PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 64 | 1-2 | 35-47
Article title

Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej na przykładzie środowiska miejskiego i wiejskiego Część I. Palenie tytoniu i spożywanie napojów alkoholowych

Content
Title variants
EN
Salubrious behaviour of the secondary schools’ adolescents on example of city and country communities Part I. Smoking cigarettes and drinking alcohol
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Młodzież jest grupą szczególnie narażoną na zagrożenia i pokusy płynące z otaczającego świata. Brak perspektyw i warunków do zużytkowania czasu pozaszkolnego skutkować może szerzeniem się wielu negatywnych zachowań, jak nikotynizm czy alkoholizm. Celem badania była analiza wybranych zachowań zdrowotnych gimnazjalistów, identyfi kacja różnic w występowaniu tych zachowań między młodzieżą zamieszkałą na wsi i w mieście oraz ocena zależności między czynnikami socjologicznymi a występowaniem analizowanych zachowań. MATERIAŁ I METODY Materiał badawczy stanowiło 167 uczniów uczęszczających do szkół gimnazjalnych w Tarnowskich Górach i w Boronowie. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz wywiadu. I część zawierała pytania dotyczące statusu społeczno-ekonomicznego ankietowanych, kolejne części dotyczyły występowania wśród młodzieży wybranych zachowań, tj. palenia papierosów, spożywania alkoholu. WYNIKI Problem palenia papierosów dotyczy 30% ankietowanej młodzieży. Spośród osób zamieszkałych w mieście obecnie pali papierosy 31% osób, w tym więcej chłopców niż dziewcząt, z kolei wśród mieszkających na wsi 10% badanych, z czego więcej dziewcząt niż chłopców. Do spożywania alkoholu przyznało się 30% ankietowanej młodzieży. Alkohol spożywa więcej osób zamieszkałych w mieście (28%), niż zamieszkałych na wsi (14%). Spośród osób, które mieszkają w mieście, alkohol spożywa więcej chłopców, natomiast wśród mieszkańców wsi porównywalny był odsetek chłopców i dziewcząt. WNIOSKI Palenie tytoniu i spożywanie alkoholu jest zjawiskiem powszechnym w środowisku badanej młodzieży gimnazjalnej, przy czym stwierdzono różnice w częstości występowania tych zachowań między uczniami zamieszkałymi na wsi i w mieście. Czynnikiem determinującym występowanie omawianych zachowań jest struktura rodziny.
EN
INTRODUCTION Adolescents are particularly vulnerable to threats and temptations arising from the surrounding world. Lack of perspectives for the utilization of free-of-school time may result in many negative behaviors, like smoking and alcoholism. The aim of the study was an analysis of selected salubrious behaviour of the secondary schools’ pupils, identifi cation of the diff erences in occurrence of this behavior between the adolescents from the city and the country and estimation which sociological factors infl uenced the occurrence of the analysed behavior. MATERIAL AND METHODS The research tool was an author questionnaire conducted among 167 pupils of the secondary schools in Tarnowskie Góry and Boronów. Part I included questions referring to socio-economic status, the next parts referred to the occurrence of smoking and drinking alcohol. RESULTS The problem of smoking concerns 30% of the surveyed adolescents. In the city the percentage was 31 including more boys than girls, whereas in the country smoke 10% of the tested including more girls. 30% of the examined adolescents admitted to drinking alcohol. Alcohol had been drunk by more pupils from the city (28%) than from the country (14%). More boys drank alcohol in the city milieu whereas the comparable percent of boys and girls in the country. CONCLUSIONS Smoking cigarettes and drinking alcohol was the common phenomenon in the milieu of the tested secondary schools’ adolescents. Diff erences had been discovered in the frequency of occurrence of that behaviour between the pupils living in the city and in the country. The factor signifi cantly determining the occurrence of the discussed behaviour was the family structure.
Discipline
Year
Volume
64
Issue
1-2
Pages
35-47
Physical description
Contributors
 • Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 41-902 Bytom, ul. Piekarska 18 tel. służbowy: 32 397 65 22
 • Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Harwas-Napierała B., Trempała J. Psy chologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych. PWN, Warszawa 2004: 60-65.
 • 2. Currie C, Gabhainn S., Godeau E. et al. Inequalities in young people’s health: HBSC international report from the 2005/2006 Survey. Copenhagen, WHO Regional Offi ce for Europe, 2008 (Health Policy for Children and Adolescents, No. 5)
 • 3. Hublet A., De Bacquer D., Raili V et al. Smoking trends among adolescents from 1990 to 2002 in ten European countries and Canada. BMC Public Health, 2006; 6: 280.
 • 4. Wojnarowska B., Mazur J. Zachowania zdrowotne, zdrowie i postrzeganie szkoły przez młodzież w Polsce w 2002 roku. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2002.
 • 5. Ostaszewski K. Trendy w paleniu papierosów przez 15-letnią młodzież. Badania mokotowskie 1984-2000. Med. Wieku Rozw. 2003; 1(7): 105-120.
 • 6. http://www.wsse.gorzow.pl
 • 7. ESPAD Report 2007, http://www.espad. org
 • 8. Bonomo Y., Proimos J. Substance misuse: alcohol, tobacco, inhalants, and other drugs. BMJ. 2005; 330: 777-780.
 • 9. http://www.euro.who.int
 • 10. Bobrowski K. Zdrowie psychiczne i zachowania ryzykowne 15-latków – badania mokotowskie. Alkoholizm i Narkomania 2006; 19(3): 225-242.
 • 11. Youth Tabaco Survelliance-United States 2000, MMWR CDC Surveill Summ. 2001; 50:1-84.
 • 12. Zagórny S. Zachowania zdrowotne uczącej się młodzieży wiejskiej. Ann UMCS Sect D 2005, Vol.15, Suppl.16: 364- 368.
 • 13. http://www.hc-sc.gc.ca
 • 14. Okulicz-Kozaryn K., Borucka A. Zmia ny w piciu alkoholu przez warszawskich nastolatków w latach 1984-2004. Alkoho lizm i Narkomania 2006; 19(3): 243-258.
 • 15. HBSC Report 2002, http://www.hbsc.org
 • 16. Why do adolescents drink. What are the risks and how can underage drinking be prevented?, Alcohol Alert, 2006, No 67 http:// www.niaaa.nih.gov
 • 17. Palmer D, O`Reilly G. Young people alkohol and drugs, http://www.euro.who.int
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6343a614-c22f-4189-9ca1-b3b27461f658
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.