi S. i wsp.: Human papillomavirus genotype distribution in low-grade cervical lesions: comparison by geographic region and with cervical cancer. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2005; 14: 1157-1164.
 • 13. Grce M., Husnjak K., Bozikov J. i wsp.: Evaluation of genital human papillomavirus infections by polymerase chain reaction among Croatian women. Anticancer Res. 2001; 21: 579-584.
 • 14. Castle PE., Solomon D., Schiffman M., Wheeler C.M.: Human papillomavirus type 16 infections and 2-year absolute risk of cervical precancer in women with equivocal or mild cytologic abnormalities. J. Natl Cancer Inst. 2005; 97: 1066-1071.
 • 15. Jach R., Radoń-Pokracka M., Kolawa W i wsp.: Rak szyjki macicy w przebiegu ciąży. Trudności diagnostyczne i powikłania. Curr. Gynecol. Oncol. 2010; 8: 112-122.
 • 16. Molijn A., Kleter B., Quint W, van Doorn L.J.: Molecular diagnosis of human papillomavirus (HPV) infections. J. Clin. Virol. 2005; 32 supl. 1: S43-S51.
 • 17. Gravitt P.E., Jamshidi R.: Diagnosis and management of oncogenic cervical human papillomavirus infection. Infect. Dis. Clin. North Am. 2005; 19: 439-458.
 • 18. Jacobs M.V, Snijders P.J., Voorhorst F.J. i wsp.: Reliable high risk HPV DNA testing by polymerase chain reaction: an intermethod and intramethod comparison. J. Clin. Pathol. 1999; 52: 498-503.
 • 19. Quint WG., Pagliusi S.R., Lelie N. i wsp.; World Health Organization Human Papillomavirus DNA International Collaborative Study Group: Results of the first World Health Organization international collaborative study of detection of human papillomavirus DNA. J. Clin. Microbiol. 2006; 44: 571-579.
 • 20. Muñoz N., Bosch F.X., Castellsagué X. i wsp.: Against which human papillomavirus types shall we vaccinate and screen? The international perspective. Int. J. Cancer 2004; 111: 278-285.
 • 21. Judson P.L., Habermann E.B., Baxter N.N. i wsp.: Trends in the incidence of invasive and in situ vulvar carcinoma. Obstet. Gynecol. 2006; 107: 1018-1022.
 • 22. Hampl M., Deckers-Figiel S., Hampl J.A. i wsp.: New aspects of vulvar cancer: changes in localization and age of onset. Gynecol. Oncol. 2008; 109: 340-345.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-63c29228-0cb0-4d09-8631-8e3a5117a008
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.